Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Beställning av arbetet efter bidragsbeslutet

Granskad:

Om kommunen har beslutat att bevilja bostadsanpassningsbidrag i form av kontantbidrag ska sökanden därefter välja entreprenör och beställa arbetet. Avtalet mellan sökanden och entreprenören är tänkt att följa vanliga avtalsregler. Om bostadsanpassningsbidrag har beviljats som ett kommunalt åtagande blir i stället kommunen avtalspart med entreprenören.   

Sökanden beställer arbetet när kontantbidrag beviljats

Lagen om bostadsanpassningsbidrag utgår från en viss rollfördelning.

Rollfördelningen innebär bland annat att om sökanden beviljas bostadsanpassningsbidraget som ett kontantbidrag är utgångspunkten att sökanden själv

  • väljer vilken entreprenör som ska utföra anpassningen
  • ingår avtal med entreprenören och beställer arbetet
  • betalar entreprenören med det kontantbidrag som kommunen har beviljat sökanden.   

Du kan läsa mer om rollfördelningen om du klickar på menyrubriken "Vem gör vad om kontantbidrag?".

Kommunens serviceskyldighet

Observera att hänsyn också måste tas till förvaltningslagen (2017:900) vid handläggningen av ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Till exempel bestämmelsen om serviceskyldighet i 6 §.

På grund av till exempel sjukdom klarar en del inte av att själva göra allt det som krävs för att få anpassningen på plats. Ibland finns det kanske en anhörig eller god man som kan hjälpa till. Men om det inte gör det kan sökanden behöva kommunens hjälp för att inte tvingas avstå från en anpassning. Hur mycket hjälp varierar från person till person. Det beror också på hur omfattande anpassningsprojektet är. 

Mer information om kommunens serviceskyldighet och utredningsansvar finns i "Guide för handläggning", under rubriken "Ansökan". 

Fullmakt från sökanden till kommunen att beställa arbetet 

Det förekommer att sökande ger kommunen fullmakt att till exempel ingå avtal med entreprenören och beställa arbetet. I så fall ingår kommunen avtalet med entreprenören för sökandens räkning. Sökanden är fortfarande den egentliga avtalsparten med entreprenören. Du kan läsa mer om detta under rubriken "Fullmakt" i "Guide för handläggning".

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen (1985:716) blir tillämplig på förhållandet mellan sökanden och entreprenören när sökanden har beviljats kontantbidrag. Det gäller även om kommunen med stöd av fullmakt ingår avtalet med entreprenören för sökandens räkning.

Kommunen är avtalspart med entreprenören när bidrag lämnats som ett kommunalt åtagande

Om sökanden och kommunen är överens kan bostadsanpassningsbidrag beviljas i form av ett åtagande från kommunen att låta genomföra åtgärderna. Om så sker innebär det att kommunen ansvarar för att anpassningsåtgärderna genomförs. Till skillnad från när kommunen beställer arbetena med stöd av en fullmakt från sökanden agerar kommunen i eget namn gentemot entreprenörer. Kommunen blir alltså avtalspart med entreprenören. På grund av det så gäller inte den lagstiftning som har till syfte att stärka konsumenters rättigheter, till exempel konsumenttjänstlagen. 

Du kan läsa mer om bidrag i form av ett kommunalt åtagande om du klickar på "Bidragsformer" under huvudmenyns rubrik "Bostadsanpassningsbidrag".

Begagnad anordning

Om sökanden och kommunen är överens får bostadsanpassningsbidrag lämnas med en begagnad anordning. 

Ett beslut om begagnad anordning kan innebära att bidrag beviljas enbart på så sätt att sökanden får en begagnad anordning. Inget hindrar dock att olika alternativ eller kombinationer av bidrag kan förekomma i ett och samma bidragsärende (proposition 2017/18:80 sid. 80).

Du kan läsa mer om bidrag i form av begagnade anordningar om du klickar på "Bidragsformer" under huvudmenyns rubrik "Bostadsanpassningsbidrag".

De olika bidragsformerna kan kombineras

Olika kombinationer av bostadsanpassningsbidrag kan förekomma i ett och samma bidragsärende (proposition 2017/18:80 sid. 80).

Exempelvis kan bostadsanpassningsbidrag beviljas med dels en begagnad anordning, dels ett kontantbidrag till installationskostnaden.

Ett annat exempel är att bostadsanpassningsbidrag beviljas i form av ett åtagande från kommunen att installera en begagnad anordning. 

Tillbaka till toppen