Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Välja åtgärder och budgetera

Granskad:
Process för ÖP och MB illustrerad som en oändlighetssymbol. Markerad process: Välja åtgärder och budgetera.

När översiktsplanen antagits börjar arbetet med att prioritera vilka åtgärder enligt översiktsplanen som kommunen vill börja med. De olika åtgärderna budgeteras och integreras i den kommunala organisationen.

Översiktsplanen är vägledande för kommunens långsiktiga fysiska utveckling. Men allt som föreslås i planen kan inte genomföras på en gång utan åtgärderna behöver genomföras successivt. I den långsiktiga utvecklingen behöver det finnas en planering för genomförandet i ett kortare perspektiv. Det kan vara vilken cykelväg som ska byggas ut först, om en park ska anläggas eller om en ny stadsdel ska detaljplaneläggas. Oavsett krävs det ekonomiska resurser och översiktsplaneringen bör därför integreras med budgetarbetet i den kommunala organisationen. På så sätt kan kommunens verksamhet tydligt följas upp i förhållande till planens mål. Kommunen ställs ju i sitt dagliga arbete inför beslut om hur resurserna ska användas på kort och lång sikt. Där kan översiktsplaneringen ge stöd för att sätta in enskilda beslut i ett större sammanhang. En förutsättning är dock att översiktsplanen är väl förankrad och känd inom den politiska ledningen, de olika kommunala förvaltningarna och bland medborgarna.

Översiktsplaner tenderar att bli ganska omfattande vilket motverkar att den används. Den behöver därför ha en tydlig och enkel struktur då den ska förstås av många och vara lätt att använda. Det kan lösas på flera sätt. Till exempel kan kommunen välja att ha en strategisk plan där planeringsunderlaget är fristående eller att göra en kortversion med de viktigaste ställningstagandena i planen. Det förenklar genomförande och uppföljning då förvaltningar och nämnder inte behöver läsa igenom hela översiktsplanen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen