Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vattenförsörjning i översiktsplanering

Granskad:

Tillgång till vatten är en avgörande förutsättning för bebyggelse och näringsverksamhet. Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig bland annat med hänsyn till vattenförsörjning. Översiktsplanen är kommunens mest betydelsefulla planeringsverktyg för att bidra till en trygg vattenförsörjning. Detaljplanen är sedan det juridiskt bindande redskapet för att säkerställa att mark- och vattenanvändningen blir lämplig ur ett dricksvattenperspektiv.

Översiktsplanen – det huvudsakliga redskapet

Översiktsplanen utgör det huvudsakliga redskapet för att bidra till en trygg vattenförsörjning genom fysisk planering. För en långsiktigt trygg vattenförsörjning behöver både vattentillgång, vattenkvalitet och påverkansrisker från markanvändning beaktas vid fysisk planering. Analyser behöver utföras för nutida förhållanden och för framtiden, med tidsperspektiv över flera generationer. Genom välgrundade avvägningar om lämplig mark- och vattenanvändning kan kommunen undvika framtida problem med vattenförsörjning. En översiktsplan som behandlar vattenförsörjning på ett bra sätt ger också gott stöd vid lovprövning i områden utanför detaljplan.

Lämplig lokalisering är den grundläggande principen vid all fysisk planering. Det är särskilt viktigt att identifiera var bebyggelseutveckling och lokalisering av infrastruktur och verksamheter är lämplig i ett långsiktigt perspektiv. På så sätt kan kommunen undvika risker för människors hälsa och säkerhet men också minimera skadepåverkan från risker som inte kan undvikas. Lokalisering handlar också om att undvika kostsamma åtgärder i senare skeden och att inte förhindra utvecklingen av befintliga verksamheter.

Översiktsplanen är kommunens mest betydelsefulla planeringsverktyg för att bidra till en långsiktigt trygg vattenförsörjning. Detaljplanen är sedan det juridiskt bindande redskapet för att säkerställa att mark- och vattenanvändningen blir lämplig ur ett dricksvattenperspektiv. 

Vattenförsörjning vid detaljplanering

Vattenförsörjning behövs för en mängd olika användningsområden inom såväl kommunal som enskild vattenförsörjning. Enskild vattenförsörjning innebär att vatten hämtas från till exempel egen brunn eller eget vattenuttag från en sjö. För vissa användningsområden behövs vatten av dricksvattenkvalitet, medan för andra användningsområden är kvalitetskraven lägre.

I denna vägledning används vattenförsörjning som ett samlingsbegrepp för all typ av vattenförsörjning, oavsett kvalitetskrav. Begreppet dricksvattenförsörjning används för att beskriva vattenförsörjning där dricksvattenkvalitet krävs, om det inte framgår av sammanhanget i övrigt.

I plan- och bygglagen, PBL, finns flera bestämmelser som ger stöd för hantering av frågor som rör vattenförsörjning. Det finns också andra lagar som inverkar på planläggning och prövning enligt PBL.

Vattenförsörjning i lagstiftningen

Om kommunen redan har en kommunal vattenförsörjningsplan är det sannolikt att mycket av det underlag som behövs för översiktsplanarbetet redan finns framtaget. I andra fall kan kommunen behöva göra analyser och ta fram relativt omfattande underlag för att kunna bedöma om markanvändningen är lämplig med hänsyn till vattenförsörjning.

Samverka under hela processen

Arbetet med planering för vattenförsörjning behöver genomsyras av samverkan, både inom kommunen och med externa aktörer.

 • Analysera möjligheterna till vattenförsörjning tidigt i planeringsprocessen i samarbete med kommunens huvudman för vattenförsörjning och avlopp. Etablera ett förvaltningsövergripande samarbete kring kommunens hantering av vattenförsörjning i översiktsplaneringen. Involvera kommunens ansvariga för informationssäkerhetsfrågor i ett tidigt skede.
 • Starta dialogen med länsstyrelsen i ett tidigt skede av processen för att bland annat ta del av länsstyrelsens stöd och råd. På så vis skapas förutsättningar för ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
 • För många kommuner kan mellankommunal samverkan för att ordna vattenförsörjningen vara nödvändig. Mellankommunala samarbeten kring vattenförsörjning kan vara mycket fördelaktigt.

Samverka under hela processen

Tre moment för planeringen

Planering för vattenförsörjning kan med fördel indelas i tre huvudsakliga moment i översiktsplaneprocessen.

Flödesschema för hur vattenförsörjning kan hanteras i översiktsplanering med tre moment under löpande samverkan.
Vattenförsörjning kan med fördel hanteras genom tre huvudsakliga moment i översiktsplaneprocessen. Arbetet behöver genomsyras av samverkan, både inom kommunen och med externa aktörer. Illustration: Boverket/Altefur

Analysera behov och tillgångar

 • Införskaffa kunskap om hur stort vattenbehov samtliga relevanta intressenter har nu och i framtiden, till användning för såväl hushåll, jordbruk och industri som i övrigt.
 • Beakta klimatets inverkan på framtida vattenbehov, vattentillgång, vattenkvalitet, och föroreningsrisker. Vattentillgången måste vara tillräcklig för vattenförsörjning vid de mest kritiska förhållanden som förväntas.
 • Identifiera vilka resurser som behövs för en långsiktigt trygg dricksvattenförsörjning. Beakta samtidigt behoven av vattenförsörjning för den långsiktiga utvecklingen av jordbruk, industri och andra verksamheter i kommunen.
 • Utred hur högt befolkningstryck det finns utrymme för med hänsyn till möjligheten att ordna dricksvattenförsörjning.
 • Ta stöd av regional och kommunal vattenförsörjningsplan, vatten- och avloppsplan och liknande och ta hjälp av kompetensen om vattenförsörjning inom kommunen.  

Gör avvägningar och bedöm konsekvenser

 • Analysera påverkansrisker och sårbarhet för dricksvattenresurser i anslutning till områden som är intressanta för bebyggelseutveckling. Bedöm konsekvenser av att en dricksvattenresurs skulle förorenas.
 • Planlägg med särskild hänsyn i anslutning till dricksvattenresurser, oavsett om det finns vattenskyddsområde eller om det saknas.
 • Bedöm om konsekvenserna vid avvägning mellan dricksvattenintresset och andra intressen är ekonomiskt, miljömässigt och socialt rimliga.
 • Arbeta parallellt med att göra avvägningar av olika intressen och bedöm konsekvenserna av de olika avvägningarna. Detta ger stöd för att bedöma lämplig mark- och vattenanvändning.
 • Beskriv vilka konsekvenser en viss markanvändning medför och vilken hänsyn som krävs i anslutning till dricksvattenresurserna.

Formulera tydliga ställningstaganden

 • Utforma tydliga ställningstaganden om lämplig mark- och vattenanvändning för att översiktsplanen ska kunna vara ett stöd för efterföljande skeden.
 • Beskriv vilken hänsyn som behöver tas till dricksvattenresurser och vilket stöd som kan finnas i olika planeringsunderlag.

Analysera behov och tillgångar

Gör avvägningar och bedöm konsekvenser

Formulera tydliga ställningstaganden

Redovisning av vattenförsörjning i översiktsplanen

I översiktsplanen behandlas grunddragen för användning av mark- och vattenområden för hela kommunen. Vid behov beskrivs områden där svårigheter med vattenförsörjningen kan förutses. Det kan till exempel handla om konkurrens om vatten eller kvalitetsproblem vid enskild vattenförsörjning. I övrigt ger vattenförsörjningsintresset avtryck i översiktsplanen huvudsakligen genom att beaktas vid avvägningar om lämplig mark- och vattenanvändning och hänsynsbehov. Planeringsunderlag om vattenförsörjningsfrågor som tas fram till stöd för avvägningarna kan med fördel inarbetas i en kommunal vattenförsörjningsplan, vattentjänstplan eller liknande. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 125-126, 530)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

1 §
  Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

Boverket arbetar med utveckling av en modell för hur geografisk information i översiktsplanen kan struktureras på ett enhetligt sätt, ÖP-modellen.

Redovisning av vattenförsörjning i ÖP-modellen

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen