På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rådet för hållbara städer

Granskad:

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen.

Rådet för hållbara städer inrättades av regeringen i december 2017 och verkar till och med maj 2022. Utgångspunkterna i Rådets arbete utgörs av

 • mål 11 i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030
 • regeringens Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling
 • propositionen Politik för gestaltad livsmiljö.

Enligt regeringsuppdraget ska Rådet för hållbara städer ta tillvara erfarenheter och relevant kunskap inom hållbar stadsutveckling och föra dialog, samverka och involvera aktörer på nationell, regional och lokal nivå. På så sätt skapas möjligheter att utveckla nya samarbetsformer mellan myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Följande myndigheter ingår i Rådet:

 • Boverket
 • Formas
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • ArkDes
 • Energimyndigheten
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova
 • Riksantikvarieämbetet
 • Statens konstråd

De två sistnämnda har på Rådets initiativ knutits till arbetet i ett senare skede. I Rådet ingår även representanter för länsstyrelserna och kommunerna. Länsstyrelserna representeras av landshövdingen i Uppsala län, och kommunerna representeras av sektionschefen för Tillväxt och samhällsbyggnad, en avdelning inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) .

Boverket har på regeringens uppdrag inrättat ett kansli som stödjer Rådet i dess arbete med bland annat möteskoordinering och sammanställning av underlag.

Rådet för hållbara städer ska årligen redovisa en samlad åtgärdslista av genomförda och planerade åtgärder som främjar en hållbar stadsutveckling, och som myndigheterna avser utföra eller har utfört i samverkan.

Mål 11-veckan

Boverket deltog på Mål 11 veckan 19 -22 oktober för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik. Mål 11-veckan var helt digital och arrangerades av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande med Formas som samordnande myndighet.

Den 20 oktober genomförde Boverket 3 sessioner baserade på frågeställningarna: Hur kan stadsbyggandet återfå sin centrala roll inom det större samhällsbygget det tidigare haft i Sverige? Hur skapar vi hållbara platser för barn i framtidens samhällen? Vilka är de viktiga verktygen för att undvika bostadsbrist i kommunerna?
Konferensen vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun eller en region.

Under rubriken "Relaterad information" finns länkar till Formas webbplats där dokumentationen av de tre sessioner som Boverket arrangerade:

 • Stadsbyggnad
 • Barnkonventionen
 • Bostadsbrist och bostadsförsörjning
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen