Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket ger stöd i bostadsmarknadsfrågor

Granskad:

Boverket arbetar på olika sätt för att stödja länsstyrelserna och kommunerna i arbetet med bostadsförsörjningen. Här följer ett antal exempel.

Webbhandbok i bostadsförsörjningsplanering

Boverket erbjuder en webbaserad handbok i bostadsförsörjningsplanering. Handboken riktar sig i första hand till de personer i kommunen som arbetar konkret med att ta fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen. Boverket redovisar vad bostadsförsörjningslagen innebär (Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar) och vad som gäller enligt andra lagar som berör ansvaret för bostadsförsörjningen. Processen att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen beskrivs utifrån de krav på innehåll som ställs i lagen, med fördjupningar kring varje delmoment. Här finns också tips på källor och metoder för att få fram ett relevant underlag samt länkar till exempel på antagna riktlinjer från olika kommuner.

Seminarier om länsstyrelsernas regionala bostadsmarknadsanalyser

Boverket anordnar årliga seminarier där länsstyrelserna träffas och presenterar sina regionala bostadsmarknadsanalyser för Boverket och för varandra. Ansvarigt departement deltar också. Det ger tillfälle för erfarenhetsutbyte, bland annat om arbetsmetoder och arbetssätt, underlagsmaterial och statistik.

Boverket och Samhällsbyggnadsnätverket

Boverket och länsstyrelsernas Samhällsbyggnadsnätverk, Expertgrupp bostadsförsörjning, samverkar i en arbetsgrupp i frågor som berör bostadsförsörjning och boendeplanering.

Länsstyrelsernas handläggarträffar

Sedan 2008 har Boverket och länsstyrelserna haft regelbundna handläggarträffar för länsstyrelserna och Boverket som arbetar med bostadsförsörjningsfrågor. Syftet är att byta erfarenheter och diskutera aktuella bostadsförsörjningsfrågor. Årligen genomförs två handläggarträffar där även ansvarigt departement deltar.

Arbetet med bostadsmarknadsenkäten

Boverket gör årligen en kontinuerlig uppföljning av läget på bostadsmarknaden genom Bostadsmarknadsenkäten (BME). Enkäten fångar upp kommunernas bedömningar i olika bostadsmarknadsrelaterade frågor och ger därmed en aktuell och sammanhållen bild av bostadsmarknaden i hela landet. Bostadsmarknadsenkäten genomförs i samarbete med länsstyrelserna. Länsstyrelserna håller i kontakterna med kommunerna och har till uppgift att kvalitetsgranska kommunernas svar på enkäten. BME 2022 besvarades av 285 kommuner.

Svaren från bostadsmarknadsenkäten används av såväl myndigheter som forskare, högskolor och universitet, bransch- och intresseorganisationer samt av media.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen