Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Personsäkerhet

Granskad:

Byggnader, anläggningar och tomter ska utformas så att risken för olyckor och personskador blir så liten som möjligt. Säkerhet för barn är särskilt viktig där det krävs. Här kan du läsa om vilka regler som finns och hur de bör tillämpas.

De grundläggande kraven på personsäkerhet enligt plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, att byggnader och tomter ska vara säkra, gäller alltid vid nybyggnad, tillbyggnad och andra ändringar. Lag och förordning gäller även när det inte finns särskilda föreskrifter eller allmänna råd för alla de situationer som kan förekomma i byggnader, byggnadsverk och anläggningar eller på tomter. Till exempel att risk för olycksfall på tomter ska begränsas enligt PBL 8 kap. 9§.

Barnsäkerhet

Hemmet och dess närhet borde vara barnens tryggaste plats, men där inträffar mer än hälften av alla barnolyckor. Barn är särskilt sårbara genom sin litenhet, ofärdiga motorik och begränsade uppfattningsförmåga. Barnsäkerhetsbestämmelser har därför funnits i de svenska byggreglerna sedan 1973 och spelar en viktig roll för att hålla antalet allvarliga skador och dödsfall nere vid olyckor för barn. I Boverkets byggregler, BBR avsnitt 8, hittar du regler för personsäkerhet och särskilda barnsäkerhetsbestämmelser.

Tillsammans med cirka tio andra organisationer och myndigheter deltar Boverket också i Barnsäkerhetsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. För att förbättra barns miljö och minska antalet barnolyckor har barnsäkerhetsrådet bland annat tagit fram en gemensam myndighetsplan för barnsäkerhet (publikationsnummer MSB 0141-10).

Vilka regler finns?

Vid nybyggnad och ändring av byggnader gäller plan- och bygglagen (2010:900), PBL. I PBL finns också regler för tomter och vissa andra anläggningar än byggnader.

Grundläggande krav på säkerhet vid användning finns i PBL 8 kap. 4 §. Där anges att byggnadsverk, dvs. byggnader och andra anläggningar, ska vara säkra vid användning. Enligt 9 § gäller krav på säkerhet även för tomter, så att risken för olycksfall begränsas. Enligt 12 § gäller kraven i skälig utsträckning även för allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

Kraven på personsäkerhet för byggnadsverk finns även i 3 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Enligt 10 § ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört så att det vid drift och användning inte innebär oacceptabla risker för halkning, fall, sammanstötning, skärskador, brännskador, elektriska stötar, explosion eller andra olyckor.

Boverkets byggregler

Boverkets byggregler BBR avser byggnader och tomter, och innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av kraven i PBL och PBF. Regler om personsäkerhet finns i BBR avsnitt 8 Säkerhet vid användning och gäller

 • krav på barnsäkerhet
 • skydd mot fall inklusive taksäkerhet
 • skydd mot sammanstötning och klämning, inklusive skärskador
 • skydd mot brännskador och explosioner
 • skydd mot instängning
 • skydd mot förgiftning
 • skydd mot elstötar och elchocker
 • skydd mot olyckor på tomter

Dessutom finns där krav på personsäkerhet som gäller när du ändrar eller bygger om en befintlig byggnad.

Regler om personsäkerhet finns även i BBR avsnitt 3:4 som handlar om driftutrymmen, i BBR avsnitt 5 om brandskydd samt i de särskilda föreskrifterna som gäller för hissar (BFS 2012:11 H 14).

Krav på säkerhet i befintliga byggnader

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att byggnadens egenskaper för t.ex. personsäkerhet i huvudsak bevaras enligt PBL 8 kap. 14 §. Därför går det till exempel inte att ta bort ett trappräcke eller ersätta ett säkerhetsglas, där sådant krävs, med vanligt planglas. På samma sätt måste t.ex. en trasig barnsäkerhetsspärr i fönster snarast bytas ut.

För befintliga byggnader finns det även särskilda säkerhetskrav enligt 3 kap. 11 §, PBF, som gäller taksäkerhet, portar, avfallsutrymmen och hissar.

Krav på säkerhet i arbetslokaler

För arbetslokaler gäller

 • krav på personsäkerhet enligt plan- och bygglagstiftningen
 • arbetsmiljölagstiftningens krav på säkerhet i lokaler
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter till arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen gäller inte bara nybyggnad och ändring utan alla befintliga lokaler där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivare. Läs hur du tillämpar arbetsmiljölagen i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning.

Krav på elsäkerhet

För säkerhet vid elinstallationer gäller krav på behörighet för installatörer och för dimensionering, utförande och säkerhet av installationen enligt Elsäkerhetsverkets anvisningar och Svensk Elstandard. För information om vad du själv kan utföra finns råd och tips på Elsäkerhetsverkets webbplats, se länkar.

CE- märkning av byggprodukter

Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta. Se vidare CE-märkning av byggprodukter, under länkar.

Vart bör jag vända mig för rådgivning och frågor?

För enstaka enkla frågor om underhåll, utformning, utförande och tekniska krav kan du vända dig till fackhandeln för information eller vidare hänvisning.

För mer omfattande frågor bör du kontakta någon lämplig byggkonsult, t.ex. arkitekt eller konstruktör. Du kan också vända dig till någon lämplig bygghantverkare eller byggentreprenör.

För frågor om vilka lagar och regler som gäller i enskilda fall bör du kontakta byggnadsnämnden eller byggnadskontoret i din kommun. För mer omfattande åtgärder, ändring, tillbyggnad eller nybyggnad bör du alltid kontakta byggnadskontoret i kommunen för att få deras synpunkter och höra vilka handlingar som de behöver för eventuellt lov och anmälan. Se vidare "Bygglov och anmälan" under Länkar.

Vem gör vad?

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden eller byggnadskontoret i din kommun informerar om vilka lagar och regler som gäller i enskilda fall och vilka detaljplaner och planbestämmelser som gäller om du bygger till eller ändrar en byggnad på annat sätt.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för att arbetsmiljölagstiftningen följs, så att risker för ohälsa och olycksfall i arbetslivet minskar. För frågor kan du vända dig till Arbetsmiljöverkets svarstjänst.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor och utfärdar föreskrifter om elsäkerhet m.m. för elektriska anläggningar och för elmateriel i installationer. Elsäkerhetsverket ansvarar också för tillsyn av elektriska anläggningar och för marknadskontroll av elektrisk materiel, samt för handläggning av behörighetsansökningar för elinstallatörer.

Konsumentverket

Konsumentverket arbetar med rättsskydd, produktsäkerhet och information för köp av varor och tjänster som till exempel byggvaror och hantverkstjänster. För enskilda konsumentfrågor ska du i första hand vända dig till kommunens konsumentvägledare.

Konsumentvägledare

Har du frågor om köp av varor eller tjänster ska du vända dig till kommunens konsumentvägledare som ger personlig rådgivning i enskilda frågor.

Konsument Europa

Om du handlar från ett annat EU-land kan du vända dig till Konsument Europa för frågor och vägledning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen