På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen.

Rådet för hållbara städer inrättades av regeringen i december 2017 och verkar till och med maj 2022. Utgångspunkterna i Rådets arbete utgörs av

 • mål 11 i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030
 • regeringens Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling
 • propositionen Politik för gestaltad livsmiljö.

Enligt regeringsuppdraget ska Rådet för hållbara städer ta tillvara erfarenheter och relevant kunskap inom hållbar stadsutveckling och föra dialog, samverka och involvera aktörer på nationell, regional och lokal nivå. På så sätt skapas möjligheter att utveckla nya samarbetsformer mellan myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Följande myndigheter ingår i Rådet:

 • Boverket
 • Formas
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • ArkDes
 • Energimyndigheten
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova
 • Riksantikvarieämbetet
 • Statens konstråd

De två sistnämnda har på Rådets initiativ knutits till arbetet i ett senare skede. I Rådet ingår även representanter för länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelserna representeras av landshövdingen i Uppsala län, och kommunerna representeras av sektionschefen för Tillväxt och samhällsbyggnad, en avdelning inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) .

Boverket har på regeringens uppdrag inrättat ett kansli som stödjer Rådet i dess arbete med bland annat möteskoordinering och sammanställning av underlag.

Rådet för hållbara städer ska årligen redovisa en samlad åtgärdslista av genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling, och som myndigheterna avser utföra eller har utfört i samverkan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej