Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kartläggning av länsstyrelsernas behov

Granskad:

En del i Boverkets uppdrag om arkitektur och gestaltad livsmiljö är att stödja länsarkitekterna, eller motsvarande funktion på länsstyrelserna, i deras arbete med dessa frågor och att regelbundet samla landets länsarkitekter för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Ett första steg i Boverkets uppdrag att stödja länsarkitekterna eller motsvarande var att ta reda på vilka behov länsstyrelserna har i sitt arbete med gestaltad livsmiljö. I november 2018 höll Boverket en första workshop där representanter från 18 länsstyrelser deltog. På workshoppen diskuterades bland annat länsstyrelsernas arbete idag med arkitektur och gestaltningsfrågor, vilka utmaningar som finns och vad länsstyrelsen ser behöver utvecklas.

Begrepp preciseras

Länsstyrelserna konstaterade att det finns mer vägledande rättspraxis när det gäller kulturmiljöfrågor än andra frågor kring arkitektur som exempelvis anpassning till stads- och landskapsbild eller god form- färg- och materialverkan. Dessa begrepp i plan- och bygglagen behöver dessutom preciseras. Andra begrepp vars innebörd behöver beskrivas är exempelvis varsamt, förvanskning samt god helhetsverkan.

En rådgivande roll

En annan problematik som behöver diskuteras är skillnaden mellan länsstyrelsernas rådgivande roll i förhållande till den som granskande och överprövande myndighet. I den rådgivande rollen kan länsstyrelserna diskutera betydelsen av en god, gestaltad livsmiljö och arkitekturens betydelse för kommunens identitet i ett hållbarhetsperspektiv, medan de i den granskande och överprövande rollen ofta begränsas till riksintresseområden för kulturmiljövården.

Förstudie

Utifrån resultaten från workshopen i november 2018 har Boverket under 2019 tagit fram en förstudie. Förstudien redogör för de problemområdesanalyser som blev resultatet av workshopen.

  • Med PBL i ryggen men det finns brister i tillämpningen
  • Begreppen i PBL behöver preciseras
  • PBL ger stöd till dialogen
  • Kontinuerlig dialog om arkitektur och gestaltad livsmiljö
  • Tvärsektoriellt samarbete inom länsstyrelserna stöttar i diskussionen
  • Länsstyrelserna och kommunerna har brist på kompetens
  • Länsstyrelserna har brist på resurser
  • Behov av utveckling av länsstyrelsernas roll i plan- och byggprocessen
  • Fler och tydligare nationella och regionala planeringsunderlag 

Du kan läsa mer i förstudien för Arkitekturuppdrag C, Stödja länsarkitekterna, eller motsvarande funktion, i arkitektur- och gestaltningsfrågor under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen