På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsbegreppet och gränsdragningar

Jämfört med äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, har tillsynen förtydligats och begränsats till att vara en ren efterhandsgranskning. Begreppet tillsyn bör främst användas för verksamhet som avser självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter. Tillsyn kan vid behov leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige.

I plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, används begreppet tillsyn efter viss anpassning med denna betydelse. I PBF definieras begreppet tillsyn till att avse tillsyn som utövas:

  • direkt gentemot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd,
  • i enlighet med bestämmelserna om tillsyn över kommunala beslut och regionplanebeslut samt planförelägganden, eller
  • som marknadskontroll.

Viktigt att skilja på tillsyn och annat arbete

Det är viktigt att byggnadsnämnderna gör en tydlig åtskillnad mellan förebyggande arbete i byggprocessen och efterhandsgranskande tillsynsarbete. I ÄPBL betraktades allt arbete i bygganmälansprocessen som tillsyn. Det ledde till att byggnadsnämnderna av resursskäl arbetade endast i begränsad omfattning med efterhandsgranskande och ingripande tillsyn. Ett förtydligat och begränsat tillsynsbegrepp kan minska risken för att byggnadsnämnderna ska betrakta annat arbete som tillsyn och ökar förutsättningarna att nämnderna ska arbeta mer med verklig tillsyn. Mer tillsynsarbete från byggnadsnämndernas sida ger en tydlig signal att det finns en betydande risk att avsteg från beslut och bestämmelser upptäcks. Sådana avsteg kan leda till krav på rättelse eller andra påföljder.

Viktigt att förebygga behovet av tillsyn

Tillsyn är alltså begränsat till sådan granskning som sker i efterhand och som, för det fall bestämmelser inte följts, leder till beslut som syftar till att åstadkomma rättelse. Det innebär inte att de förebyggande uppgifter som byggnadsnämnden har i plan- och bygglagstiftningen är mindre viktiga. När det strikt avgränsade tillsynsbegreppet används i en lag hindrar det inte att tillsynsmyndigheter även i fortsättningen kan ha till uppgift att arbeta främjande och förebyggande, för att effektivt uppnå lagstiftningens mål. Det kan delvis ske inom ramen för den allmänna serviceskyldigheten som alla myndigheter har enligt förvaltningslagen och som innebär att myndigheter ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen i frågor som har samband med myndighetens verksamhet.

När det gäller byggnadsnämnderna är det framförallt viktigt att de i så stor utsträckning som möjligt förebygger behovet av tillsyn genom projekt- och riskanpassade åtgärder i byggprocessen. Detta kan framförallt ske vid tekniska samråd. Det är också viktigt att byggnadsnämnden gör klart för byggherrar och andra inblandade att nämnden har olika roller och ansvar i plan- och bygglagstiftningen. Byggnadsnämnden ska stötta byggherren under byggprocessen och anpassa sina insatser till förhållandena i de enskilda projekten. Men nämnden måste också tidigt göra klart för alla inblandade att den även har en efterhandsgranskande tillsynsroll och att den kommer att ingripa om avvikelser sker.

Det övergripande målet för byggnadsnämndens tillsyn bör vara att genom tillsyn skapa följsamhet till lagstiftningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej