På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Granskad:

Det är vanligen bara i begränsad omfattning som kommunen agerar som byggherre eller fastighetsägare när det gäller byggande och förvaltning av bostäder. Det sker oftast genom allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag.

Definition av allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag

I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (allmännyttelagen) definieras ett sådant bolag som ett aktiebolag där en eller flera kommuner har det bestämmande inflytandet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter där bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

1 §
  Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses i denna lag ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte
   1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt,
   2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och
   3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Med bestämmande inflytande avses att en kommun eller flera kommuner gemensamt äger aktier i ett aktiebolag med mer än hälften av samtliga röster i bolaget och också förfogar över så många röster.

Det inflytande som utövas av ett bolag över vilket en kommun eller flera kommuner har ett bestämmande inflytande ska anses utövat av kommunen eller flera kommuner gemensamt.

Några av de allmännyttiga bostadsföretagen är inte aktiebolag utan stiftelser och de omfattas alltså inte av den här lagen.

Affärsmässiga principer

De allmännyttiga bostadsbolagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Det innebär att kommunen inte utan vidare kan stödja bolaget ekonomiskt och att bolaget måste ställa marknadsmässiga avkastningskrav på investeringar. Kravet på affärsmässighet gäller dock på lång sikt och för bolaget som helhet, inte för enskilda åtgärder. Offentligt stöd kan bara lämnas om det är förenligt med EU:s statsstödsregler.

2 §
  Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen (2017:725).

Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som
   1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
   2. har lämnats enligt sådana förordningar som Europeiska kommissionen beslutat enligt artikel 108.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller
   3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av Europeiska kommissionen och som anses förenligt med den gemensamma marknaden samt är undantaget från kravet på anmälan i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Lag (2017:760) .

Kravet på affärsmässiga principer innebär att dessa bolag undantas från 2 kapitlet 7 § i kommunallagen, som anger att kommunens näringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte. Det innebär också att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag inte heller omfattas av självkostnadsprincipen i 8 kapitlet 3 c § i kommunallagen.

7 §
  Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget.

3 c §
  Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller
(självkostnaden). Lag (1998:70) .

Begränsade möjligheter att göra värdeöverföringar

Genom lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag begränsas möjligheterna till värdeöverföring från ett allmännyttigt bostadsaktiebolag till sin ägare, dvs. kommunen. Denna begränsning gäller dock inte överföring av ett överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för. Begränsningen gäller inte heller för överskott som uppstått genom försäljning av fastigheter.

3 §
  Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

4 §
  Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av sådant nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår. Med nettoöverskott avses skillnaden mellan en fastighets försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för försäljningskostnader.

Värdeöverföringar enligt första stycket får dock inte överstiga hälften av nettoöverskottet och ska ha föregåtts av kommunfullmäktiges beslut.

5 §
  Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för överföring av överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår
   1. om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar, eller
   2. om värdeöverföringen görs mellan allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inom samma koncern.

6 §
  Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska skriftligen varje år till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats.

På sidan ”Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag” finns mer utförlig information om reglerna för värdeöverföring. I Relaterad information finns en länk till den sidan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen