Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunens tillsyn över IMD

Granskad:

Det är byggnadsnämnden i kommunen som ansvarar för tillsynen över installation av system för individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD. Förutom att bedriva tillsyn ska byggnadsnämnden också lämna upplysningar om kraven till byggnadsägaren för att denne ska kunna följa reglerna. Byggnadsnämnden avgör vilka handlingar som ska lämnas in till nämnden.

9 §
  Byggnadsnämnden och den eller de statliga myndigheter som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ska utöva tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsynen enligt första stycket.

10 §
  Om ett system för individuell mätning ska installeras, ska tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar som behövs för att de skyldigheter som anges i denna lag och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska kunna följas. Tillsynsmyndigheten ska bestämma vilka handlingar som ska lämnas till myndigheten.

Tillsynen utgår från lagen om energimätning i byggnader och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. De regler som finns om tillsyn i plan- och bygglagen (2010:900) ska alltså inte tillämpas vid tillsyn över IMD.

Kommunen får ta ut avgifter för tillsynen och får också besluta om avgifternas storlek. Avgiften tas ut av den som tillsynen riktas mot. (jfr prop. 2013/14:174 s. 141)

Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet, prop. 2013/14:174 (på Sveriges riksdags webbplats)

14 §
  En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn.

Kommunen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Hur ska tillsynen utföras?

Den nu upphävda lagen, förordningen och föreskrifterna om energimätning i byggnader började gälla den 1 juli 2021. Det var först då byggnadsnämnden kunde bedriva tillsyn. I den nya lagen har byggnadsnämnden fortfarande tillsynsansvar för IMD och tillsynen omfattar nu fler regler. Byggnadsnämnden avgör hur tillsynen ska bedrivas. Tillsynen riktas mot den som äger byggnaden.

För att kunna bedriva tillsyn över system för IMD av värme behöver byggnadsnämnden få tillgång till uppgifter om vilka flerbostadshus som har en energiprestanda över det angivna gränsvärdet. Sådana uppgifter kan i de flesta fall hämtas från energideklarationsregistret. I registret finns information om vilken energiprestanda en byggnad har, antingen i levererad köpt energi eller i primärenergi med levererad köpt energi som en tilläggsuppgift.

Byggnadsnämnden kan, i de fall det fortfarande finns öppna tillsynsärenden, följa upp de byggnadsägare som har hävdat undantag från krav på installation av system för IMD eller att andra energieffektiviserande åtgärder planerades. Om det inte var lönsamt att installera IMD eller tekniskt genomförbart skulle byggnadsägaren göra det sannolikt från den 1 juli 2021 då kraven på IMD började gälla i de nu upphävda författningarna. För andra energieffektiviserande åtgärder är det tidpunkterna den 1 juli 2023 respektive den 1 juli 2026 som är utgångspunkt för byggnadsnämndens tillsyn.

(Jfr promemorian "Förbättrat genomförande av direktivet om energieffektivitet" (pdf) s. 33 f, på regeringens webbplats.)

När det gäller tillsynen över system för IMD tappvarmvatten så är ett av kraven att det handlar om en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten. I många fall föregås ombyggnaden också av en lovansökan eller anmälan enligt plan- och bygglagen. Samma krav gäller vid uppförande av nya flerbostadshus. Om det i samband med detta konstaterats att kraven för IMD är uppfyllda, är det lämpligt att byggnadsnämnden efter en tid följer upp dessa lov- och anmälningspliktiga ärenden för att kontrollera att sådana installationer har genomförts.

8 §
  Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar installation av tappvarmvatten för hushållsbruk eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten för hushållsbruk ska i samband med ombyggnaden installera mätare för mätning av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten för hushållsbruk.

Mätare behöver endast installeras om det är tekniskt genomförbart och om åtgärden är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.

4 §
  Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra ett flerbostadshus eller en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler som försörjs med tappvarmvatten för hushållsbruk från en central källa eller från ett system för fjärrvärme ska se till att det tappvarmvatten för hushållsbruk som används i varje bostadslägenhet kan mätas.

Vilka sanktioner kan riktas mot byggnadsägaren?

Byggnadsnämnden får besluta om förelägganden mot byggnadsägaren för att denne ska uppfylla kraven. Ett föreläggande måste alltid vara i form av ett beslut. De typer av förelägganden som byggnadsnämnden bedömer behövs för att byggnadsägaren ska fullgöra kraven får användas. Det kan till exempel vara föreläggande om att få in handlingar, att förmå byggnadsägaren att lämna muntliga uppgifter eller att byggnadsägaren måste installera system för IMD eller tillhandahålla viss information i fakturan. Det är viktigt att föreläggande är tydligt så att det klart framgår vad som förväntas av byggnadsägaren och inom vilken tidpunkt det ska ske.

12 §
  Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska följas. Sådana förelägganden får förenas med vite.

Ett föreläggande får förenas med vite. I lagen (1985:206) om viten finns regler om hur viten ska tillämpas. Ett beslut om föreläggande får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

 

Övriga sidor i tillsynsvägledningen hittar du i menyn.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen