På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Inget bidrag för åtgärd som behövs för att grundläggande bostadsfunktioner saknas eller har avsevärda brister

Granskad: 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras för att det saknas grundläggande bostadsfunktioner eller för att dessa funktioner har avsevärda brister.

8 §
  Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker:
   1. byggnadstekniska brister,
   2. eftersatt underhåll,
   3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner, eller
   4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Första stycket 4 tillämpas endast när ansökan gäller
   1. ett en- eller tvåbostadshus som sökanden har låtit uppföra eller låtit utföra ändringar av,
   2. en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som sökanden har låtit utföra ändringar i, eller
   3. en ägarlägenhetsfastighet som sökanden har låtit utföra ändringar i.

Av 8 § första stycket punkten 3 lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår att bostadsanpassningsbidrag inte ska ges för åtgärder som skulle kompensera för en total avsaknad av grundläggande bostadsfunktioner eller avsevärda brister i dessa.

Begreppet grundläggande bostadsfunktioner

I proposition 2017/18:80  till lagen om bostadsanpassningsbidrag utvecklas begreppet grundläggande bostadsfunktioner och hur bestämmelsen ska tillämpas.

Det framgår av propositionen att med grundläggande bostadsfunktioner avses funktioner som i dag förväntas finnas i alla bostäder. Regeringen skriver att vägledning kan tas av 12 kapitlet 18 a § sjätte och sjunde styckena jordabalken där det anges under vilka förutsättningar en bostadslägenhet ska anses ha lägsta godtagbara standard. (Proposition 2017/18:80 sid. 72.)

Lägsta godtagbara standard

I jordabalkens bestämmelse om  lägsta godtagbara standard anges bland annat att det i lägenheter ska finnas anordning för uppvärmning, tillgång till varmt och kallt vatten samt för avlopp för spillvatten. Vidare ska det finnas anordning för personlig hygien – omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch – och anordning för matlagning – omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor – samt anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den. Bestämmelsen avser hyreslägenheter men är i detta sammanhang relevant för alla boendeformer. (Proposition 2017/18:80 sid. 72.)

Exempel på hur villkoret om grundläggande bostadsfunktioner ska tillämpas i ärenden om bostadsanpassningsbidrag

I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag uttalas att bostadsanpassningsbidrag inte ska beviljas för att till exempel installera badkar eller dusch i en bostad där sådana hygienfunktioner saknas. Bidrag ska inte heller beviljas för höj- och sänkbar köksinredning om köket helt saknar förvaringsutrymmen och avställningsytor. Om sökanden själv väljer att bekosta sådana utrymmen och ytor ska bidrag dock kunna lämnas för merkostnaden för att göra denna inredning höj- och sänkbar. (Proposition 2017/18:80 sid. 72.)

Avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner

Bidrag ska inte heller lämnas om ansökan avser byte eller förbättring av en befintlig grundläggande bostadsfunktion som är så bristfällig att den markant avviker från vad som kan anses normalt för en bostad. Avvikelsen ska påverka nyttan av funktionen. Bidrag ska dock inte nekas för till exempel höj- och sänkbar köksinredning enbart på den grunden att den befintliga köksinredningen är mycket gammal men i sig funktionell. Inte heller ska bidrag för att inreda en duschplats på entréplanet nekas bara för att den duschplats eller det badkar som finns är i källaren. I stället får bedömas hur hygienfunktionen i källaren är inredd. (Proposition 2017/18:80 sid. 72-73.)

Sammanfattning

Bestämmelsen i 8 §  första stycket punkten 3 lagen om bostadsanpassningsbidrag innebär att bostadsanpassningsbidrag inte kan beviljas om de åtgärder som bidrag söks för behöver utföras för att det saknas grundläggande bostadsfunktioner eller för att dessa har avsevärda brister. Bestämmelsen innebär inte att sökanden kan nekas bidrag för andra typer av åtgärder bara för att det saknas grundläggande bostadsfunktioner eller dessa har avsevärda brister. Det går till exempel inte att avslå en ansökan om att ta bort trösklar med hänvisning till 8 § första stycket  punkten 3 för att bostaden saknar både dusch och badkar. 

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen