Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Regeringens vårproposition 2019 och förslagen i vårändringsbudgeten innebär nyheter för investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande. Regeringen anser att redan inkomna ansökningar om stöd bör kunna hanteras och beviljas om budgeten beslutas i riksdagen samt att regeringen fattar beslut om nytt regleringsbrev. Nytt regleringsbrev förväntas komma vid halvårsskiftet. Regeringen avser återkomma om stödets framtida utformning.

Regeringen beslutade i mars 2018 att utöka både stödnivån och den tillåtna normhyresnivån för det långsiktiga investeringsstödet. Dessutom har en påbyggnadsbonus införts som innebär att den som bygger nya hyresbostäder och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en bonus utöver grundstödet. Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2018 och gäller enbart det långsiktiga investeringsstödet (SFS 2016:881). De höjda stödnivåerna och normhyrorna kan tillämpas i ärenden i vilka länsstyrelserna fattar beslut om att bevilja eller betala ut stöd från och med den 1 maj 2018. De höjda nivåerna gäller under förutsättning att övriga villkor för stödet är uppfyllda, till exempel villkoret om att stödmottagaren inte får bli överkompenserad.

Allmänt om stöden

Det finns två stöd som riktas till nya hyresbostäder och nya bostäder för studerande, ett tidsbegränsat och ett långsiktigt. Sista ansökningsdag för det tidsbegränsade stödet var 28 februari 2017. Det långsiktiga investeringsstödet gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017.

Stöd får lämnas för att bygga hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist samt för att bygga bostäder för studerande. Stöd kan även lämnas för bostäder i kommuner som inte har befolkningstillväxt, om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Stödnivåer

Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt. För ombyggnad krävs att byggnaden inte har använts till bostäder under de senaste åtta åren.

Här följer de högsta möjliga stödbelopp som gäller från den 1 maj 2018 för de olika regionerna:

  • 7 100 kr/m² boarea (BOA) i Stockholmsregionen.
  • 5 800 kr/m² boarea (BOA) i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
  • 4 800 kr/m² boarea (BOA) i övriga landet.

Lägenheter med ytor upp till och med 35 kvadratmeter får högsta stödbeloppet i respektive region. Därutöver lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet för lägenhetsytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvadratmeter boarea. För ytor över 70 kvadratmeter boarea lämnas inget stöd.

Areor för gemensamma aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation får stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet.

För en energianvändning motsvarande högst 56 procent av Boverkets byggregler (som byggreglerna var utformade den 29 september 2016, BFS 2015:3) får stödbeloppet höjas med 75 procent av grundstödet.

Ändrade stödnivåer för vissa kommuner

Av förordningarna framgår att regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, som utgörs av kommuner som årligen ökat befolkningsmässigt under de senaste tre till fem åren med sammantaget minst fem procent ska ingå i den region som har stödnivån 5 800 kr/kvm boarea. Boverket har med hjälp av SCB:s statistik om befolkningsökning per den 31 december 2017 gjort en genomgång av samtliga kommuner som i dag har en stödnivå på 4 800 kr/kvm boarea för att undersöka om någon kommun har haft en befolkningsökning med sammantaget minst fem procent under de senaste tre till fem åren.

Det har då visat sig att 34 kommuner har haft en befolkningsökning med minst fem procent under de senaste tre till fem åren. Genom beslut den 13 juli 2018 har Boverket flyttat upp dessa kommuner från stödnivå 4 800 kr/kvm boarea till stödnivå 5 800 kr/kvm boarea. Ändringen innebär att dessa kommuner får cirka 20 procent mer i stöd än tidigare. Ändringen gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2018. Du hittar vilka kommuner det är i dokumentet "Ändrad regionindelning för vissa kommuner" som du hittar i "Relaterad information".

Högsta tillåtna normhyra

Stöd får bara lämnas om boendekostnaderna blir rimliga. Här följer den högsta tillåtna normhyra som gäller från den 1 maj för de olika regionerna. Normhyran per kvadratmeter boarea per år får vid tillträdet inte överstiga:

  • 1 550 kronor i Stockholmsregionen.
  • 1 450 kronor i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt, i regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.
  • 1 350 kronor i övriga landet.

Påbyggnadsbonus

En påbyggnadsbonus om högst 75 procent av grundstödet har införts. Bonusen kan lämnas om antalet våningsplan med bostäder utökas i en befintlig byggnad och minst fem lägenheter byggs per nytt våningsplan. Då kan grundstödet, det vill säga det högsta stödbelopp per kvadratmeter boarea som lämnas i respektive region, höjas med 75 procent.

Några viktiga villkor

De bostäder och byggnader som anordnas med stödet ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler. Hyresbostäderna ska också förmedlas genom en överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller att fastighetsägaren på annat sätt ser till att bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får endast ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi. Fler villkor finnas att läsa i information om stödet i "Relaterad information".

Det tidsbegränsade stödet

Detta stöd gäller för projekt som påbörjades från och med den 25 mars 2015 till och med den 28 februari 2017 och går inte längre att söka. Ansökningsblanketterna har därför tagits bort från Boverkets webbplats. För dig som redan har sökt stödet finns dock fortfarande information om stödet i "Relaterad information". Observera att andra stödnivåer och tillåtna normhyror gäller för detta stöd.

Det långsiktiga investeringsstödet

Detta stöd gäller för projekt som påbörjas från och med den 1 januari 2017. För det långsiktiga stödet måste ansökan om stöd lämnas in till länsstyrelsen innan ett projekt får påbörjas.

Mer information

Du hittar förordningar, föreskrifter, informationsbroschyrer och ansökningsblanketter i "Relaterad information". Här finns också ett dokument som visar vilken stödnivå just din kommun hamnar i. Du använder en särskild ansökan för hyresbostäder och en särskild ansökan för bostäder för studerande.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länstyrelsernas logotype. Illustration: länsstyrelserna

Ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökan om stöd ska skickas till länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor.

Länsstyrelsernas webbplats

Boverket

Boverkets logotype. Illustration: Boverket

Boverkets roll är att skriva föreskrifter för stödet. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Boverket.

Regeringen

Logotype som symboliserar myndighet.

Regeringen bestämmer villkor för stöd i en förordning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej