På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Regeringen beslutade den 19 december 2019 om nya regler för investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande. Reglerna gäller från den 1 februari 2020.    

De nya reglerna innebär i korthet:

 • Begränsningen att stöd endast får lämnas om ansökan kommit in före den 1 januari 2019 tas bort, dvs. stöd får lämnas för ansökningar inkomna 2019 och framåt.
 • Stödet riktas till hela landet genom att förutsättningen ”befolkningstillväxt” tas bort.
 • Projektet måste påbörjas inom ett år räknat från länsstyrelsens beslut om stöd.
 • Blandningen av stora och små bostäder ska öka. I projekt som omfattar tio lägenheter eller fler ska minst 10 procent av lägenheterna vara små med högst ett rum och kök eller annat utrymme för matlagning. Bestämmelsen gäller inte för ansökningar som getts in före 1 februari 2020.
 • I projekt med minst tio lägenheter ska kommunen erbjudas att hyra eller förmedla minst 12,5 procent av lägenheterna i projektet som sociala kontrakt och/eller till personer under 31 år. Kommunen ska ha rätt att hyra lägenheterna som sociala kontrakt i fem år eller fram till dess att kommunens hyresgäst dessförinnan har övertagit hyresrätten. Erbjudandet får även avse motsvarande antal lägenheter i stödmottagarens befintliga bestånd inom samma kommun. Erbjudandet till kommunen ska lämnas tillsammans med ansökan om stöd. Kommunen ska ha möjlighet att utnyttja erbjudandet fram till fem månader före planerat inflyttningsdatum.
 • Grundvillkoret att byggnaden har låg energianvändning, ska motsvara högst 88 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad enligt 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338) med tillämpningsföreskrifter i Boverkets byggregler. För ansökningar som getts in före den 1 februari 2020 gäller äldre bestämmelser i förordningen om investeringsstöd. Mer information om energikraven hittar du nedan och under fliken "Fördjupning".
 • Om projektet beviljats stöd för stödberättigade kostnader inom projektet enligt annan författning ska detta räknas av från investeringsstödets slutliga storlek.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Från och med den 1 februari 2020 ska de nya reglerna tillämpas i alla ärenden för det långsiktiga investeringsstödet som ännu inte har fått ett beviljande (positivt) beslut. Detta gäller även för ansökningar inlämnade 2018 eller tidigare. Det finns två undantag från detta. De nya reglerna om minst 10 procent ettor och det ändrade grundvillkoret på låg energianvändning, se punktlistan ovan, tillämpas för ansökningar som ges in från och med den 1 februari 2020. 

För ansökningar inlämnade till länsstyrelsen under 2019 eller senare ska de nya reglerna tillämpas från och med den 1 februari 2020 och först då kommer länsstyrelserna att kunna besluta i dessa ärenden.     

Har du fått stöd beviljat före den 1 februari 2020 påverkas du inte av de nya bestämmelserna.

Allmänt om stöden

Stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan även lämnas om det i en kommun finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

År 2020 finns 2,1 miljarder kronor i anslagna medel och från 2021 och framåt ökar anslaget till cirka 3 miljarder kronor årligen.

Potter för fördelning av investeringsstöd

Regeringen har för budgetåret 2020 gett Boverket i uppdrag att, utifrån bostadsbrist och byggbehov, fördela investeringsstödet i två potter – en för storstadsregionerna och en för övriga landet. Motivet till uppdraget är att fler hyresrätter behöver byggas där bostadsbristen är som störst och att se till att pengarna går dit de behövs som mest. 

Boverket har den 28 januari 2020 beslutat att fördelningen ska ske med 75 procent till storstadsregionerna och 25 procent till övriga landet. Beslutet finns under ”Dokument” i ”Relaterad information”. Här finns också ett dokument som visar vilka kommuner som ingår i storstadsregionerna.

Boverket kommer att fördela ramar till länsstyrelserna för beslut om att bevilja stöd utifrån dessa två potter. Fördelningen av ramar får dock ändras om det är nödvändigt för att ta hänsyn till den faktiska efterfrågan på stöd.

Stödnivåer

Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.

Här följer de högsta möjliga stödbelopp som gäller från den 1 maj 2018 för de olika regionerna:

 • 7 100 kr/m² boarea (BOA) i Stockholmsregionen.
 • 5 800 kr/m² boarea (BOA) i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
 • 4 800 kr/m² boarea (BOA) i övriga landet.

Lägenheter med ytor upp till och med 35 kvadratmeter får högsta stödbeloppet i respektive region. Därutöver lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet för lägenhetsytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvadratmeter boarea. För ytor över 70 kvadratmeter boarea lämnas inget stöd.

Areor för gemensamma aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation får stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet.

För en energianvändning motsvarande högst 56 procent av Boverkets byggregler får stödbeloppet höjas med 75 procent av grundstödet.

Påbyggnadsbonus

Den som bygger nya hyresbostäder och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en påbyggnadsbonus utöver grundstödet. Påbyggnadsbonusen gäller från och med den 1 maj 2018. Bonusen kan lämnas om antalet våningsplan med bostäder utökas i en befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs per nytt våningsplan. Då kan grundstödet, det vill säga det högsta stödbelopp per kvadratmeter boarea som lämnas i respektive region, höjas med 75 procent.

Högsta tillåtna normhyra

Stöd får bara lämnas om projektet säkerställer relativt lägre boendekostnader. Här följer den högsta tillåtna normhyra som gäller från den 1 maj 2018 för de olika regionerna. Normhyran per kvadratmeter boarea per år får vid tillträdet inte överstiga:

 • 1 550 kronor i Stockholmsregionen.
 • 1 450 kronor i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, i regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
 • 1 350 kronor i övriga landet.

Krav på låg energianvändning

För att få stöd ska byggnaden vara mer energieffektiv än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR). Det finns dels ett grundkrav på låg energianvändning som motsvarar högst 88 procent av vad som krävs enligt BBR. Dels en energibonus om byggnadsprojektet medför en energianvändning motsvarande högst 56 procent av vad som krävs enligt BBR. Bonusen innebär att stödbeloppet får höjas med 75 procent. 

Grundkrav 88 procent

För ansökningar inkomna före den 1 februari 2020 ska det nybyggnadskrav på energianvändning som gällde den 29 september 2016 (BBR 22) tillämpas. Från och med den 1 februari 2020 är det de byggregler som gäller vid länsstyrelsens beslut om stöd som ska tillämpas. Tänk på att det kan finnas övergångsbestämmelser till ändringar i BBR som man behöver ta hänsyn till.

Energibonus 56 procent

För ansökningar som har beviljats stöd före den 23 juli 2019 sker prövningen mot det nybyggnadskrav på energianvändning som gällde den 29 september 2016 (BBR 22). För ansökningar som beviljas stöd från och med den 23 juli 2019 är det de byggregler som gäller vid utbetalningsbeslutet som ska tillämpas. Tänk även här på att det kan finnas övergångsbestämmelser som man behöver ta hänsyn till.

Några andra viktiga villkor

Hyresbostäderna ska förmedlas genom en överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller att fastighetsägaren på annat sätt ser till att bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi. Fler villkor finnas att läsa i information om stödet i "Relaterad information".

Det tidsbegränsade stödet

Detta stöd gäller för projekt som påbörjades från och med den 25 mars 2015 till och med den 28 februari 2017 och går inte längre att söka. För dig som redan har sökt stödet finns dock fortfarande information om stödet under ”Relaterad information”. Observera att andra stödnivåer och tillåtna normhyror gäller för detta stöd.

Det långsiktiga investeringsstödet

Detta stöd gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017. För det långsiktiga stödet måste ansökan om stöd lämnas in till länsstyrelsen innan ett projekt får påbörjas.

Mer information

Du hittar förordningar, föreskrifter, informationsbroschyrer och ansökningsblanketter i "Relaterad information". Här finns också ett dokument som visar vilken stödnivå just din kommun hamnar i. Du använder en särskild ansökan för hyresbostäder och en särskild ansökan för bostäder för studerande. Mer information om energikraven hittar du under fliken "Fördjupning".

Vem gör vad?
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej