Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planbestämmelsekatalogen kan tillämpas på olika sätt

Granskad:

Planbestämmelsekatalogen kan användas för att göra nya detaljplaner, för att tolka befintliga detaljplaner eller vid digitalisering av befintlig detaljplaneinformation.

Sökningar och filtreringar

I katalogen är det möjligt att göra sökningar och filtreringar för att söka efter enskilda bestämmelseformuleringar. Varje filtreringsmöjlighet är markerad med ett frågetecknen som ger kort information om filtreringen.

Välja lämpliga planbestämmelser

Kommunen kan använda Planbestämmelsekatalogen för att välja planbestämmelser då en ny detaljplan ska tas fram.

De planbestämmelser som används i en detaljplan måste ha lagstöd i plan- och bygglagen. Lagens fjärde kapitel anger uttömmande vad som kan regleras. Boverket har tolkat detta och gjort en mer detaljerad reglering i Boverkets föreskrifter om detaljplan. Föreskrifterna är bindande regler om detaljplanens reglering och om detaljplanens digitala information. I katalogen ger Boverket exempel på bestämmelseformuleringar som har stöd i PBL och i föreskrifterna.

Tips!

Genom att på söksidan välja Pågående under ”Välj ett tidsintervall” så visas de beteckningar och planbestämmelser som rekommenderas just nu, det vill säga de bestämmelser som ska användas när nya detaljplaner tas fram. Välj sen vilken bestämmelsetyp som söks. Var uppmärksam på att det finns två flikar att växla mellan, en för textbeteckningar och en för symbolbeteckningar. Beroende på vilken flik som är vald så visas de textbeteckningar alternativt de symbolbeteckningar som ger träffar för den filtrering som gjorts. I sökrutan är det möjligt att söka på enskilda ord som förekommer i någon bestämmelseformulering, en bestämmelsekod eller ett UUID. Sökningen görs bara på den bestämmelsetyp som är vald.

Tolka äldre planbestämmelser

Detaljplaners giltighet är inte begränsad i tid, utan de gäller tills de ersätts, ändras eller upphävs. Äldre planer och planbestämmelser ska enligt praxis tolkas enligt de regler som gällde då planerna togs fram. Äldre bestämmelser presenteras därför i Planbestämmelsekatalogen med information om under vilken tidsperiod de har rekommenderats. Bestämmelserna anges med information om vilka beteckningar och bestämmelseformuleringar som rekommenderades tillsammans med de förklaringar och vägledande texter som ursprungligen fanns. För vissa tidsperioder presenteras bestämmelserna med information om vilket lagstöd som gällde för bestämmelsen.

Tips!

I katalogen är de tidsintervaller som innehåller bestämmelser som bygger på det Allmänna råd som gällde mellan 2015-01-02 och 2020-09-30 sammanslagna till ett tidsintervall. Väljs det tidsintervallet så dyker alla dessa bestämmelser upp och sedan anges det på respektive bestämmelse, under rubriken Gällandeperiod, för exakt vilken tidsperiod bestämmelsen gällde.

Digitalisera befintlig detaljplaneinformation

Många kommuner har behov av att överföra information från analoga detaljplaner till en databas. Syftet är ofta att effektivisera det interna arbetet och att kunna utveckla efterfrågade e-tjänster exempelvis för bygglovsansökningar och andra frågor om markanvändning.

Som stöd för tolkning vid digitalisering av äldre bestämmelseinformation har samtliga äldre planbestämmelser, i den mån det varit möjligt, härletts till en eller flera idag gällande bestämmelser eller till en Tolkningsbestämmelse. En Tolkningsbestämmelse medger att den ursprungliga bestämmelsen förs över oförändrad.

Även om en bestämmelse hänvisas till många olika bestämmelser så är det bara en eller ett fåtal av dem som ska användas vid digitalisering. En bestämmelse ska alltså aldrig hänvisas till ett större antal bestämmelser.

Digitalisering av befintlig detaljplaneinformation

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen