På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förelägganden och förbud vid ägarbyte

Granskad:

I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser som reglerar vad som gäller för förelägganden, förbud och verkställighetsmedel vid ägarbyte. Olika regler gäller för förelägganden och förbud utan vite, med vite eller med löpande vite.

Förelägganden och förbud utan vite

Föreläggande om åtgärd, rättelse, rivning eller ökad trafiksäkerhet samt förbud mot fortsatt användning, som riktats mot en fastighetsägare, gäller mot en ny ägare om fastigheten byter ägare. Detsamma gäller för sådana förelägganden och förbud om de riktas mot en ägare av byggnad på ofri grund. Bestämmelsen är tillämplig om ägarbyte sker genom köp, byte, gåva eller arv.
(jfr prop. 2009/10:170 sid 496)

46 §
  Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 § eller förbud enligt 33
§ har riktats mot fastighetens ägare och fastigheten därefter byter ägare, gäller föreläggandet eller förbudet i stället mot den nya ägaren.

49 §
  Det som enligt 46 och 48 §§ gäller i fråga om byte av ägare till en fastighet ska tillämpas också på byte av ägare till en byggnad på mark som tillhör någon annan.

Lovföreläggande, föreläggande om underhållsutredning, förelägganden om stängsel kring industrianläggningar samt förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd gäller inte för ny ägare vid ägarbyte.

Föreläggande och förbud med vite

Föreläggande om åtgärd, rättelse, rivning eller ökad trafiksäkerhet samt förbud mot fortsatt användning, som förenats med vite och riktats mot en fastighetsägare, gäller inte mot en ny ägare om fastigheten byter ägare. Det gäller även för sådana förelägganden och förbud om de riktas mot en ägare av byggnad på ofri grund. Bestämmelsen är tillämplig om ägarbyte sker genom köp, byte, gåva eller arv. Vid ägarbyte måste byggnadsnämnden ta ett nytt beslut om föreläggande eller förbud med vite och rikta detta mot den nya ägaren till fastigheten. Eftersom det ursprungliga föreläggandet eller förbudet gäller mot den tidigare ägaren måste det återkallas samt anmälan om återkallande göras till inskrivningsmyndigheten.
(jfr prop. 2009/10:170 sid 496)

48 §
  Andra viten än sådana löpande viten som avses i 47 § gäller inte mot den nya ägaren vid ett ägarbyte som avses i 46 §. Byggnadsnämnden får i stället besluta om ett särskilt vitesföreläggande mot den nya ägaren.

49 §
  Det som enligt 46 och 48 §§ gäller i fråga om byte av ägare till en fastighet ska tillämpas också på byte av ägare till en byggnad på mark som tillhör någon annan.

42 §
  Om byggnadsnämnden återkallar ett föreläggande eller ett förbud som avses i 40 §, ska nämnden genast anmäla återkallelsen till inskrivningsmyndigheten.

Andra verkställighetsmedel än vite, till exempel genomförande på den försumliges bekostnad, gäller däremot även mot en ny ägare.

Föreläggande eller förbud med löpande vite

Föreläggande om åtgärd, rättelse, rivning eller ökad trafiksäkerhet samt förbud mot fortsatt användning, som förenats med löpande vite och riktats mot en fastighetsägare, gäller mot en ny ägare om fastigheten byter ägare. Bestämmelsen gäller vid ägarbyte genom köp, byte eller gåva men däremot inte vid ägarbyte som grundar sig på arv. Ett föreläggande eller förbud med löpande vite gäller dock inte mot ny ägare av en byggnad på så kallad ofri grund.

47 §
  Om ett föreläggande eller förbud i ett fall som avses i 46 § har förenats med löpande vite enligt 4 § lagen (1985:206) om viten och ägarbytet har skett genom köp, byte eller gåva, gäller vitet mot den nya ägaren räknat från och med den första tidsperiod som börjar löpa efter äganderättsövergången under förutsättning att vitesföreläggandet dessförinnan har antecknats enligt 41 §.

49 §
  Det som enligt 46 och 48 §§ gäller i fråga om byte av ägare till en fastighet ska tillämpas också på byte av ägare till en byggnad på mark som tillhör någon annan.

Föreläggandet eller förbudet som förenats med löpande vite börjar gälla mot den nya ägaren räknat från och med den första tidsperiod som börjar löpa efter äganderättsövergången.
En förutsättning för detta är att vitesföreläggandet eller vitesförbudet dessförinnan har antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

47 §
  Om ett föreläggande eller förbud i ett fall som avses i 46 § har förenats med löpande vite enligt 4 § lagen (1985:206) om viten och ägarbytet har skett genom köp, byte eller gåva, gäller vitet mot den nya ägaren räknat från och med den första tidsperiod som börjar löpa efter äganderättsövergången under förutsättning att vitesföreläggandet dessförinnan har antecknats enligt 41 §.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen