Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Redovisning av vattenförsörjning i ÖP-modellen

Granskad:

Boverket arbetar med utveckling av en modell för hur geografisk information i översiktsplanen kan struktureras på ett enhetligt sätt, ÖP-modellen. Syftet är att skapa möjlighet att på ett effektivt sätt utbyta digital information inom samhällsbyggnadsprocessen. Här får du vägledning om hur frågor om vattenförsörjning kan hanteras och redovisas i ÖP-modellen.

ÖP-modellen är Boverkets förslag på hur geografisk planinformation kan struktureras på ett enhetligt sätt.

ÖP-modell 2.1

Aspekten Riksintresse, LIS och andra värden

Riksintresseanspråk ska alltid redovisas i översiktsplanen enligt plan- och bygglagen, PBL. Enligt ÖP-modellen redovisas riksintressen i aspekten Riksintresse, LIS och andra värden.  Eftersom information om områden av riksintresse för vattenförsörjningsanläggningar kan vara skyddsvärd är det inte alltid lämpligt att redovisa dessa områden på en karta. Däremot är det viktigt att riksintresseområdena beaktats vid avvägning om lämplig användning av mark- och vattenområden, som redovisas i aspekten Mark- och vattenanvändning. Den dricksvattenresurs som enligt värdebeskrivningen är knuten till det aktuella riksintresseområdet är också viktig att ta hänsyn till.

4 §
  Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att
   1. riksintressen ska tillgodoses,
   2. gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas, och
   3. förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. Lag (2020:76) .

Vattenskyddsområden redovisas i aspekten Riksintresse, landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS, och andra värden så att intresset kan ses i sin helhet. Observera att på grund av säkerhetsskäl redovisas endast vattenskyddsområdets yttre gräns. Även förslag på nya eller utökade vattenskyddsområden redovisas här. I Ställningstagande och konsekvenser redovisas varför det behövs ett nytt eller utökat vattenskyddsområde och vilka konsekvenser det kan innebära, exempelvis begränsningar för djurhållning, användning av växtskyddsmedel, verksamheter med hantering av drivmedel eller andra miljöfarliga ämnen. Redovisningen av vattenskyddsområden ska dock inte ses som en användning. Lämplig användning för mark- och vattenområdet pekas i stället ut i aspekten Mark- och vattenanvändning. För att avgöra lämplig mark- och vattenanvändning inom vattenskyddsområdet kan kommunen ta stöd av skyddsföreskrifterna till vattenskyddsområdet men bör även stämma av hänsynsbehov med kommunens huvudman för vattenförsörjning.

Aspekten Mark- och vattenanvändning

För ytvatten som används som dricksvattenresurs kan användningen Vatten anges. I fältet Ställningstagande och konsekvenser anges att den primära användningen är dricksvatten. Här beskrivs också om det är några andra användningar som är förenliga eller oförenliga med den primära användningen. I fältet Hänsyn beskrivs till exempel om det bedöms olämpligt att öka vattenuttaget eller om det behövs ytterligare utredning för att avgöra det. Om kommunen vill särskilja dricksvattenresursen från övrigt vatten kan kommunen även skapa en underkategori till användningen Vatten.

För områden där det i stället är grundvatten som är en dricksvattenresurs, till exempel en rullstensås, hanteras det på ett annat sätt i ÖP-modellen. Där är den primära användning det som marken är mest lämpad för, exempelvis Natur och friluftsliv, och sedan används fältet Hänsyn för att redovisa att det finns en dricksvattenresurs och vilka hänsyn som behöver tas. I fältet Ställningstagande och konsekvenser redovisas vilka begränsningar som gäller för att skydda dricksvattenresursen. På motsvarande sätt bör de markområden som angränsar till en dricksvattenresurs hanteras, oavsett om det handlar om yt- eller grundvatten.

Om kommunen vill skapa möjligheter för exempelvis vattenreservoar, vattenverk eller infiltrationsområde kan kommunen peka ut användningen Tekniska anläggningar. I fältet Ställningstagande och konsekvenser beskrivs varför användningen behövs, vilka konsekvenser det kan innebära, vad som är förenligt och inte förenligt med användningen. I fältet Hänsyn beskrivs vilken hänsyn som behöver tas. Om det behövs ytterligare precisering finns underkategorierna Vattenförsörjning och Dagvattenhantering. Eventuellt kan det finnas skäl att undvika precisering för att minska tillgängligheten till information som är känslig för spridning. Ta kontakt med kommunens säkerhetsansvariga för att bedöma hur olika typer av information om vattenförsörjningen kan hanteras.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen