Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Regeringen har den 21 mars 2018 beslutat om ändringar i förordningen om det långsiktiga investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande (SFS 2016:881). Genom ändringarna utökas både stödnivån och den tillåtna normhyresnivån för investeringsstödet i samtliga geografiska områden. Dessutom införs en påbyggnadsbonus som innebär att den som bygger nya hyresbostäder och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en bonus utöver grundstödet. Ändringarna träder i kraft den 1 maj 2018. Detta innebär att de höjda stödnivåerna och de höjda normhyrorna gäller och kan tillämpas från och med detta datum.

Boverket kommer att under april uppdatera informationsmaterial och ansökningsblanketter utifrån de ändrade bestämmelserna. Ändringarna gäller enbart det långsiktiga investeringsstödet (SFS 2016:881). Det finns ingen övergångsbestämmelse till de ändrade bestämmelserna. Detta innebär att de höjda stödnivåerna och normhyrorna kan tillämpas i ärenden i vilka länsstyrelserna kommer att fatta beslut om att bevilja eller betala ut stöd från och med den 1 maj. De höjda nivåerna gäller under förutsättning att övriga villkor för stödet är uppfyllda, till exempel villkoret om att stödmottagaren inte får bli överkompenserad.

Allmänt om stöden

Det finns två stöd som riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande, ett tidsbegränsat och ett långsiktigt. Sista ansökningsdag för det tidsbegränsade stödet var 28 februari 2017. Det långsiktiga investeringsstödet gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017.

Stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan även lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt, om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

I budgeten för 2018 har regeringen avsatt 3,2 miljarder kronor och 3,2 miljarder årligen för 2019–2020. Detta gäller för båda stöden.

Stödnivåer

Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.

Här följer högsta möjliga stödbelopp för de olika regionerna:

  • 6 600 kr/m² boarea (BOA) i Stockholmsregionen. 7 100 kr/m² från och med den1 maj för det långsiktiga stödet.
  • 5 300 kr/m² boarea (BOA) i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen. 5 800 kr/m² från och med den 1 maj för det långsiktiga stödet.
  • 3 800 kr/m² boarea (BOA) i övriga landet. 4 800 kr/m² från och med den 1 maj för det långsiktiga stödet.

Lägenheter med ytor upp till och med 35 kvadratmeter får högsta stödbeloppet i respektive region. Därutöver lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet för lägenhetsytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvadratmeter boarea. För ytor över 70 kvadratmeter boarea lämnas inget stöd.

Areor för gemensamma aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation får stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet.

För en energianvändning motsvarande högst 56 procent av Boverkets byggregler (som byggreglerna var utformade den 29 september 2016, BFS 2015:3) får stödbeloppet höjas med 75 procent av grundstödet.

Högsta tillåtna normhyra

Stöd får bara lämnas om boendekostnaderna blir rimliga. Normhyran per kvadratmeter boarea per år får vid tillträdet inte överstiga:

  • 1 450 kronor i Stockholmsregionen. 1 550 kronor från och med den 1 maj för det långsiktiga stödet.
  • 1 350 kronor i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, i regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen. 1 450 kronor från och med den 1 maj för det långsiktiga stödet.
  • 1 300 kronor i övriga landet. 1 350 kronor från och med den 1 maj för det långsiktiga stödet.

Påbyggnadsbonus

En påbyggnadsbonus om högst 75 procent av grundstödet införs den 1 maj 2018. Detta innebär att den som bygger nya hyresbostäder och bostäder för studerande genom en påbyggnad på ett befintligt hus kan få en bonus utöver grundstödet. Kravet är att byggnadsprojektet ska leda till att antalet våningsplan med bostäder utökas i en befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs per nytt våningsplan.

Några viktiga villkor

De bostäder och byggnader som anordnas med stödet ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler. Hyresbostäderna ska också förmedlas genom en överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller att fastighetsägaren på annat sätt ser till att bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi.

Det tidsbegränsade stödet

Detta stöd gäller för projekt som påbörjades från och med den 25 mars 2015 till och med den 28 februari 2017 och går inte längre att söka. Ansökningsblanketterna har därför tagits bort från Boverkets webbplats. För dig som redan har sökt stödet finns dock fortfarande information om stödet i "Relaterad information".

Det långsiktiga investeringsstödet

Detta stöd gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017. För det långsiktiga stödet måste ansökan om stöd lämnas in till länsstyrelsen innan ett projekt får påbörjas.

Mer information

Du hittar förordningar, föreskrifter, informationsbroschyrer och ansökningsblanketter i "Relaterad information". Här finns också ett dokument som visar vilken stödnivå just din kommun hamnar i. Du använder en särskild ansökan för hyresbostäder och en särskild ansökan för bostäder för studerande.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länstyrelsernas logotype. Illustration: länsstyrelserna

Ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor.

Boverket

Boverkets logotype. Illustration: Boverket

Boverkets roll är att skriva föreskrifter för stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket.

Regeringen

Logotype som symboliserar myndighet.

Regeringen bestämmer villkor för stöd i en förordning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej