Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

God vårdmiljö skapas med gestaltningens byggstenar

Granskad:

En byggd vårdmiljö är summan av alla de val som har gjorts kring dess gestaltning och användning. Genom en inkluderande, konstnärlig och innovativ process med hjälp av gestaltningens olika byggstenar och samspelet dem emellan kan gestaltningen stötta vårdverksamheten och bidra till att människor får ta del av en god, hälsofrämjande och jämlik vård.

Illustration som visar gestaltningens 11 byggstenar.
Gestaltningens byggstenar. Illustration: Angelica Åkerman/Boverket

Hälsa och välbefinnande påverkas av vårdmiljöns gestaltning

Gestaltningens byggstenar påverkar varandra, och när de samspelar väl skapas det mervärde som kännetecknar en omsorgsfull gestaltning. För att åstadkomma en vårdmiljö som bidrar till hälsa, hög vårdkvalitet, patient- och personalnöjdhet är gestaltningen ett verktyg för att skapa dessa värden. Material, ljus, rumslighet, rörelsemönster, inredning, växtlighet, konst och detaljer är exempel på byggstenar som sätts samman för att skapa en hälsosam vårdmiljö som är både ändamålsenlig, vacker och hållbar. Kunskap om hur olika byggstenar påverkar och hur de fungerar tillsammans är en grundläggande förutsättning för att genom gestaltning stötta vården.

Exempel på samspel är att upplevelsen av kulörer och material i en byggnad påverkas av det ljus som når dem. Materialvalet och rummets form har betydelse för ljudmiljön. Trädens placering påverkar dagsljusets intensitet och räckvidd, och även möjligheten att höra suset i trädkronorna. En dämpad belysning kan hålla röstnivåer nere och skapa en behaglig ljudmiljö.

Gestaltningens byggstenar kan beskrivas var för sig men behöver samtidigt alltid förstås i samspelet med varandra. (Rasmussen, 1959) För att åstadkomma en väl fungerande helhet behöver gestaltningsprocessen vara inkluderande och grundas på såväl konstnärlig gestaltning, relevant kunskap och även innovation till det unika projektet.

Viktiga byggstenar vid gestaltning

Läs mer på följande sidor:

Lokalisering

Symbol för lokalisering.

Den byggda vårdmiljön är en del av samhället och bidrar till vår livsmiljö som helhet. När vårdmiljön lokaliseras och utformas med hänsyn till sitt sammanhang tillför den nya kvaliteter till både verksamheten i sig och samhället.

Byggnadens karaktär

Symbol för byggnadens karaktär.

Den byggda vårdmiljöns karaktär byggs upp av dess former, material, detaljer och färger och utgör helhetsintrycket av vårdmiljön.

Entrén

Symbol för entrén.

Vårdmiljöns entré, reception och väntrum påverkar det första intrycket av vårdbesöket. Med en omsorgsfull utformning av dessa miljöer kan besökaren känna sig inbjuden på ett värdigt, tryggt och inkluderande sätt.

Orienterbarhet

Symbol för orienterbarhet.

En vårdmiljö som är lätt att orientera sig i och enkel att förstå hur den ska användas skapar trygghet och motverkar stress. Det främjar välbefinnande och hälsa samt ger en vårdmiljö som stödjer självständighet.

Rummet

Symbol för rummet.

När rummet erbjuder viktiga grundkvaliteter ger det både ett gott stöd i vårdutövandet och en bättre möjlighet för vårdtagaren att ta emot behandling.

Material och detaljer

Symbol för material.

Val av material och detaljer påverkar en vårdmiljös identitet, dess hållbarhet, hur den upplevs och kan användas. Genom omsorgsfull gestaltning kan vårdtagare och medarbetare i vården erbjudas en attraktiv vårdmiljö som stödjer användbarhet och som åldras hållbart och vackert.

Natur och grönska

Symbol för natur och grönska

Gröna värden utgör en värdefull resurs för både patient och personal. De stimulerar läkande processer och bidrar därmed till en mer effektiv vård. Grönska bidrar också med många funktioner som är både ekonomiskt och ekologiskt smarta.

Dagsljus och utblickar

Symbol för dagsljus.

Dagsljus är en viktig resurs i en vårdmiljö och har stor påverkan på hur en byggnad och dess miljö upplevs. Med god tillgång till dagsljus och stimulerande utblickar förbättras vården och ökar välbefinnandet hos både vårdtagare och personal.

Konst

Symbol för konst.

Konst i vårdmiljöer bidrar till att främja hälsa och välmående och är därmed en viktig del i att skapa och utveckla omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. I vårdmiljön bidrar konstnärlig gestaltning med egenskaper av mänsklighet och välbefinnande.

Referenser

Rasmussen, S E (1959) Om att uppleva arkitektur.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen