Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Granskad:
Avveckling av investeringsstödet

Riksdagen beslutade den 1 december 2021 att avveckla investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande efter årsskiftet 2021/22. Beslutet innebar att en ansökan om stöd skulle ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 2021 (se civilutskottets betänkande 2021/22:CU1).

Regeringen fullföljer nu avvecklingen och föreslog i budgetpropositionen för 2023 att medel tillförs för att kunna betala ut stöd till alla som beviljats stöd före den 31 december 2022. Riksdagen sade ja till förslaget den 20 december 2022.

Länsstyrelsen fattar två beslut om stöd, ett beslut om beviljande efter det att ansökan kommit in och ett beslut om utbetalning när byggnadsprojektet har färdigställts. Riksdagens beslut innebär att stöd bara får lämnas till den som har fått ett beslut om beviljande före utgången av 2022.  

För 2023 är anslaget 4 295 miljoner kronor. För 2024 och 2025 beräknas anslaget till 3 710 miljoner respektive 1 370 miljoner kronor.

Den sista fördelningen av medel för beviljande av beslut gjordes i slutet av december 2022 när Boverket fördelade medel till länsstyrelserna för färdighandlagda ansökningar där länsstyrelserna begärt medel senast i början av december 2021.        

Statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande infördes i november 2016. Stödet är under avveckling. Förutsättningar och villkor för stödet lämnas nedan.    

Tidsbegränsat undantag från vissa bestämmelser om uthyrning

Den 27 juli 2022 infördes en ny förordning (2022:1056) om tidsbegränsat undantag från vissa bestämmelser om uthyrning i investeringsstödsförordningarna. Undantaget ger fastighetsägare som fått investeringsstöd beviljat en möjlighet, det är inget krav, att hyra ut färdigställda bostäder till Migrationsverket eller en kommun i syfte att tillhandahålla boenden för

 • asylsökande
 • personer som har ansökt om, eller som har beviljats, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet.

Bestämmelserna i investeringsstödsförordningarna (2016:880 och 2016:881) begränsar till exempel en kommun att hyra vakanta bostadslägenheter för att användas till flyktingar från Ukraina. För investeringsstöden gäller att bostäderna ska vara avsedda för permanent bruk och självständigt boende som garanteras genom hyresavtal utan inskränkningar i besittningsskyddet. Den som fått stödet förbinder sig att följa dessa villkor under 15 år från utbetalningsbeslutet. För de flesta projekten ska också bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta allmännyttiga principer. Följs inte villkoren under femtonårsperioden ska hela eller delar av stödet betalas tillbaka.     

För att medges undantag från dessa bestämmelser gäller att:     

 • uthyrningen anmälts till länsstyrelsen inom två veckor från det att hyresavtalet ingåtts
 • avtalet bifogats anmälan
 • avtalet har ingåtts före den 1 juni 2023
 • avtalet inte avser en tidsperiod som är längre än tre år.

Om bostäderna hyrs ut enligt undantaget är stödmottagaren inte återbetalningsskyldig. Tänk på att undantaget är tidsbegränsat och hyresavtal måste ha ingåtts före den 1 juni 2023. Reglerna om högsta tillåtna normhyra gäller även för uthyrning enligt undantaget.

Om bostäderna hyrs ut i andra hand kan en överenskommelse om avstående från besittningsskydd behöva tecknas. Överenskommelsen ska som huvudregel godkännas av hyresnämnden. Se information om det och anvisad blankett på länken Besittningsskydd – Sveriges Domstolar under ”Relaterad information”. Det kan också förekomma att lägenheter hyrs ut genom blockuthyrning, dvs. att en hyresgäst hyr flera bostadslägenheter för att sedan hyra ut lägenheterna i andra hand. För blockuthyrning krävs godkännande av hyresnämnden, såvida inte staten, en kommun eller en region är hyresvärd.   

Ändrade regler från 24 januari 2022

De ändrade reglerna innebär i korthet följande:

 • Bestämmelsen om den statsstödsrättsliga grunden har ändrats i investeringsstödsförordningen 2016:881. Hänvisningen till gruppundantagsförordningen (GBER) har ersatts med en hänvisning till Europeiska kommissionens beslut den 11 september 2020 om att godkänna stödet som förenligt med EU:s statsstödsregler.
 • Genom denna förändring försvinner villkoret i GBER om att stödet får uppgå till högst motsvarande 10 miljoner euro per byggnadsprojekt och att de totala kostnaderna inte får överstiga motsvarande 20 miljoner euro för projektet. Några maxbelopp finns inte längre.
 • Kontrollen av överkompensation finns fortfarande kvar och denna bestämmelse har flyttats över till investeringsstödsförordningen (14 §). Bestämmelsen innebär att stödbeloppet inte får överstiga skillnaden mellan de stödberättigande kostnaderna och rörelseresultatet för investeringen.
 • Kravet på stödmottagarens samtycke till offentliggörande av uppgifter om stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro finns också kvar (se 1 b §).   
 • Investeringsstödet finansieras delvis genom medel från EU:s återhämtningspaket, kallat Next Generation EU (NGEU), som syftar att bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av spridningen av covid-19. Medlemsstaterna ansöker om medel hos kommissionen genom nationella återhämtningsplaner. Sverige har ansökt om medel och i den återhämtningsplan som regeringen beslutat om ingår investeringsstödet till hyresbostäder och bostäder för studerande.  
 • Finansieringen från EU innebär att stödmottagare som beviljas stöd från och med den 24 januari 2022 ska förbinda sig att uppfylla vissa villkor för att få stöd. Till exempel att göra det synligt att projektet får finansiering från EU och att tillåta Ekonomistyrningsverket att utföra revisioner på plats och ta del av information. Stödmottagaren ska också bevara dokumentation om projektet under viss tid efter slutbetalningen.
 • Det har införts en ny tidsfrist för ansökan om utbetalning i de fall ett projekt har färdigställts innan länsstyrelsen har fattat beslut om stöd. I dessa fall får sökanden två månader på sig, räknat från beslutet om stöd, att söka utbetalning.      

Stödnivåer

Stöd kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.

Här följer de högsta möjliga stödbelopp som gäller från den 1 maj 2018 för de olika regionerna:

 • 7 100 kr/m² boarea (BOA) i Stockholmsregionen.
 • 5 800 kr/m² boarea (BOA) i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
 • 4 800 kr/m² boarea (BOA) i övriga landet.

Lägenheter med ytor upp till och med 35 kvadratmeter får högsta stödbeloppet i respektive region. Därutöver lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet för lägenhetsytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvadratmeter boarea. För ytor över 70 kvadratmeter boarea lämnas inget stöd.

Areor för gemensamma aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation får stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet.

För en energianvändning motsvarande högst 56 procent av Boverkets byggregler får stödbeloppet höjas med 75 procent av grundstödet.

Ändrad regionindelning 24 maj 2021 för vissa kommuner

Boverket beslutade den 24 maj 2021 att flytta upp Mjölby kommun från region tre till region två och att flytta ner Alvesta, Aneby, Avesta, Borlänge, Essunga, Fagersta, Hultsfred, Hylte, Högsby, Kungsör, Köping, Lessebo, Ludvika, Mönsterås, Nässjö, Oxelösund, Ronneby, Sandviken, Strömstad, Sävsjö, Uddevalla, Vänersborg och Östersund kommuner från region två till region tre. Den regionindelning som gällde före detta datum gäller fortfarande för ansökningar om stöd som kommit in till länsstyrelsen före den 24 maj 2021.

Boverkets beslut den 24 maj 2021, ändringsbeslut 28 augusti 2021 och den ändrade indelningen finns under ”Dokument” i ”Relaterad information”.

Påbyggnadsbonus

Den som bygger nya hyresbostäder och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en påbyggnadsbonus utöver grundstödet. Bonusen kan lämnas om antalet våningsplan med bostäder utökas i en befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs per nytt våningsplan. Då kan grundstödet, det vill säga det högsta stödbelopp per kvadratmeter boarea som lämnas i respektive region, höjas med 75 procent.

Högsta tillåtna normhyra

Stöd får bara lämnas om projektet säkerställer relativt lägre boendekostnader. Här följer den högsta tillåtna normhyra som gäller från den 1 maj 2018 för de olika regionerna. Normhyran per kvadratmeter boarea per år får vid tillträdet inte överstiga:

 • 1 550 kronor i Stockholmsregionen.
 • 1 450 kronor i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, i regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
 • 1 350 kronor i övriga landet.

Krav på låg energianvändning

För att få stöd ska byggnaden vara mer energieffektiv än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR). Det finns dels ett grundkrav på låg energianvändning som motsvarar högst 88 procent av vad som krävs enligt BBR. Dels en energibonus om byggnadsprojektet medför en energianvändning motsvarande högst 56 procent av vad som krävs enligt BBR. Bonusen innebär att stödbeloppet får höjas med 75 procent. 

Grundkrav 88 procent

För ansökningar inkomna före den 1 februari 2020 ska det nybyggnadskrav på energianvändning som gällde den 29 september 2016 (BBR 22) tillämpas. Från och med den 1 februari 2020 är det de byggregler som gäller vid länsstyrelsens beslut om stöd som ska tillämpas. Tänk på att det kan finnas övergångsbestämmelser till ändringar i BBR som man behöver ta hänsyn till. För närvarande gäller BBR 29. Äldre bestämmelser (BBR 25 och 26) får tillämpas om ansökan om bygglov kommit in till kommunen före den 1 september 2021.

Energibonus 56 procent

För ansökningar som har beviljats stöd före den 23 juli 2019 sker prövningen mot det nybyggnadskrav på energianvändning som gällde den 29 september 2016 (BBR 22). För ansökningar som beviljas stöd från och med den 23 juli 2019 är det de byggregler som gäller vid utbetalningsbeslutet som ska tillämpas. Tänk även här på att det kan finnas övergångsbestämmelser som man behöver ta hänsyn till. För närvarande gäller BBR 29. Äldre bestämmelser (BBR 25 och 26) får tillämpas om ansökan om bygglov kommit in till kommunen före den 1 september 2021.

Krav på blandning av lägenhetsstorlekar

Projektet ska innehålla en blandning av lägenhetsstorlekar, med minst en lägenhet om tre rum och kök eller större. I projekt som omfattar tio lägenheter eller fler ska minst tio procent av lägenheterna vara små med högst ett rum och kök eller annat utrymme för matlagning.

Dessa krav gäller inte för bostäder för studerande eller bostäder som anordnas i syfte att underlätta ett inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer med socialt utsatt situation. Ett annat undantag är om det aktuella byggsystemet inte medger en blandning av lägenhetsstorlekar.

Regeln om minst tio procent ettor tillämpas på ansökningar som getts in från och med den 1 februari 2020.  

Erbjudande till kommunen

I projekt med minst tio lägenheter ska kommunen erbjudas att hyra eller förmedla minst 12,5 procent av lägenheterna i projektet som sociala kontrakt och/eller till personer under 31 år. Kommunen ska ha rätt att hyra lägenheterna som sociala kontrakt i fem år eller fram till dess att kommunens hyresgäst dessförinnan har övertagit hyresrätten. Erbjudandet får även avse motsvarande antal lägenheter i stödmottagarens befintliga bestånd inom samma kommun.

Erbjudandet till kommunen ska lämnas tillsammans med ansökan om stöd. Kommunen ska ha möjlighet att utnyttja erbjudandet fram till fem månader före planerat inflyttningsdatum.

Kravet gäller inte för kooperativa hyresrätter eller bostäder för studerande. Det gäller inte heller för stöd som beviljats före den 1 februari 2020.

Några andra viktiga villkor

Hyresbostäderna ska förmedlas genom en överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller att fastighetsägaren på annat sätt ser till att bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi. Fler villkor finnas att läsa i information om stödet i "Relaterad information".

Det tidsbegränsade stödet

Detta stöd gällde för projekt som påbörjades från och med den 25 mars 2015 till och med den 28 februari 2017 och går inte längre att söka. För dig som redan har sökt stödet finns dock fortfarande information om stödet under ”Relaterad information”. Observera att andra stödnivåer och tillåtna normhyror gällde för detta stöd.

Det långsiktiga investeringsstödet

Detta stöd gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017. För det långsiktiga stödet måste en ansökan om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 2021 och innan projektet påbörjas.  

Mer information

Du hittar förordningar, föreskrifter och informationsbroschyrer i "Relaterad information". Här finns också ett dokument som visar vilken stödnivå just din kommun hamnar i. Mer information om energikraven hittar du under fliken "Fördjupning".

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länstyrelsernas logotype. Illustration: länsstyrelserna

Ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor. Meddela länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i din ansökan/ärende alltid är aktuella.

Länsstyrelsernas webbplats

Boverket

Boverkets logotype. Illustration: Boverket

Boverkets roll är att skriva föreskrifter för stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket.

Regeringen

Logotype som symboliserar myndighet.

Regeringen bestämmer villkor för stöd i en förordning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen