Beställning av arbetet efter bidragsbeslutet

Om kommunen har beviljat bostadsanpassningsbidrag med ett belopp ska sökanden därefter välja entreprenör och beställa arbetet. Avtalet mellan sökanden och entreprenören är tänkt att följa vanliga avtalsregler. Sökanden blir avtalspart med entreprenören även om kommunen med stöd av fullmakt beställer arbetena. Om bostadsanpassningsbidrag har beviljats som ett kommunalt åtagande blir kommunen avtalspart med entreprenören.   

Kontantbidrag

Lagen om bostadsanpassningsbidrag utgår från en viss rollfördelning. Denna innebär bland annat att om sökanden beviljas bostadsanpassningsbidraget som ett kontantbidrag är det sökanden själv som väljer entreprenör, ingår avtal med entreprenören och också betalar entreprenören med det kontantbidrag som kommunen har beviljat sökanden.   

Du kan läsa mer om rollfördelningen om du klickar på menyrubriken "Vem gör vad om kontantbidrag?".

Fullmakt

Det förekommer att en sökande ger kommunen fullmakt att till exempel ingå avtal med entreprenören. I så fall gör kommunen det för sökandens räkning och sökanden är därför fortfarande avtalspart med entreprenören. Du kan läsa mer om detta under "Fullmakt" i denna "Guide för handläggning".

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen (1985:716) blir tillämplig på förhållandet mellan sökanden och entreprenören. Och det gäller även om kommunen med stöd av fullmakt ingår avtalet med entreprenören för sökandens räkning.

Kommunalt åtagande

Om sökanden och kommunen är överens kan bostadsanpassningsbidrag beviljas i form av ett åtagande från kommunen att låta genomföra åtgärderna. Om så sker innebär det att kommunen ansvarar för att anpassningsåtgärderna genomförs. Till skillnad från när kommunen beställer arbetena med stöd av en fullmakt från sökanden agerar kommunen i eget namn gentemot entreprenörer. Eftersom kommunen står som avtalspart gäller inte den lagstiftning som har till syfte att stärka konsumenters rättigheter, till exempel konsumenttjänstlagen. 

Du kan läsa mer om bidrag i form av ett kommunalt åtagande under menyrubriken "Bidragsformer".

Begagnad anordning

Om sökanden och kommunen är överens får bostadsanpassningsbidrag lämnas med en begagnad anordning. 

Ett beslut om begagnad anordning kan innebära att bidrag beviljas enbart på så sätt att sökanden får en begagnad anordning. Inget hindrar dock att olika alternativ eller kombinationer av bidrag kan förekomma i ett och samma bidragsärende. Exempelvis kan bostadsanpassningsbidrag beviljas med en begagnad anordning och ett kontantbidrag till installationskostnaden eller genom ett åtagande från kommunen att installera en begagnad anordning. (Proposition 2017/18:80 sid. 80.)

Du kan läsa mer om bidrag i form av begagnade anordningar under menyrubriken "Bidragsformer". 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen