På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Luftkylningsaggregat och luftkonditionering

Granskad:

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för luftkylningsaggregat och luftkonditionering.

Referaten som följer har prövats utifrån äldre bestämmelser. Observera att med 2018 års lag lämnas bidrag inte bara för att anpassa fasta funktioner utan också för att komplettera fasta funktioner. Du kan läsa mer om detta på webbsidan "Bostadsanpassningsbidrag för att anpassa och komplettera fasta funktioner". Du hittar en länk till sidan under "Relaterad information". 

Rättsfall om luftkylningsaggregat

En rullstolsburen kvinna led av multipel skleros och enligt intyg försämrades hennes hälsa vid varm väderlek. Hon ansågs berättigad till bostadsanpassningsbidrag för installation av ett luftkylningsaggregat.

Boverket 1989-08-29, diarienummer 685-360/89.

Rättsfall om luftkonditionering

Sökanden hade multipel skleros och var rullstolsburen. I samband med varm väderlek försämrades han avsevärt och kunde då inte självständigt klara förflyttningar. Bostadsanpassningsbidrag lämnades till kostnaden för att installera en fast monterad luftkonditioneringsanläggning.

Regeringen, beslut 1990-12-13, diarienummer BO90/908/B.

Rättsfall om luftkonditionering

Sökanden led av astmabesvär och hade ett allvarligt lungemfysem. Hennes lungfunktion var så dålig att hon måste ha kontinuerlig syrgasbehandling även i hemmet. Enligt intyg av läkare mådde hon mycket bättre om temperaturen sommartid kunde hållas lite lägre inomhus och vintertid något så när konstant. För att uppnå detta ansåg länsrätten att det var nödvändigt att installera en luftkonditioneringsanläggning i hennes hem. Kammarrätten instämde i länsrättens bedömning.

Kammarrätten i Göteborg, dom 1995-09-18, målnummer 9285-1994.

Rättsfall om luftkonditionering

En man ansökte om bostadsanpassningsbidrag till en fast luftkonditioneringsanläggning.

Kommunen
Kommunen avslog ansökan med motiveringen att behovet inte var styrkt.

Länsrätten
Inte heller länsrätten ansåg att bidrag borde beviljas.

Kammarrätten

Vad sökanden anförde till stöd för sitt överklagande
Sökanden överklagade till kammarrätten och anförde bland annat följande. Av medicinska skäl behöver han en jämn och behaglig temperatur i sin lägenhet. Lägenheten är belägen på markplan in mot en innergård, och luftgenomströmningen är därför minimal. Korsdrag går inte att åstadkomma. Inomhusklimatet påverkas inte ens om alla fönster står på vid gavel och flera lösa fläktar är på.

Sökanden åberopade en skrivelse från arbetsledaren för hans personliga assistenter. Där angavs att inomhustemperaturen kraftigt överskridit det som får anses normalt, även då hänsyn tagits till det varma sommarvädret, och att personalen inte hade klagat på inomhusluften hos någon annan klient. Vissa dagar hade det varit över 40 grader i lägenheten och två assistenter hade varit tvungna att sjukskriva sig på grund av värmen.

Vad kommunen anförde
Kommunen gjorde bland annat gällande att lägenheten var extremt varm på sommaren och att problemet behövde åtgärdas redan av väsentligen andra orsaker än funktionshindret.

Kammarrättens bedömning
Kammarrätten gjorde följande bedömning. I målet är utrett att klaganden lider av en neurologisk sjukdom, att hans besvär försämras av att vistas i hög värme samt att hans bostad är extremt varm under vissa perioder på sommaren. Bostaden har utrustats efter hans behov på ett flertal sätt och det får därför anses vara av vikt att han inte behöver flytta därifrån. Kammarrätten finner därför att hans bostad behöver anpassas så att temperaturen normaliseras.

Fråga uppkommer då om temperaturnormalisering kan åstadkommas på något annat sätt än genom en fast luftkonditioneringsanläggning. Stadsbyggnadsnämnden har lämnat skilda förslag på åtgärder, såsom korsdrag genom fönster, lösa fläktar eller en mobil kylanläggning. Kammarrätten finner uteslutet att lösa fläktar skulle kunna lösa problemet och det är upplyst att lägenhetens läge på markplan mot en innergård omöjliggör korsdrag. Vidare har förklarats att en mobil kylanläggning skulle försvåra klagandens förflyttning med rullstol. Med hänsyn till detta finner kammarrätten att en fast installation är nödvändig för att klagandens bostad ska vara ändamålsenlig.

Den återstående frågan är om problemen med värme i lägenheten behöver åtgärdas redan av andra skäl än funktionsnedsättningen. Kammarrätten gör i den delen bedömningen att det än så länge är relativt ovanligt att man installerar luftkonditioneringsanläggningar i bostäder i Stockholmstrakten och att det inte skulle vara nödvändigt att installera en sådan om inte klaganden hade haft sin sjukdom. Överklagandet ska bifallas.

Kammarrätten i Stockholm, dom 2005-10-17, målnummer 8218-04.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen