Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Granskad:

Kommunerna kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet.

Vad är LIS?

Sedan 2010 kan kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när man prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner.

Var kan LIS-områden pekas ut?

Karta över var regeln om LIS kan tillämpas. Klicka på bilden för att se kartan i större format. Illustration: Ulrika Åkerlund /Boverket

Möjligheten peka ut LIS-områden gäller i hela landet, med vissa undantag. Längs med havskusterna, kring de större sjöarna och i närheten av tätorter finns särskilda begränsningar mot att peka ut LIS-områden, se karta. LIS-områden kan framförallt pekas ut i områden som har god tillgång till strandområden och där man kan bygga i viss utsträckning utan att allmänhetens tillgång till stränder hämmas och utan att djurlivet och växtlivet påverkas negativt.

Hur pekar kommunen ut LIS-områden?

Kommunen kan peka ut LIS-områden i en kommunomfattande översiktsplan, en ändring av översiktsplanen för en viss del av kommunens yta eller ett tillägg till översiktsplanen. Plan- och bygglagens krav på samråd, granskning och antagande gäller även för utpekandet av LIS-områden. Utpekandet ska ske på ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls. Det ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur och växter.

Hur kan man ge dispens eller upphäva strandskyddet inom ett LIS-område?

Inom ett LIS-område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispens och upphävande av strandskyddet. Kommunen ska kunna motivera beslutet i varje enskilt fall. Åtgärden ska till exempel bidra till att skapa långsiktiga arbetstillfällen eller till att det fortsatt ska kunna finnas butiker och offentlig service på landsbygden. Exempel på åtgärder som kan få dispens:

  • En turistanläggning där tillgång till stränder och vatten är en förutsättning, eller åtminstone en avsevärd fördel.
  • Livsmedelsförädling som behöver ligga vid vatten, till exempel fiskodling och fiskförädling.
  • Verksamheter som behöver kombineras för att täcka upp säsongen och få bättre lönsamhet.
  • Nya bostäder för att ge tillräckligt många boende i området så att kommersiell och offentlig service ska kunna finnas kvar.

Om dispensen gäller enstaka en- eller tvåbostadshus inom ett LIS-område är kravet istället att huset ska byggas i anslutning till ett befintligt bostadshus.

Vill du läsa mer?

Läs mer om hur reglerna kring LIS ska tillämpas i Boverkets och Naturvårdsverkets handbok. Du hittar länkar i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen