Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kunskapsunderlag om vindkraft

Granskad:

Här hittar du det kunskapsunderlag om vindkraft som Boverket tagit fram. Publikationerna som du hittar under "Relaterad information" är framtagna för att ge stöd vid planering och prövning av vindkraft.

Under fliken Fördjupning kan du läsa mer om några statligt finansierade forsknings- och kunskapsprogram samt utbildningar om vindkraft. Där hittar du även mer information om vart du kan vända dig om du har frågor om bygglov eller tillstånd för vindkraft eller om du vill se var i landet det byggs vindkraft.

Vindkraftshandboken

Vindkraftshandboken tar upp faktorer att ta hänsyn till vid planering och prövning av vindkraft på land och i kustnära vattenområden. Den vänder sig i första hand till kommuner och olika verksamhetsutövare. Handboken gavs ut 2009 och reglerna för prövning i miljöbalken och plan- och bygglagen har ändrats sedan dess. Den tidigare plan- och bygglagen har dessutom ersatts med en ny som började gälla den 2 maj 2011. De aktuella reglerna hittar du i stället på vindlov.se. Delarna i vindkraftshandboken som handlar om lokaliseringsförutsättningar är dock till största delen fortfarande aktuella.

Utvärdering av stöd till planeringsinsatser för vindkraft

För att stödja främst den kommunala planeringen avsatte regeringen under åren 2007-2010 medel till planeringsinsatser för vindkraft. Boverket ansvarade för att hantera stödet och ge vägledning till kommunerna. Under 2012 genomförde Boverket en utvärdering av hur stödet använts och vilka resultat det genererat.

Vindkraften och landskapet

Idéskriften Vindkraften och landskapet ska inspirera och vara ett praktiskt stöd i arbetet med landskapsanalyser i planerings- och tillståndsprocesserna för vindkraft. Här lyfts landskapsanalysen som ett verktyg både för hushållning med landskapets resurser och för en konstruktiv dialog om vindkraftens påverkan på landskapet.

Vindkraft och medborgardialog

I broschyren presenteras hur sju kommuner, i sitt planeringsarbete för vindkraft, har arbetat med medborgardialog. Deras arbete kan ge tips och inspiration för andra som vill utveckla medborgardialogen i planeringsarbetet, för vindkraftsfrågor, såväl som för andra planeringsfrågor.

Vindkraft till havs

Vindkraft till havs publicerades 2010 och är en studie för att undersöka hur planeringsberedskapen för vindkraft till havs har utvecklats. Utifrån kartläggningen identifieras brister i dagens system. I rapporten lyfts även möjligheter till förbättringar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen