På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Roller och ansvar i EKS

Det är byggherren som ansvarar för att kraven i Boverkets konstruktionsregler EKS, uppfylls. Konstruktören är endast ansvarig gentemot byggherren enligt de avtal som upprättats mellan dem.

Det är viktigt att de olika aktörer som är inblandade i byggprocessen har kunskap om sina roller och sitt ansvar för att kunna uppfylla de krav som ställs i Boverkets konstruktionsregler, EKS. Det gäller bland annat byggherren, konstruktören, byggnadsinspektören och den kontrollansvarige.

Byggherren och byggnadsnämnden finns definierade i plan- och bygglagen.

Byggherren

Det är byggherren som är ansvarig för att alla åtgärder som utförs uppfyller de krav som ställs i Boverkets konstruktionsregler, EKS. Byggherren ska se till så att bärande konstruktioner projekteras och utförs på ett sådant sätt så att kraven på bärförmåga, stadga och beständighet uppfylls. Byggherren ansvarar också för att dimensioneringskontroll, mottagningskontroll och utförandekontroll utförs och dokumenteras. Byggherren är också ansvarig för att kontroll och provning utförs enligt den kontrollplan som är fastställd i startbeskedet. Om byggherren inte har den kompetens som behövs för att utföra dessa arbetsuppgifter får han upphandla dessa tjänster från någon konstruktör, projektör eller entreprenör. Men det fråntar inte byggherren ansvaret att uppfylla de krav som ställs enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Vem som är byggherre i ett byggprojekt framgår av bygglovet eller bygganmälan.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden, eller motsvarande kommunala nämnd, beslutar bland annat om bygglov, startbesked och slutbesked. Byggnadsnämnden är också ansvarig för samhällets tillsyn över att plan- och bygglagstiftningen följs. När ett byggnadsverk ska uppföras behandlas de tekniska egenskapskraven så som bärförmåga, stadga och beständighet av byggnadsnämnden vid tekniskt samråd och startbesked.

Byggnadsinspektören

Byggnadsnämnden ska ha den kompetens som behövs för att fullgöra sina uppgifter. Byggnadsinspektör kallas oftast den tjänsteman som arbetar med tekniskt samråd, startbesked och slutbesked samt tillsyn över de tekniska egenskapskraven.

Om byggnadsinspektören vill att konstruktionshandlingar ska redovisas på ett speciellt sätt eller att en viss kontroll ska utföras av material eller viss kontroll ska göras av utförandet av de bärande konstruktionerna, ska inspektören vända sig till byggherren. Byggnadsinspektören ska inte på eget initiativ vända sig direkt till konstruktören med en begäran om sådana uppgifter. Konstruktör ansvarar inför byggherren och enligt de överenskommelser som de har sinsemellan.

Konstruktören

Konstruktören utför konstruktionsarbete för byggherrens räkning. Detta regleras i civilrättsliga avtal. Konstruktören har inget direkt ansvar mot samhället att kraven i Boverkets konstruktionsregler, EKS, uppfylls. Det är alltid byggherrens ansvar att byggnadsverk projekteras och utförs enligt projekterade handlingar, att rätt material används och att de kontroller som ska göras utförs och dokumenteras. Konstruktörens ansvar omfattar det avtal som upprättats mellan konstruktören och byggherren. Avtalet kan innehålla hänvisningar till reglerna i EKS som då blir gällande mellan byggherren och konstruktören.

Krav på utförandekontroll kan ställas i kontrollplanen. Om sådan kontroll ska utföras av konstruktören ska detta framgå av kontrollplanen. Detta förutsätter att byggherren och konstruktören kommit överens om detta.

Kontrollansvarig (KA)

Många byggåtgärder kräver att byggherren anlitar en certifierad kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan som ska godkännas av byggnadsnämnden. Den kontrollansvariges ansvar är att se till att kontrollplanen följs och att de kontroller som ska göras utförs. Men det är fortfarande byggherrens ansvar att kraven i EKS uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning.

Mer information om roller och ansvar

Här kan du läsa mer om olika roller och ansvar i byggprocessen

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej