På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översvämningsrisk vid planläggning

Tillsynsvägledningen avseende översvämningsrisker riktar sig i första hand till länsstyrelserna och syftar till att ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner gällande risken för översvämning.

Enligt plan- och bygglagen, PBL, är det en kommunal angelägenhet att planera användning av mark och vatten. Det är också kommunen som ansvarar för att bedöma ett områdes lämplighet för ett visst ändamål. I detta ligger bland annat att bedöma risken för översvämning och planera så att markanvändningen blir lämplig utifrån detta. Länsstyrelsen har dock tillsyn över vissa frågor, bland annat översvämningsrisk. Att länsstyrelsen i efterhand bedriver tillsyn med avseende på översvämning påverkar inte kommunens ansvar för planeringen.

Genom länsstyrelsens medverkan i planprocessen är det meningen att de frågor som länsstyrelsen särskilt ska bevaka genom tillsyn, ska uppmärksammas tidigt, så att det är möjligt för kommunen att beakta länsstyrelsens synpunkter. Redan under samrådet för en detaljplan ska länsstyrelsen verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till risken för översvämning. Länsstyrelsen ska med aktiva insatser tidigt i planeringsprocessen bidra med sådant underlag, råd och synpunkter som ger kommunen möjlighet att utforma planförslaget så att ett senare statligt ingripande kan undvikas. (jfr prop. 2009/170 sid 444)

Tillsynsvägledning översvämningsrisker

I tillsynsvägledningen avseende översvämningsrisker ger Boverket sin syn på förutsättningar som kan utgöra en utgångspunkt för länsstyrelsernas tillsyn. Tillsynsvägledningen syftar till att stödja länsstyrelserna och skapa en gemensam grund för att tillsynen i stor utsträckning ska vara enhetlig och förutsebar. Vid varje beslut om att överpröva kommunens beslut om detaljplan eller områdesbestämmelser krävs dock en platsspecifik bedömning för att avgöra om markanvändningen är olämplig för avsedd användning med hänsyn till översvämningsrisken.

Boverket förespråkar att kommunerna analyserar risken för översvämning och tar ställning till åtgärder, strategier och riktlinjer för att hantera översvämningsrisken i kommunens fysiska planering. Detta görs lämpligen i tidiga planeringsskeden, till exempel i samband med kommunens översiktliga planering.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej