Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Cykel, kollektivtrafik och att utnyttja befintliga strukturer

Granskad:

Mörbylånga kommun anger i sin översiktsplan att man aktivt vill arbeta för att styra ny bebyggelse och verksamheter så att de passar väl in i befintliga strukturer. Stor restriktivitet råder när det gäller spridd bebyggelse.

Samla ny bebyggelse

Närheten till befintlig infrastruktur och vägar är en tungt vägande faktor i samband med lokalisering av ny bebyggelse. Kommunen säger nej till ny bebyggelse som inte följer riktlinjerna om befintlig infrastruktur och befintlig bebyggelsestruktur. Vid beslut om förhandsbesked och planbesked styr ställningstagandena i översiktsplanen. Stor restriktivitet råder när det gäller spridd bebyggelse.

"Kommunen ser det som viktigt att skydda befintliga strukturer och det typiskt öländska,  men också för att en samlad bebyggelse för med sig synergieffekter som minskat transportbehov och samlat befolkningsunderlag till kollektivtrafikstråk.", säger Thérese Lindquist, som är miljö- och klimatstrateg på Mörbylånga kommun.

Arbetar för ny kollektivtrafiknod och utökad närtrafik

I dag fungerar rastplatsen "handelsområdet", som ligger intill Ölandsbrons fäste, som en nod för många av Mörbylånga kommuns busslinjer. Här kan man bland annat byta mellan regionbussarna och stadsbussarna. Det finns planer på att skapa en ny knutpunkt för kollektivtrafiken i anslutning till brofästet för att möjliggöra smidiga resor över hela ön. Knutpunkten ska även innefatta goda anslutningar och parkeringsmöjligheter för gång- och cykeltrafik samt parkeringsplatser för bilar i nära anslutning till bussarna.

I Mörbylånga kommun är det framför allt östra sidan och södra delen som är mest eftersatta vad gäller möjlighet att resa kollektivt. Närtrafiken är ett viktigt komplement till de ordinarie turerna och för de som reser utanför de viktigaste stråken. Närtrafik kan beställas ett par timmar innan avgång, och hämtar resenären på önskad plats för att köra till kollektivtrafikens starka stråk för vidare resa eller ärenden på avlämningsorten. Närtrafiken kan bokas av vem som helst, man behöver inte vara skriven i kommunen. "Förhoppningen är att närtrafiken kan utökas i takt med att användarfrekvensen stiger, att sträckor med många resenärer på sikt kan ersättas med linjetrafik." säger Thérese Lindquist. "För att förbättra turutbudet är alla kommunens skolskjutsar öppna för allmänheten att åka med. Kommunens viljeinriktning är att nya planområden inte nödvändigtvis ska behöva innebära ett absolut beroende av egen bil."

Cykeln i fokus

Mörbylånga kommun vill i sin översiktsplan satsa på och förbättra cykelinfrastrukturen. En viktig förutsättning för att öka andelen resor till fots och med cykel, är att skapa säkra och attraktiva färdvägar för dessa trafikslag. Vägarnas utformning, orienterbarhet, genhet och omgivande miljö är viktiga faktorer som ska beaktas i samband med utformandet av cykelvägar. En annan avgörande parameter för att få människor att välja denna typ av miljövänliga transportsätt är att gång- och cykelvägar finns i anslutning till viktiga målpunkter. De resurser som satsas på gång- och cykeltrafiken bör koncentreras till ett antal viktiga stråk där den kan komma att utgöra ett reellt alternativ till bilen.

"Att prioritera utbyggnad och underhåll av gång- och cykelvägar är en central fråga för att höja statusen för dessa transportsätt. I första hand bör man satsa resurser på de sträckor som är högt frekventerade och där flest människor rör sig.", säger Thérese Lindquist.

Projekt Ölandsleden "Cykla Fyr till Fyr" är ett kommunövergripande projekt som syftar till att skapa sammanhängande cykelvägar från Långe Erik i norr till Långe Jan i söder, totalt cirka 25 mil. En attraktiv cykelväg är värdefull både för besökare och bofasta som lockas av välfungerande klimatsmarta transporter. Projektet har drivits av Ölands kommunalförbund och är dessutom ett bra svar på det ökade intresset för fritidscykling och sportcykling. Större delen av cykelleden blev klar 2020 och arbetet fortgår med att färdigställa de sista delarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen