Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att svara på Boverkets remiss

Granskad:

Varje år skickar Boverket ut många regelförslag på remiss. Här finns anvisningar om hur Boverket önskar att remiss­instanserna utformar sina svar på myndighetens remissunderlag. Detta för att underlätta Boverkets fortsatta arbete med att ta del av, dokumentera och sammanställa remissvaren samt analysera och ta ställning till eventuella justeringar av det remitterade förslaget.

Hur bör ställningstagandet lämnas?

Inled gärna remissvaret med ett kort ställningstagande av remissen. Exempelvis vad som avstyrks, tillstyrks eller lämnas utan ställningstagande. Om remissvaret är omfattande kan det även vara av värde att skriva en kort sammanfattning.

Hur bör synpunkterna lämnas?

Boverket vill att synpunkterna i yttrandet återges i samma ordning som samt med hänvisning till avsnitten och underrubrikerna i remissunderlaget. Redovisa därför synpunkterna exempelvis under rubriker som återspeglar motsvarande rubrik i eller sidhänvisning till det avsnitt i remissunderlaget som kommen­teras.

Vad bör utelämnas i remissvaret?

Ett remissvar bör endast innehålla ställningstagande och synpunkter på Boverkets remissunderlag.

Det är oftast onödigt att återge remissunderlaget i sig. Om det av någon anled­ning ändå finns skäl att referera något från remissunderlaget, är det viktigt att tydligt särskilja vad som är just referat och vad som är remissinstansens egna synpunkter.

Interna dokument från beredningen av remissvaret eller liknande handlingar bör inte ges in tillsammans med det egentliga yttrandet. Tänk på att allt som skickas in blir allmän handling hos Boverket.

Information i remissvaret som inte efterfrågas medför också att den fortsatta hanteringen av inkomna remissvar blir onödigt betungande. Exempelvis vid diarieföring, arkivering och utlämnande av allmän handling. Eventuellt kan det även få påverkan i förhållande till hur Boverket ska behandla personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Vad bör man i övrigt tänka på?

Skriv kort och koncist. Textmängden i ett remissvar kan annars bli mycket omfattande och svår att överblicka för läsaren.

Språket får gärna utformas som klarspråk, vilket gäller för offentlig verksamhet och följer av bestämmelserna i språklagen. Råd och förklaringar om olika skrivregler finns beskrivet i Myndigheternas skrivregler.

Tillgänglighet

Inkomna remissvar kommer att publiceras på Boverkets webbplats. Det är därför viktigt att remissvaret lämnas i två versioner; den ena i bearbetningsbar form (exempelvis Word), den andra i format som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (exempelvis pdf). Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen