Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Analysera behov och tillgångar

Granskad:

Kommunen behöver ha god kunskap om vilka vattenresurser som behöver användas för vattenförsörjning både i närtid och i ett långsiktigt perspektiv. Det är en förutsättning för att kunna beakta påverkansrisker vid bedömning av lämplig mark- och vattenanvändning. De vattenresurser som behövs för en långsiktigt trygg dricksvattenförsörjning behöver identifieras utifrån en helhetsbild av behov och tillgångar.

Olika moment i planprocessen

Denna sida ger introduktion till momentet Analysera behov och tillgångar. På efterföljande undersidor kan du läsa mer om att analysera vattenbehovet och att bedöma vattentillgångar. Illustration: Boverket/Altefur

Analyser för en långsiktigt trygg vattenförsörjning

Vattenförsörjning i översiktsplaneringen handlar om att trygga framtida tillgång till vatten och att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas för att förebygga vattenförorening. För att kunna tillgodose intresset av vattenförsörjning med dricksvatten av god kvalitet är det särskilt angeläget att förebygga föroreningsrisk för de vattenresurser som ska användas för dricksvattenförsörjning. Som underlag behövs analyser och bedömningar för nutida förhållanden och för framtiden, med tidsperspektiv över flera generationer. Dricksvatten av god kvalitet är en grundförutsättning för människors hälsa.

Kommunen behöver ha god kunskap om vilka vattenresurser som behöver användas för vattenförsörjning av bebyggelse och verksamheter, både i närtid och i ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till kommande generationer. De vattenresurser som behövs för en långsiktigt trygg dricksvattenförsörjning behöver identifieras, för att senare kunna beaktas vid bedömningen av lämplig markanvändning och hänsynsbehov.

I planeringen behöver kommunen ha en överblick av dels vilka vattenresurser som finns tillgängliga, dels hur stort vattenbehov relevanta intressenter har, idag och i framtiden. Kommunen behöver också skapa sig en överblick av om det finns områden där det kan förutses problem när det gäller vattenanvändningen, till exempel periodvis konkurrens om vatten, saltvatteninträngning i grundvatten eller andra kvalitetsproblem. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 530)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Om kommunen redan har en kommunal vattenförsörjningsplan eller liknande är troligtvis mycket av det underlag som behövs för bedömningarna redan framtaget.

Hantering av säkerhetskänslig information

Insamling och sammanställning av lägesbunden information om vattenanvändning eller vattenbehov kan vara känslig med hänsyn till risk för sabotage. Det är lämpligt att kommunens ansvariga för frågor om sekretess och informationssäkerhet involveras i ett tidigt skede av översiktsplaneringen för att insamling och annan hantering av information om vattenförsörjningen hanteras på ett säkert sätt.

Vattenförsörjning i annan lagstiftning

Utgå från tillgängliga planer och underlag

Det kan finnas flera olika underlag som är användbara när kommunen ska identifiera vilka resurser som behöver användas för vattenförsörjning. Regionala och kommunala vattenförsörjningsplaner samt kommunala vatten- och avloppsplaner, VA-planer, kan bidra med värdefullt underlag. Andra planer som kan ge stöd för kommunens bedömningar är regionplan, regional utvecklingsstrategi och livsmedelsstrategi.

Planerna kan ha olika utformning och de kan ha en avgränsning som gör att de inte helt uppfyller kommunens behov för att bedöma det långsiktiga behovet av vattenförsörjning. Såväl vattenförsörjningsplaner som VA-planer kan behöva kompletteras med andra underlag för att få en tillräckligt god helhetsbild av vattenbehov och vattentillgångar. Exempelvis kan det behövas analyser för att beakta vattenbehoven för verksamheter och hushåll med enskild vattenförsörjning, eller hänsyn till effekter av framtida klimat.

Här följer en sammanställning med exempel på användbara planer och planeringsunderlag som kan finnas tillgängliga. Med undantag för regionplan för Stockholms och Skåne län, samt regional utvecklingsstrategi för alla regioner och Gotlands kommun, finns det inget krav på att dessa underlag ska tas fram. De är inte heller juridiskt bindande men kan utgöra ett gott stöd för planeringen.

Kommunal vattenförsörjningsplan

Allt fler kommuner har tagit fram en vattenförsörjningsplan som behandlar vattenförsörjning på längre sikt. Kommunala vattenförsörjningsplaner omfattar ofta både kommunal vattenförsörjning och enskild vattenförsörjning för hushåll. Ibland behandlas även vattenbehov hos andra intressenter med enskild vattenförsörjning. För identifierade dricksvattenresurser kan det också finnas analys av sårbarhet och kartläggning av befintliga riskfaktorer.

Kommunal vatten- och avloppsplan, VA-plan

En kommunal VA-plan beskriver planering för hur VA-försörjningen ska ordnas i kommunen. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar i detta sammanhang ofta spillvatten och dagvatten. VA-planer kan se ut på många olika sätt. Många gånger omfattas både kommunalt VA och enskilt VA för hushåll.

Regional vattenförsörjningsplan

Regionala vattenförsörjningsplaner finns framtagna, eller är under framtagande, för Sveriges samtliga län och för vissa regioner.

En regional vattenförsörjningsplan ger information om vilka större vattenresurser som pekats ut som lämpliga för dricksvattenförsörjning ur ett regionalt perspektiv. Det kan också finnas beskrivning av eventuella områden med risk för konkurrens om vatten och vattenbrist. I planen brukar bland annat beräknad vattentillgång och bedömd vattenkvalitet för vattenresurser i regionen redovisas. Där kan också finnas analyser av hur vattentillgången väntas påverkas av framtida klimatförändringar, något som ger stöd vid kommunens fortsatta analys av eventuella kompletterande dricksvattenförekomster som är viktiga ur ett kommunalt perspektiv. Det kan också finnas information om sårbarhet och påverkansrisker för olika vattenresurser.

Regionplan, regional utvecklingsstrategi och livsmedelsstrategi

Regionplan och regional utvecklingsstrategi kan innehålla övergripande strategier eller planer för regionens långsiktiga vattenförsörjning. Större dricksvattenresurser kan vara utpekade, eventuellt finns också ytterligare information om dricksvattenresurserna. Regionplanen kan också innehålla ställningstaganden om vattenförsörjningen som kommunen kan ta stöd av och behöver förhålla sig till. Såväl, regionplan, regional utvecklingsstrategi som livsmedelsstrategi kan ge stöd för bedömning av framtidsutveckling för befolkning och olika näringar, vilket är avgörande för framtida vattenbehov.

Beakta effekter av framtida klimat

Ett förändrat klimat kan ge stor påverkan på vattentillgång, vattenkvalitet och vattenbehov. I södra Sverige väntas allt längre perioder med minskad vattentillgång till följd av långvarig torka. Samtidigt väntas ökade problem med föroreningsspridning i samband med kraftiga skyfall eller perioder med hög nederbörd och översvämningar i delar av landet. Framtida klimatförändringar kan leda till ökat vattenbehov för exempelvis jordbruksbevattning. Identifieringen av vilka vattenresurser som behövs för dricksvattenförsörjning behöver göras med hänsyn till att vattenförsörjningen för både bebyggelse och näringsverksamheter ska fungera även vid framtida torrperioder. Det behöver också finnas reservkapacitet för att kunna hantera en situation om någon av kommunens dricksvattenresurser förorenas.

Du kan läsa mer om hur vattenförsörjningen påverkas av förändrat klimat i Havs- och vattenmyndighetens vägledning om regional vattenförsörjningsplanering, samt i Livsmedelsverkets handbok om klimatanpassad vattenförsörjning, se ”Relaterad information”.

Olika typer av naturolyckor som översvämning, ras, skred eller erosion kan orsaka föroreningsspridning. Om detta inträffar i anslutning till en dricksvattenresurs kan det leda till att vattnet förorenats så att det inte kan renas till dricksvattenkvalitet. Därför kan det vara lämpligt att kommunen undersöker om det finns dricksvattenresurser som riskerar att förorenas i samband med översvämning, ras, skred eller erosion.

Du kan läsa mer om klimatrelaterade risker för den byggda miljön i Boverkets vägledning Klimatrisker i översiktsplanering.

Klimatrisker i översiktsplanering

Analysera vattenbehoven

Identifieringen av vilka vattenresurser som behövs för dricksvattenförsörjning i kommunens behöver göras med hänsyn till vattenbehoven hos alla relevanta intressenter, som jordbruk, industri, hushåll och övrigt. Den kommunala vattenförsörjningen utgör oftast en mindre andel av den totala vattenförsörjningen inom kommunen.

Analysera vattenbehoven

Bedöm vattentillgångar

Kommunen behöver undersöka om tillgängliga vattenresurser i kommunen är tillräckliga för att svara mot de långsiktiga vattenbehoven för bebyggelse och verksamheter. Om vattenbrist kan förutses behöver olika möjligheter att tillgodose vattenbehoven undersökas. Eventuellt behöver ytterligare resurser för dricksvattenförsörjning identifieras.

Bedöm vattentillgångar

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen