Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs. Stödet stoppades vid årsskiftet när riksdagen beslutade om budgeten för 2019. Nu har riksdagen och regeringen fattat beslut som gör att stödet kommer tillbaka. Nya regler gäller från den 23 juli 2019 och tillämpas i de ärenden som kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 2018 och som ännu inte har fått ett första beviljandebeslut.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Ansökningar om stöd inlämnade 2018 eller tidigare

De nya reglerna som träder i kraft den 23 juli 2019 innebär:

  • att stöd får lämnas om ansökan kommit in till länsstyrelsen före den 1 januari 2019.
  • att förutsättningarna för att ta emot förhöjt stöd därför att byggnaden uppfyller högre krav på energianvändning prövas först vid beslutet om utbetalning om stöd. Prövningen sker då i relation till de krav på energianvändning som gäller vid det tillfället.

Ansökningar om stöd inlämnade 2019

Vad som gäller för ärenden som kommit in från och med den 1 januari 2019 har regeringen ännu inte beslutat om. Det går att söka stöd, men länsstyrelsens handläggning kan inte börja förrän nya regler har trätt i kraft, se nästa rubrik.

Vad händer nu?

Det finns ett förslag till nya regler som ska bearbetas ytterligare. Ändringarna är tänkta att börja gälla från och med den 1 januari 2020. Läs mer om eventuellt kommande förändringar i regeringens förslag:

Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.  Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 september 2019.

Allmänt om stöden

Det finns två stöd som riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande, ett tidsbegränsat och ett långsiktigt. Sista ansökningsdag för det tidsbegränsade stödet var 28 februari 2017 och går därför inte längre att söka. Det långsiktiga investeringsstödet gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017.

Stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan även lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt, om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Stödnivåer

Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.

Här följer de högsta möjliga stödbelopp som gäller från den 1 maj 2018 för de olika regionerna:

  • 7 100 kr/m² boarea (BOA) i Stockholmsregionen.
  • 5 800 kr/m² boarea (BOA) i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
  • 4 800 kr/m² boarea (BOA) i övriga landet.

Lägenheter med ytor upp till och med 35 kvadratmeter får högsta stödbeloppet i respektive region. Därutöver lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet för lägenhetsytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvadratmeter boarea. För ytor över 70 kvadratmeter boarea lämnas inget stöd.

Areor för gemensamma aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation får stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet.

För en energianvändning motsvarande högst 56 procent av Boverkets byggregler får stödbeloppet höjas med 75 procent av grundstödet. Prövningen sker då i relation till de krav på energianvändning i Boverkets byggregler som gäller vid utbetalningstillfället.

Påbyggnadsbonus

En påbyggnadsbonus har införts som innebär att den som bygger nya hyresbostäder och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en bonus utöver grundstödet. Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2018 och gäller enbart det långsiktiga investeringsstödet (SFS 2016:881). Bonusen kan lämnas om antalet våningsplan med bostäder utökas i en befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs per nytt våningsplan. Då kan grundstödet, det vill säga det högsta stödbelopp per kvadratmeter boarea som lämnas i respektive region, höjas med 75 procent

Högsta tillåtna normhyra

Stöd får bara lämnas om boendekostnaderna blir rimliga. Här följer den högsta tillåtna normhyra som gäller från den 1 maj 2018 för de olika regionerna. Normhyran per kvadratmeter boarea per år får vid tillträdet inte överstiga:

  • 1 550 kronor i Stockholmsregionen.
  • 1 450 kronor i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, i regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
  • 1 350 kronor i övriga landet.

Några viktiga villkor

De bostäder och byggnader som anordnas med stödet ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler. Hyresbostäderna ska också förmedlas genom en överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller att fastighetsägaren på annat sätt ser till att bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi. Fler villkor finnas att läsa i information om stödet i "Relaterad information".

Det tidsbegränsade stödet

Detta stöd gäller för projekt som påbörjades från och med den 25 mars 2015 till och med den 28 februari 2017 och går inte längre att söka. Ansökningsblanketterna har därför tagits bort från Boverkets webbplats. För dig som redan har sökt stödet finns dock fortfarande information om stödet i "Relaterad information". Observera att andra stödnivåer och tillåtna normhyror gäller för detta stöd.

Det långsiktiga investeringsstödet

Detta stöd gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017. För det långsiktiga stödet måste ansökan om stöd lämnas in till länsstyrelsen innan ett projekt får påbörjas.

Mer information

Du hittar förordningar, föreskrifter, informationsbroschyrer och ansökningsblanketter i "Relaterad information". Här finns också ett dokument som visar vilken stödnivå just din kommun hamnar i. Du använder en särskild ansökan för hyresbostäder och en särskild ansökan för bostäder för studerande.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länstyrelsernas logotype. Illustration: länsstyrelserna

Ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor.

Länsstyrelsernas webbplats

Boverket

Boverkets logotype. Illustration: Boverket

Boverkets roll är att skriva föreskrifter för stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket.

Regeringen

Logotype som symboliserar myndighet.

Regeringen bestämmer villkor för stöd i en förordning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej