Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Friluftsliv i Olofström

Granskad:

Människors välbefinnande och hälsa ökar när vi vistas i naturen. Friluftslivet spelar en betydande roll för folkhälsan och det är viktigt att alla människor ges samma möjlighet att vistas i naturen och har samma tillgång till friluftsliv.

Friluftsliv i Olofström. Foto: Visit Blekinge

Olofströms kommun har arbetat hårt för att främja friluftsliv och på så sätt göra naturen tillgänglig för alla kommuninvånare. Kommunen utnämndes till årets friluftskommun både 2019 och 2021 av Naturvårdsverket. I kommunen har man utvecklat ett natur- och friluftsprogram som ska ge stöd vid översikts- och detaljplanering samt i arbetet med miljömålen. En bred dialog har varit viktig i arbetet med programmet och genom medborgarforumen ”Påverka friluftslivet och naturvården!” gav kommunen sina medborgare möjlighet att påverka programmet. Under två medborgarträffar fick invånare dessutom komma med förslag på hur friluftslivet och naturvården kan utvecklas i kommunen och synpunkter hämtades även in via en webbenkät. Synpunkterna och förslagen dokumenterades och utgjorde ett underlag i framtagandet av programmet.

Kommunen genomförde i samband med programutvecklingen också projektet ”Skolnära skolskogar” där syftet var att skapa intresse för naturen bland låg- och mellanstadieelever. I projektet utbildade man lärare, tog fram arbetsmaterial för vistelse i skolskogar och genomförde exkursioner med låg- och mellanstadieklasser. Under pandemin har Olofströms kommun arbetat särskilt med att väva in barnkonventionen i arbetet kring att ta fram tillgängliga gröna friluftsmiljöer. Ett brett samarbete inom kommunen har möjliggjort för barn och unga att använda kommunens mark som naturliga lärmiljöer och för kreativa aktiviteter. Kommunen har engagerat skolor och förskolor i olika friluftslivsprojekt där barnen själva varit delaktiga i att rösta fram teman och specifika arbetssätt.

Upplevelserika miljöer för barn och vuxna. Foto: Daniel Ottosson
Exkursion och plantering tillsammans för att skapa intresse för naturen. Foto: Daniel Ottosson

Som en del i arbetet med programmet tog Olofströms kommun fram en kunskapssammanställning där förutsättningarna för friluftsliv och naturvård beskrivs och där man presenterar förslag på åtgärder och områden som är lämpliga för olika aktiviteter. Underlaget innehåller bland annat en översyn av friluftsområden i kommunen. Syftet var att öka tillgängligheten för friluftsliv och materialet beskriver de natur- och kulturmiljöer som utgör en resurs för kommunens förskolor och skolor.

En viktig del i programmet är skötsel och tillgängliggörande av tätortsnära natur. Utöver kunskapssammanställningen finns ett program fastställt av kommunstyrelsen som ger den politiska inriktningen för arbetet med naturvård och friluftsliv, och en handlingsplan som beskriver de åtgärder som kommunen åtar sig att genomföra.

Såväl frilufts- och naturvårdsprogrammet som projektet Skolnära skolskogar har tagits fram med stöd av Naturvårdsverket genom den lokala naturvårdssatsningen, LONA. Du kan läsa mer om Olofströms naturvårds- och friluftsprogram under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen