Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsnämnden

Granskad:

Kommunernas verksamhet enligt plan- och bygglagen, PBL, hanteras av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden består av ett antal förtroendevalda ledamöter och ersättare som representerar olika politiska partier. Nämnden förutsätts ha en förvaltning med tjänstemän som bereder ärenden åt nämnden och utför nämndens arbetsuppgifter.

Alla kommuner ska ha en byggnadsnämnd. I vissa kommuner heter den byggnadsnämnden men den kan även heta något annat som till exempel miljö- och byggnadsnämnden, myndighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen kan ha olika namn som till exempel samhällsbyggnadsförvaltningen eller stadsbyggnadskontoret.

1 §
  I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd.

Alla ärenden som kommer in till byggnadsnämnden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektiv som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Det innebär bland annat att ärendet inom rimlig tid ska avgöras genom någon form av beslut. För vissa ärendetyper finns en tidsfrist för hur lång tid det får ta innan beslut fattas men alla ärenden ska handläggas skyndsamt. I alla ärenden ska någon form av beslut tas. Utan ett beslut kan inte ärendet avslutas. När ett ärende har inletts hos byggnadsnämnden är det nämndens ansvar att driva fram ärendet till ett avgörande. (jfr JO-protokoll 2013-11-25, dnr 4789-2013, JO-protokoll 2015-07-02, dnr 1831-2015)

9 §
  Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Handläggningen ska vara skriftlig. Myndigheten får dock besluta att handläggningen helt eller delvis ska vara muntlig, om det inte är olämpligt.

27 §
  Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från
   1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller
   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist i ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst tio veckor. Lag (2018:1136) .

27 a §
  När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
   1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
   2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids, och
   3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Lag (2018:1136) .

27 b §
  Om ett ärende har återförvisats till byggnadsnämnden för förnyad handläggning, tillämpas bestämmelserna i 27 och 27 a §§. Lag (2018:1136) .

7 §
  Har upphävts genom förordning (2018:1543).

Det är viktigt att beslut tas så ärenden inte blir liggande år ut och år in utan att avslutas. Det är betydelsefullt för förtroendet för myndigheter att de ärenden som påbörjas följs upp och avslutas. Det är byggnadsnämnden som har det ansvaret. Bevakningen av äldre oavgjorda ärenden är därför en viktig uppgift inte bara för handläggarna på förvaltningen, utan också för politikerna i byggnadsnämnden. (jfr JO-protokoll 2015-07-02, dnr 1831-2015)

Såväl byggnadsnämndens politiker som tjänstemän måste följa regler om mutor, jäv och tjänstefel. Kommunen kan under vissa förutsättningar bli skadeståndsskyldig.

Filmer

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen