Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utsläpp av partiklar från bygg- och fastighetssektorn

Granskad:
Illustration: Boverket/SCB

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2021 för inhemska utsläpp av partiklar till luften på 16 tusen ton, vilket motsvarade 28 procent av Sveriges totala utsläpp av partiklar. Sektorn bidrar dessutom till utsläpp utomlands genom importvaror. Dessa utsläpp låg på cirka 26 tusen ton. Under perioden 2008–2021 har utsläppen av partiklar ökat med 27 procent vilket är en negativ utveckling.

Partiklar påverkar människors hälsa

Mindre partiklar bildas främst vid all typ av förbränning, främst vid värmeproduktion och trafik. Även omgivande länder bidrar väsentligt till partikelhalterna i södra Sverige. Större partiklar bildas främst i gatumiljö i tätorter vid slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår oftast vid användning av dubbdäck. Från bygg- och fastighetssektorn kommer utsläppen av partiklar huvudsakligen från värmeproduktion och transporter men också i ökande grad från hushållssektorn via vedeldning.

De partikelhalter som förekommer i utomhusluften i tätorter i dag har allvarliga effekter på människors hälsa, även vid låga nivåer och i synnerhet för känsliga personer. Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjuklighet och ökad risk för förtida död. Kopplingar har bland annat gjorts till hjärt-kärlsjukdomar samt sjukdomar i luftvägarna. Hos barn kan exponering för partiklar dessutom försämra lungfunktionen och påverka lungornas normala utveckling.

Tidsserie 2008–2021

Totala utsläpp av partiklar till luft (TSP – totala mängden luftburna partiklar) från bygg- och fastighetssektorn

Illustration: Boverket/SCB

Under 2021 var de totala utsläppen av partiklar till luften från bygg- och fastighetssektorn 42 tusen ton, när utsläpp från importerade varor inkluderades. Av dessa släpptes cirka 16 tusen ton ut i Sverige. Detta motsvarar 28 procent av Sveriges totala årliga utsläpp av partiklar.

Bygg- och fastighetssektorns emissioner av partiklar, både från inhemska utsläpp och från importen, uppgår i genomsnitt till 32 tusen ton mellan åren 2008 och 2021. Mellan 2020 och 2021 har utsläppen av partiklar ökat med 23 procent. Utsläppen från produktionen i Sverige ökade med 6 procent mellan 2020 och 2021, medan utsläpp från importerade varor ökade med 37 procent under samma period. Den höga ökningen av partiklar från importen beror framför allt på en ökning av importerade stålprodukter, vilka bidrar till höga utsläpp av partiklar. Utsläpp utomlands står för cirka 61 procent av totalt partikelutsläpp och utsläpp i Sverige står för 39 procent. Under perioden 2008–2021 har utsläppen av partiklar ökat med 27 procent vilket är en negativ utveckling.

Sysselsättningen kopplad till bygg- och fastighetssektorn ökade med 1,9 procent i 2021 jämfört med 2020. Förädlingsvärdet i sektorn och dess värdekedja ökade med 1,4 procent under samma period.

Mellan 2008 och 2021 har inhemska partikelutsläpp från Sveriges bygg- och fastighetssektor minskat med 12 procent. Under samma tidsperiod har partikelutsläpp för hela Sveriges ekonomi minskat med knappt 20 procent.

Vad gäller partikelutsläpp från produkter som Sveriges bygg- och fastighetssektor importerar har de ökat med 77 procent mellan 2008 och 2021.

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av partiklar (exklusive anläggning av väg och järnväg) har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Utsläppsberäkningen från importerade varor och tjänster för denna indikator tar hänsyn till andra länders produktionssätt.

Totala utsläpp av partiklar (TSP) från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher

Källa och illustration: Boverket/SCB

Den delbransch som främst bidrar till mängden utsläpp av partiklar år 2021 är renovering, om- och tillbyggnad som står för 36 procent av de totala utsläppen. Nybyggnad står för 26 procent, fastighetsförvaltning för 23 procent och uppvärmning för 15 procent. Sett över tiden visar trenden att utsläppen av partiklar från uppvärmning har minskat med 42 procent sedan 2008, medan utsläppen av partiklar från renovering, om- och tillbyggnad, nybyggnad och fastighetsförvaltning ökat med 66, 72 respektive 42 procent.

Sammansatt tidsserie 1993–2007 och 2008–2021

Totala utsläpp av partiklar från bygg- och fastighetssektorn

Källa och illustration: Boverket/SCB

Bygg- och fastighetssektorns totala utsläpp av partiklar varierade mellan 14 tusen ton och 18 tusen ton under perioden 1993–2007. I genomsnitt var utsläppen cirka 16 tusen ton per år. Om uppvärmningen exkluderades var utsläppen mellan 6 tusen och 9 tusen ton per år.

Fram till 2007 har utsläpp av kväveoxider beräknats som om de importerade produkterna producerades i Sverige. Mellan 2008 och 2021 har utsläppen från import skattats med en metod som tar hänsyn till andra länders produktionssätt. Detta är ytterligare en anledning till tidsseriebrottet mellan 2007 och 2008.

För utsläppen av partiklar syns en skillnad mellan de olika tidsserierna. Detta beror också på skillnader till följd av den nya branschindelningen (SNI). Skillnaderna i metod innebär att man måste vara försiktig i analysen av utvecklingen under perioden 1993–2021.

Branschindelningen ändrades 2008

Boverkets miljöindikatorer finns framtagna för perioden 1993–2021. Det finns dock ett brott i serien på grund av ett byte av näringsgrensindelning i nationalräkenskaperna. Från 2008 och framåt gäller standarden SNI 2007. Samtidigt förbättrades statistiken för byggbranschen i nationalräkenskaperna. För perioden 1993–2007 används den tidigare näringsgrensindelningen SNI 2002. Data redovisas därför i två olika tidsserier.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen