Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kostnader och finansiering för klimatanpassning

Granskad:
Flygfoto över stad med bostäder, lokaler industri och hamn med mera
Foto: Kentaroo Tryman/Scandinav

Vilka kostnader riskerar att uppstå för den byggda miljön om klimatet förändras? Vad kostar det att ta höjd för ett förändrat klimat genom att klimatanpassa? Hur sker arbetet med finansiering av klimatanpassningsåtgärder i praktiken? Boverket har, med utgångspunkt i de här frågorna, tagit fram två rapporter, en förstudie som ger en grundläggande bild över kunskapsläget kring kostnader och finansiering och en fördjupad förstudie som utgår från kommunala praktiska erfarenheter av finansiering av klimatanpassningsåtgärder.

Förstudie: Klimatanpassning – kostnader och finansiering

I förstudien Klimatanpassning – kostnader och finansiering beskriver Boverket kunskapsläget för kostnader och finansiering kopplade till klimatanpassningsåtgärder för översvämning och erosion. För att ta fram en övergripande bild så har vi studerat relevant litteratur, såsom rapporter och SOU:er, som berör finansiering och kostnadsberäkningar relaterat till översvämning i kustområden och kusterosion.

Förstudien tar upp två typer av kostnader:

  • kostnader för att klimatanpassa samhället och
  • kostnader som kan uppstå om vi inte arbetar förebyggande genom klimatanpassning, ofta uttryckt som värden som riskeras.

Sammanfattningsvis visar förstudien att det finns litteratur och modeller att tillgå som är relevanta för förstudiens avgränsningar. De här modellerna redovisar en stor spridning av kostnaderna vilket leder till att vi inte kan säga något mer precist om kostnaderna. För att kunna precisera och därmed skapa ett bättre kunskapsunderlag kopplat till de kostnaderna som berörts i förstudien så är vår bedömning att mer kunskap och mer utvecklade metoder behövs för att kunna hantera den komplexitet som omgärdar ämnet.

Fördjupad förstudie: Kommunala erfarenheter av finansiering av klimatanpassningsåtgärder för den byggda miljön

Om förstudien ovan är en teoretisk genomgång av kunskapsläget så fokuserar i stället den fördjupade förstudien Kommunala erfarenheter av finansiering av klimatanpassningsåtgärder för den byggda miljön på hur arbetet görs i praktiken. Den fördjupade förstudien bygger på intervjuer med kommunala tjänstepersoner från Vellinge i söder till Umeå i norr och ger en inblick i hur några av Sveriges kommuner arbetar med finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Utöver finansieringsfrågan så ger även förstudien en inblick i hur tjänstepersonerna ser på klimatrisker, behovsbilden och vilka erfarenheter som de vill dela med sig av till andra kommuner.

Utifrån intervjuerna så drar vi tre slutsatser:

  1. Det är svårt med ett helhetsgrepp om kostnaderna.
  2. Kommunerna har olika förutsättningar utifrån bland annat läge och organisation, vilket skapar olika möjligheter för lösningar.
  3. Möjligheten till ekonomiska stöd är viktig då det både skapar ekonomiska förutsättningar och samtidigt också påverkar hur kommunerna arbetar med klimatanpassningsåtgärder.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen