Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller berör många människor

Granskad:

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning visar att buller påverkar människors hälsa, ofta mer än vad många tror. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen.

Vanligast är buller från trafik, grannar och industrier

De vanligaste källorna till buller är trafik, det vill säga vägar, järnvägar och flyg. Även grannar, industrier och andra verksamheter kan bullra. Trots att många arbetar med att begränsa exponeringen så minskar inte bullerproblemen. Detta beror bland annat på att städerna blir större, att bebyggelsen förtätas och att transporterna ökar.

Många människor utsätts för buller

Kartläggning av omgivningsbuller (vägar, flygplatser och industriell verksamhet) visar att omkring två miljoner svenskar i sin boendemiljö utsätts för buller som överskrider riktvärdet för buller utomhus enligt EU:s direktiv 2002/49/EG, 55 dBA. Utöver att många bostäder utsätts för buller blir även andra områden, såsom rekreationsmiljöer i städernas närhet med god ljudkvalitet färre. Detta påverkar både människors hälsa och välbefinnande.
Du hittar mer information om buller genom att navigera i menyn.

Grundprincipen vid bullerstörningar är att den som bullrar eller har en verksamhet som bullrar, ansvarar för eventuell störning. Men flera myndigheter har också ansvar för bullerfrågor.

Ett flertal myndigheter har på olika sätt ett ansvar inom bullerområdet:

Vem gör vad?

Kommunen

Kommunen har ansvar för planläggning enligt plan- och bygglagen.

Den anger bland annat att kommunen ska beakta människors hälsa och bullerfrågor. Kommunen kan också ha ansvar för tillåtlighetsprövning, föreskriftsrätt och tillsyn över vissa miljöfarliga verksamheter.

Vidare ansvarar kommunen för att upprätthålla vissa hälsoskyddsbestämmelser i miljöbalken. Det kan till exempel handla om att vidta åtgärder när en verksamhet bullrar så att det blir en olägenhet för människors hälsa.

Kommunen har också en viktig roll när det gäller att översätta nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen samråder och granskar kommunens planläggning enligt plan- och bygglagen.

Om en detaljplan medför att bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa, kan länsstyrelsen överpröva och eventuellt upphäva planen.

Länsstyrelsen har också ansvar för tillåtlighetsprövning, föreskriftsrätt och tillsyn för vissa miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Det kan till exempel handla om en verksamhet som bullrar så att det blir en olägenhet för människors hälsa.

Det är också länsstyrelsen som ska vägleda kommunernas tillsyn på vissa områden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete för att nå de nationella och regionala miljömålen.

Boverket

Boverket ger ut föreskrifter, ger vägledning och följer upp mål. Boverket ska inom sina verksamhetsområden bidra till att de nationella miljömålen nås, och har Boverket har ett särskilt ansvar för uppföljningen och utvärderingen av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för buller i arbetsmiljön.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten vägleder tillsynen över hälsoskyddsfrågor, och följer upp hälsoaspekter i samband med buller.

Folkhälsomyndigheten ska medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa, och till att de nationella miljömålen uppnås.

Generalläkaren

Generalläkaren har tillsynsansvar enligt miljöbalken för hälsorisker inom verksamheter där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt är verksamhetsutövare.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens ansvar omfattar buller och andra störningar i havs- och vattenmiljön.

Havs- och vattenmyndigheten ska verka för att de nationella miljömålen uppnås, och har ett särskilt ansvar för att följa upp och utvärdera flera av de vattenanknutna miljökvalitetsmålen. Vissa av dessa tar upp bullerfrågor.

Konsumentverket

Konsumentverket har tillsynsansvar när det gäller produkter som kan bullra, till exempel leksaker och hushållsmaskiner.

Konsumentverket ska också verka för att de nationella miljömålen nås.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket arbetar med vägledning om hur miljöbalken ska tillämpas.

Naturvårdsverket har ett nationellt samordningsansvar för såväl omgivningsbuller som miljömålsarbete.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska farleder och farvatten, det vill säga sjöfartsinfrastrukturen.

Sjöfartsverket ska verka för att sjöfarten påverkar miljön så lite som möjligt, och för att de transportpolitiska målen uppnås. De transportpolitiska målen omfattar de nationella miljömålen.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för att långsiktigt planera transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.
Trafikverket ansvarar även för att bygga, driva och underhålla statliga vägar och järnvägar. Ansvaret omfattar miljöfrågor, inklusive buller. Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen och de nationella miljömålen uppnås.

Trafikverket

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning inom transportområdet. De ska tillsammans med andra aktörer i samhället verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Särskilt ska verksamheten inriktas för att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem.

Sveriges Kommuner och Regioner

Intresseorganisationen SKR arbetar aktivt med bullerfrågan gentemot förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen