Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekosystemtjänster för klimatanpassning – dagvattenlösningar och temperaturreglering

Granskad:

Gröna lösningar går med fördel att använda kostnadseffektivt vid klimatanpassning. Regnbäddar och andra dagvattensystem är exempel på gröna lösningar som ger ekosystemtjänster som reducerar, fördröjer och renar dagvatten. Träd och vattenhållande mark motverkar höga temperaturer vid till exempel värmeböljor. Klimatanpassning med gröna lösningar går att räkna som ekonomisk vinst vid en nykonstruktion eller om kapaciteten på dagvattenhanteringen behöver utökas.

Att tänka på: Vid öppna dagvattenlösningar
  • Dimensionering. Lösningarna måste dimensioneras rätt vilket innebär att beräkningarna av förväntade dagvattenflöden och reducering av vattenmängderna ska vara fackmannamässigt utförda.
  • Markens och jordens egenskaper. Jorden måste vara lämplig för infiltration eller magasinering. Är jorden för kompakterad, förorenad, eller om den är väldigt tät, det vill säga har en hög lerhalt, så är det mycket svårt att infiltrera ner vatten i jorden. Föroreningar ska inte tillföras och spridas med vattnet. Olika jordar har olika förmåga att rymma ett stort innehåll av vatten med en bibehållen bärighet. Bärigheten hos siltjordar kan kraftigt försämras om de blir vattenmättade. Speciellt om kornen är runda. Det är även mycket olämpligt att leda ner vatten i en jord om det finns risk för att vattnet tar en oönskad väg som kan leda till skada på en byggnad eller annan konstruktion.
  • Topografi och placering. Ska dagvattenlösningar fungera på ett bra sätt måste de planeras och placeras noga. Hänsyn måste tas till områden som ligger uppströms och nedströms den lösning man konstruerar. Topografin kan göra att anläggningen får ta emot mer vatten än beräknat, om inte vattenrörelserna i ett större perspektiv har beaktats.
  • Säkerhet. Säkerheten måste också garanteras så inga olyckor sker på grund av uppstickande kantstenar och branta kanter eller sluttningar.
  • Föroreningar. Föroreningshalterna i dagvattnet måste undersökas och dagvatten ska inte filtrera genom en förorenad jord.
  • Design. Dagvattenlösningar utan vatten kan se tråkiga ut och måste designas med detta i åtanke.

Lösningar för dagvatten

Det finns olika gröna lösningar som avleder, renar, reducerar eller fördröjer dagvatten. Biofilter är ett samlingsnamn för olika typer av bäddar där vattnet infiltreras och renas av växter och filtermaterial. Svackdiken, skelettjordar och regnbäddar är exempel på biofilter. Svackdiken och luftiga fördelningslager av stenkross bromsar hastigheten på dagvattnet och avleder det. Dagvattnet renas också genom sedimentation eller infiltration. Andra lösningar som renar, reducerar och fördröjer vatten är skelettjordar och översilningsytor. Dessutom finns dammar, kanaler och magasin som fördröjer dagvatten vid kraftiga regn och som också har en renande effekt. Vatten infiltrerar ner i marken och många av dessa lösningar ger därigenom en påfyllning till grundvattnet.

Öppna ytor kan planeras för att kunna ta hand om stora mängder vatten tillfälligt. Då leds vattnet antingen ytligt i väl utformade diken och kanaler som kan uppehålla vatten, eller ner i växtbäddar med biofilter. Det finns också lösningar där vattnet även kan renas från partiklar och föroreningar.

Att anlägga en dagvattenlösning kräver planering och beräkningar måste göras för att mängden vatten som kan uppehållas och/eller reduceras ska kunna kvantifieras. Dessa beräkningar kan göras mer eller mindre komplicerat och det finns datormodeller som MIKE-urban och STORM-TAC, för att hantera dem. Läs mer om verktygen för att  beräkna, simulera, planera och dimensionera olika dagvattenåtgärder under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Ett svackdike med hinder är en relativt enkel åtgärd för att reducera hastigheten på dagvattnet vilket gör att toppar i dagvattenflödet utjämnas. Foto: Jonathan Malmberg

Du kan läsa mer om olika dagvattenlösningar under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Träd och dagvatten

Träd reducerar dagvattenmängderna genom så kallad interception, vilket innebär att vatten fäster på bladytan och hålls kvar där. Man brukar räkna att blad fördröjer 1 mm dagvatten per kvadratmeter bladyta (egentligen 1 mm3 vatten / mm2 bladyta). Ett stort träd kan ha en bladyta på 1 000 m2 och har därför reell betydelse för hur mycket dagvatten som genereras på en plats. Efter ett regn kan träd effektivt tömma ett biofilter genom evapotranspirationen, det vill säga avdunstningen och transpirationen från bladen. Därigenom återställs fördröjningspotentialen i systemet.

Biofilter

Biofilter är en specialkonstruktion utvecklad för att fördröja och ibland reducera dagvattenmängderna i stadsmiljö. De består av en växtbädd med växter och en jord utformad för att kunna magasinera vatten – en översvämningszon. Ett biofilter kan ha dränering som går till VA-systemet eller också får vattnet infiltrera ner i jorden.

Reglering av lokalklimat

Gröna lösningar kan bidra med att reglera temperaturen både lokalt i kvarteret, men också på stadsdels- och stadsnivå. Vegetation sänker temperaturen genom att ge skugga till närliggande områden samt genom avdunstning av vatten från mark och vegetation (evapotranspirationen). Avdunstningen höjer även luftfuktigheten.

Vegetation i flera skikt, det vill säga med gräs, olika stora buskar och träd ger en större volym på vegetationen, vilket leder till mer avdunstning och därmed en större temperaturminskning. Temperaturen kan vara flera grader lägre i en park jämfört med i en tät bebyggelse. Även på landskapsnivå kan större skogsområden ha en nedkylande effekt på närliggande städer.

Flera nyttor med öppna dagvattenlösningar

Det är ofta ont om vatten i marken i stadsmiljö och att hålla kvar vatten ger många fördelar som att växterna mår bättre och blir större, med alla positiva effekter detta har i form av skuggning och estetiska värden. En fuktig jord avdunstar även vatten och kyler därmed ner omgivningen, vilket kan uppfattas som positivt vid värmeböljor. I vissa områden har jorden under städer blivit för torr och grundvattnet sjunkit till följd av låg grundvattentillförsel, vilket lett till sättningar i byggnader. Mer vatten som leds ner i marken motverkar detta.

Synligt vatten bidrar i sig positivt till stadsmiljön, eftersom många människor tycker öppna vatten är fascinerande och ett trevligt inslag i stadsbilden. Öppna vatten bidrar också med livsmiljöer för växter och djur. Samtidigt som de öppna dagvattenlösningarna bidrar till attraktiva grönmiljöer gynnar de sådana organismer som är knutna till denna typ av livsmiljö.

Skötsel av dagvattenlösningar är avgörande för funktionen

Att sköta en dagvattenanläggning innebär i stort sett att se till att den inte har satts igen av skräp, att den inte fyllts av partiklar som har sedimenterat och att vattnet inte har eroderat bort jord eller filtermaterial. Man får därför se till att de ställen som kan sättas igen och som är kritiska för funktionen är lätt åtkomliga. Det är särskilt viktigt att inspektera konstruktionerna efter kraftiga regn. Växtbäddar som används för odling i regnbäddar ska skötas på samma sätt som vanliga planteringar.

Växtförslag

Två vitt skilda typer av system kan användas för att reglera dagvatten: de som är fuktiga merparten av tiden och de som är torra. Det är olika växter som trivs under dessa olika förhållanden, även om de mekanismer som finns för att klara syrebrist i många fall är samma som de som används för att klara torka, som till exempel att fälla bladen.

Växter som är anpassade till sandiga och torra växtplatser är lämpliga för olika typer av biofilter. Det är växter som har mekanismer som vattenlagring, små barrliknande blad eller håriga blad. Växter som undviker torka genom långa och djupa rötter är inte lämpliga, åtminstone inte i konstruktioner utan kontakt med terrassen, som är den ursprungliga jord som ligger orörd under konstruktionen.

I översilningsytor kommer växtvalet att vara beroende av hur länge och hur ofta ytan översvämmas. I de flesta behöver inte växtvalet korrigeras för översvämningar. De flesta växter klarar dagar av översvämning, men undantag finns.

Olika ambitionsnivåer för klimatanpassning

Mycket hög: Allt dagvatten omhändertas lokalt och temperaturen reduceras. Infiltration på alla markytor med så stor genomsläpplig yta som möjligt och hårdgjorda ytor är permeabla. Tjocka gröna tak för att minimera dagvattenbildningen på fastigheter finns. Stora träd behålls eller planteras och får dagvattentillförsel från taken till växtbäddarna. Marken hålls lucker och vattenhållande för att gynna avdunstning.

Hög ambitionsnivå: Delar av dagvattnet tas omhand lokalt. Befintliga träd behålls för skuggning. Installera sedumtak, reducera andelen hårdgjord yta, installera biofilter för reducering och rening av dagvatten från hårdgjorda ytor.

Lätt att göra: De saker som är lätta och relativt billiga är göra är till exempel att leda dagvattnet från tak och hårdgjorda ytor till svackdiken eller någon annan översvämningsyta. Att spara så mycket träd och buskar som möjligt och att undvika att kompaktera marken är också enkla åtgärder.

Reglering av lokalklimat

Fördröjning och minskning av dagvatten

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen