Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering

Granskad:

Det centrala i planeringsstrategin är kommunens ställningstagande till den fortsatta översiktsplaneringen. Förutom beskrivningen av ändrade planeringsförutsättningar ska kommunen alltså redogöra för hur översiktsplaneringen ska fortsätta framgent.

Verktyg för politiska prioriteringar

Kommunfullmäktige ska ta ställning till behovet av fortsatt översiktsplanering för att skapa förutsättningar för en önskad, långsiktigt hållbar utveckling. Strategin blir därmed ett verktyg för politiska prioriteringar. Ställningstagandet kan exempelvis handla om att fullmäktige anser att:

  • Översiktsplanen är aktuell.
  • Ett arbete bör inledas med att se över den kommunomfattande översiktsplanen.
  • Översiktsplanen behöver preciseras i vissa avseenden, exempelvis en högre detaljeringsgrad för en viss tätort eller stadsdel i syfte att möjliggöra ett större omvandlingsprojekt.
  • Den befintliga planen behöver kompletteras med överväganden i förhållande till ett visst allmänt intresse, exempelvis vindkraft, strandskydd, grönområden, utbyggnad av kommunikationsleder, kulturmiljö, miljökvalitetsmål, vattenkraft, bostadsförsörjning, områden för jordbruket och öppna landskap. (jfr prop. 2006/07:122 sid. 39)
  • Ett tidigare beslutat ställningstagande för kommunens utveckling bör ses över.

Ett första steg för en enklare plan- och bygglag, prop. 2006/07:122 (på Sveriges riksdags webbplats)

Ställningstagandet bör avse åtgärder som enligt kommunen bör inledas eller vidtas under den aktuella eller den efterföljande mandatperioden. Planeringsstrategin medför inte att översiktsplanen ändras. En ändring av inriktning eller ställningstagande i en översiktsplan behöver följa processen att ta fram eller ändra en översiktsplan enligt PBL.

Det finns inte något krav på att fullmäktige i strategin ska lägga fast mål eller en viss planeringsinriktning. Det finns alltså inget krav på att kommunfullmäktige ska ange hur arbetet ska bedrivas i strategin. Sammantaget ger detta förutsättningar för att ställningstagandet kan hållas kortfattat.

23 §
  Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast
24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige
   1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och
   2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt
5 §.

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76) .

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen