Miljömålsarbete och buller

Buller är en viktig fråga i miljömålsarbetet, eftersom många människor utsätts för buller. Bullerfrågan finns med i flera av miljökvalitetsmålen och har också betydelse för möjligheterna att nå riksdagens generationsmål för miljöpolitiken.

Nästa generation ska miljöproblemen vara lösta

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta så kallade generationsmål förtydligas i sju strecksatser varav en lyder "Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas".

Buller är en av de frågor som måste beaktas för att det ska gå att nå generationsmålet. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Miljökvalitetsmålen är det miljöarbetet ska uppnå

Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Frågan om buller eller skadliga ljudnivåer tas upp i fem av de 16 miljökvalitetsmålen:

  • God bebyggd miljö
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Myllrande våtmarker
  • Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö innebär också god ljudmiljö

I målformuleringen för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö står det att "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö...", vilket bland annat innebär god ljudmiljö. En av de tio preciseringarna anger att "människor inte ska utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker". Det finns också formuleringar om en god vardagsmiljö, som stöder människans behov och ger trevnad, respektive om infrastruktur, som ska lokaliseras och utformas med hänsyn till människors hälsa.

Boverket och Naturvårdsverket har i senaste årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen bedömt att målet God bebyggd miljö blir svårt att nå i tid.

Det är inte bara i miljömålen som buller tas upp. Buller är en viktig fråga även i exempelvis de transportpolitiska målen och i de folkhälsopolitiska målen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej