Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rådet för hållbara städer

Granskad:

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen.

Rådet för hållbara städer inrättades av regeringen i december 2017. I mars 2022 ändrades och förlängdes rådets uppdrag till och med den 31 december 2030. Rådet ska bland annat:

 • skapa förutsättningar för myndighetssamarbete som bidrar till att mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030 kan uppnås
 • utveckla och förvalta webbplatsen Hållbarstad.se till en plattform för aktuell samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för utveckling av hållbara städer och samhällen
 • stödja de kommuner som berörs av större industrietableringar och industriexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län avseende hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö.

Ändring av uppdraget om inrättandet av Rådet för hållbara städer och av anknytande uppdrag (på Sveriges regerings webbplats)

Det ursprungliga uppdraget till Rådet för hållbara städer hittar du under rubriken ”Dokument” i ”Relaterad information”.

Enligt regeringsuppdraget ska Rådet för hållbara städer ta tillvara erfarenheter och relevant kunskap inom hållbar stadsutveckling och föra dialog, samverka och involvera aktörer på nationell, regional och lokal nivå. På så sätt skapas möjligheter att utveckla nya samarbetsformer mellan myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle. Den primära målgruppen för Rådet för hållbara städers arbete är Sveriges kommuner. Rådet har en gemensam webbplats där information från rådets arbete och deltagande myndigheter publiceras.

Webbplatsen Hållbar stad

Följande myndigheter ingår i Rådet för hållbara städer:

 • Boverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Formas
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • ArkDes
 • Energimyndigheten
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova
 • Riksantikvarieämbetet
 • Statens konstråd

Genom ändringen av uppdraget 2022 tillkom Folkhälsomyndigheten i rådet. I rådet ingår myndighetscheferna för ovan nämnda myndigheter samt representanter för länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelserna representeras av landshövdingen i Sörmlands län, och kommunerna representeras av sektionschefen för Tillväxt och samhällsbyggnad, en avdelning inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Rådet har 14 ledamöter och en ordförande, som utses av regeringen.

Boverket håller rådets kansli

Boverket har på Regeringens uppdrag inrättat ett kansli som stödjer rådet i dess arbete med bland annat möteskoordinering och sammanställning av underlag. Boverkets uppdrag att bistå rådet hittar du under rubriken ”Dokument” i ”Relaterad information”.

Enligt uppdraget ska arbetet kommuniceras via rådets gemensamma webbplats Hållbarstad.se.

Webbplatsen Hållbar stad

Mål 11-veckan 

Material från Mål 11 veckan 19–22 oktober 2020 finns på Formas webbplats och på Formas YouTube-kanal.

Mål 11-veckan: Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen (på Formas webbplats)

Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling (Formas YouTube-kanal)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen