Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Syftet med tillsyn

Granskad:

Flera undersökningar visar att det finns stora problem i den byggda miljön. Bland annat har en stor andel av byggnaderna i landet problem med fukt, mögel och dålig ventilation, vilket leder till allergier och andra fysiska och psykiska problem bland de boende. Det har också skett flera olyckor som orsakats av brister i byggnaders konstruktion, till exempel takras.

Syftet med tillsyn

En stor andel av de enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet och användbarhet som finns i publika lokaler och på allmänna platser har inte åtgärdats och många hissar besiktigas inte. Detta är bara några exempel på de problem som finns. Under rubriken "Publikationer" i "Relaterad information" finns rapporter om erfarenheter för byggskador och från takras i Sverige.

Det är visserligen byggherrar och ägare av byggnadsverk som har ansvaret för att åtgärda problemen men samhället ska utöva tillsyn över att de tar sitt ansvar. Det är viktigt att det finns en fungerande tillsyn som tar tag i problemen och ingriper när det finns anledning att göra det. Ett aktivt tillsynsarbete ger en tydlig signal att det finns en betydande risk att avsteg från beslut och bestämmelser upptäcks.

Tillsyn viktigare i nuvarande plan- och bygglagen

Ett av de grundläggande syftena med den nya byggprocessen i plan- och bygglagen, PBL, som infördes 2 maj 2011 var att åstadkomma en effektiv, enhetlig och rättssäker tillämpning av plan- och bygglagstiftningen. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. I förarbetena till de lagändringar som gjordes 2 maj 2011 angavs att tillsynsarbetet behövde stärkas. Som ett led i den strävan har tillsynsansvaret och ingripandemöjligheterna i plan- och bygglagstiftningen förstärkts och förtydligats jämfört med äldre plan- och bygglagen, ÄPBL.

Byggnadsnämnden behöver arbeta mer med tillsyn

Byggnadsnämnden är den myndighet som ensam ansvarar för samhällets tillsyn över att det som byggs och att den befintliga byggda miljön uppfyller de bestämmelser och beslut som gäller enligt plan- och bygglagstiftningen. Det är ingen annan myndighet än byggnadsnämnden som har det ansvaret.

Utifrån tidigare års rapporteringar från länsstyrelserna, om byggnadsnämndernas tillsynsarbete, kan Boverket konstatera att byggnadsnämndernas tillsyn över byggandet och den byggda miljön är otillräcklig, samt att den ofta har för liten omfattning och ibland även bristande kvalitet. Det kan finnas flera orsaker till detta men främst beror det troligen på resursbrist och, i vissa fall, en politisk ovilja att hantera tillsynsärenden.

Tillsyn är inget valfritt arbete

Tillsyn är en uppgift som ingår i byggnadsnämndens ansvar som tillsynsmyndighet och som inte kan väljas bort. Byggnadsnämnden ska genom tillsyn bidra till att felaktigheter och brister åtgärdas och till att lagstiftningen följs.

Som tillsynen är utformad i plan- och bygglagstiftningen har byggnadsnämnderna när det ska beslutas om ingripande ska ske, inte något utrymme för övertalning, förhandling eller situationsanpassning. Det är viktigt att byggnadsnämnderna utför tillsynen på ett granskande och ingripande sätt och inte blandar in hänsyn som saknar lagstöd i bedömningen.

Allt detta förutsätter att det finns ett engagemang och en vilja hos politiker och chefer att ge byggnadsnämnderna och de som arbetar med tillsyn de resurs- och kompetensmässiga förutsättningar som krävs för ett fungerande tillsynsarbete. De som arbetar med tillsyn måste också känna att de har stöd för att göra det.

Flera motiv för tillsyn

Varför är det viktigt att byggnadsnämnderna utövar tillsyn och ingriper när det finns anledning att göra det? Ett uppenbart svar på den frågan är att de ska göra det eftersom de har till uppgift och ansvar att göra det och det inte är något som byggnadsnämnden kan välja bort. Om byggnadsnämnden inte sköter den uppgiften kan det ytterst bli fråga om straffansvar för tjänstefel och skadeståndsansvar på grund av vårdslös myndighetsutövning.

Det finns dock även andra motiv till varför byggnadsnämnderna ska arbeta med tillsyn. Ytterst är det en demokratifråga. Alla regler ska tillämpas på samma sätt i hela landet inom ramen för det större eller mindre bedömningsutrymme som finns i de olika reglerna. Avsteg och undantag ska endast kunna ske om reglerna tillåter det. En sådan tillämpning är rättssäker, rättvis och enhetlig och byggnadsnämnden kan genom ett effektivt tillsynsarbete bidra till detta.

Ytterligare ett skäl för att bedriva aktiv tillsyn är givetvis att vår bebyggda miljö ska vara säker, hälsosam och tillgänglig.

Tillsyn handlar inte enbart om svartbyggen

Det är lätt att få intrycket att byggnadsnämndens tillsyn endast handlar om att jaga så kallade svartbyggare. Tillsynsansvaret omfattar dock betydligt mer och är till nytta för många under lång tid. Byggnadsnämndens tillsynsansvar omfattar exempelvis även de tekniska egenskapskraven och gäller både i byggskedet och i bruksskedet.

Byggnadsnämndens tillsyn bidrar i bästa fall till att de hus som byggs och brukas blir säkra, funktionella och friska. Det leder i sin tur till färre olyckor och sjukdomsfall på grund av exempelvis husras och sjuka hus.

Som byggprocessen i PBL är utformad sker det ingen bindande förhandsprövning från samhällets sida avseende de tekniska egenskapskrav. Byggnadsnämnden ska istället inför beslut om startbesked göra en bedömning av om ett projekt kan antas uppfylla de tekniska egenskapskraven. Det är först inom ramen för den efterhandsgranskande tillsynen som samhället genom byggnadsnämnden gör en prövning av om de tekniska kraven uppfyllts. Genom att tidigt klargöra och senare utöva sitt tillsynsansvar skickar byggnadsnämnden en signal till byggherren att det finns en stor risk för att avsteg från lov eller regler upptäcks. Sådana avsteg kan leda till krav på rättelse eller annan påföljd. Byggnadsnämnderna kan använda sig av erfarenheter från tidigare tillsynsinsatser när de ska bedöma behovet av framtida tillsyn för ett tillsynsobjekt.

Viktigt att förebygga behovet av tillsyn och tillsynsingripande

Även om byggnadsnämnden arbetar med tillsyn är det endast ett förhållandevis litet antal byggnadsverk som faktiskt blir föremål för tillsyn. Det är därför viktigt att byggnadsnämnden redan tidigt i byggprocessen arbetar för att förebygga behovet av tillsyn och tillsynsingripande. Det är genom de tekniska samråden under byggprocessen och vid arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden sannolikt har störst möjlighet att signalera vikten av att följa de tekniska egenskapskraven. Betydelsen av att byggnadsnämnden gör klart för byggherren att det kan komma att ske tillsyn och dessutom visar sig på byggarbetsplatsen ska inte underskattas. Det ska inte komma som en överraskning för byggherren att krav ska uppfyllas och att byggnadsnämnden kan komma att utöva tillsyn.

Byggnadsnämndens förebyggande arbete i byggprocessen har också ett ekonomiskt syfte. Byggnadsverk är ofta komplexa konstruktioner som består av många olika delar och system som ska sammanfogas och fungera tillsammans. Det innebär att det kan vara mycket svårt och kostsamt att i efterhand rätta till det som blivit fel. Eftersom byggnadsnämndernas tillsyn är en granskning i efterhand riskerar många fel att upptäckas i ett alltför sent skede. Det talar också för att byggnadsnämnderna bör lägga stor energi på att tidigt klargöra behovet av att göra rätt från början för byggherren och dennes medhjälpare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen