Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planering och prövning av vindkraft

Granskad:

Regeringen har pekat ut vindkraft som en viktig energikälla för att reducera utsläppen av växthusgaser och för att klara en övergång till förnybar energiproduktion. Flera myndigheter delar på ansvaret för att främja planeringen av vindkraft. Den kommunala översiktsplanen har en viktig roll. Läs mer under "Vem gör vad" om vad och vilka som styr planeringen.

Varför är planering viktigt för vindkraften?

En omsorgsfull planering har stor betydelse för att minimera vindkraftens påverkan. Det gäller både placering och utformning, av både vindkraftsparker och enstaka verk. Det finns mycket goda förutsättningar för vindkraft i Sverige, men vindkraftsanläggningar kräver stor yta och har stor påverkan på landskapet, människors livsmiljö och andra intressen. Vissa landskap kan vara särskilt känsliga för vindkraft, medan vindkraftverk i andra landskap kan tillföra nya värden.

Den kommunala översiktsplanen är en viktig del i att få ett bra resultat. I översiktsplanen kan kommunen peka ut områden som är lämpliga respektive olämpliga för vindkraft.

När kommunen tar fram en översiktsplan ska den samordna sig med grannkommunerna. Dialogen över kommungränsen är viktig för en bra helhet. Det är också i processen för översiktsplanen som medborgarna har störst möjlighet att påverka var framtida vindkraftsanläggningar hamnar.

Den kommunala översiktsplan som beslutas är sedan vägledande för både lokaliseringen och prövningen av miljötillstånd och bygglov för vindkraftverk. Kommunen beslutar om bygglov och har vetorätt vid prövningar av miljötillstånd enligt miljöbalken för vindkraftverk.

Har du frågor om bygglov och miljötillstånd för vindkraftverk?

För alla vindkraftverk, utom så kallade miniverk, krävs antingen bygglov enligt plan- och bygglagen eller miljötillstånd enligt miljöbalken. För vissa anläggningar krävs både ett bygglov enligt plan- och bygglagen och en anmälan enligt miljöbalken. På vindlov.se kan du läsa om prövningarna, och hur man ska göra steg-för-steg, för alla typer av vindkraftsprojekt. Här kan företag, privatpersoner och handläggare på kommuner och länsstyrelser se hur prövningsprocessen ser ut och vad man bör tänka på i olika faser i processen. På vindlov.se kan du också läsa vägledande rättsfall från mark- och miljööverdomstolen. Se "Relaterad information" för att hitta länk till webbplatsen.

Planering för vindkraft sker i Sverige på olika nivåer och engagerar olika aktörer. Här ges en översikt över vad som styr planeringen och de olika aktörernas roller.

Vem gör vad

Regering och riksdag

Riksdagen har antagit regeringens klimat- och energipolitik för att klara klimatutmaningen och främja en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning.

Andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen år 2020, enligt propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi (prop 2008/09:163). Riksdagen har beslutat om en planeringsram för vindkraft på 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Planeringsramen tydliggör att vi måste ta hänsyn till vindkraftens behov i den fysiska planeringen.

Energimyndigheten

Energimyndigheten är expertmyndighet för vindkraft. Myndigheten har till uppgift att stödja och underlätta en expansion av vindkraft i Sverige.

Energimyndigheten driver kunskaps- och forskningsprogram för vindkraft, för att kunna ge kommunerna och länsstyrelserna mer kunskap om vindkraftens egenskaper, miljöpåverkan och teknikutveckling. Myndigheten pekar också ut riksintresseanspråk för energiproduktion och har tagit fram områden av riksintresse för vindbruk. Att ett område anges som riksintresse för vindbruk innebär att det anses vara särskilt lämpligt ur ett nationellt perspektiv för att utvinna el från vindenergi.

Energimyndigheten samlar regelverket kring tillståndsprocessen genom Vindlov.

Tillsammans med Naturvårdsverket har Energimyndigheten tagit fram en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket bevakar vindkraftens miljöpåverkan.

Naturvårdsverket ska verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft och tar i det arbete bland annat fram vägledning, ger stöd åt tillsynsmyndigheter och bevakar vindkraftens miljöpåverkan genom att föra talan i tillståndsärenden. 

Naturvårdsverket har även tillsammans med Energimyndigheten arbetat fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Tillsammans med Energimyndigheten driver Naturvårdsverket kunskapsprogrammet Vindval. Programmet tar fram kunskapsunderlag om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö.

Boverket

Boverket har i uppdrag att verka för en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem vilket bland annat innefattar att bidra till en god planeringsberedskap för vindkraft. 

 I det arbetet tar vi fram vägledningar och annat kunskapsunderlag som ska ge stöd vid planering och prövning av vindkraft.

Vi samverkar även med andra myndigheter och bidrar till de kunskaps- och forskningsprogram som drivs av Energimyndigheten.

Under perioden 2007-2010 gav Boverket stöd till planeringsinsatser för vindkraft som totalt 212 kommuner och 13 länsstyrelser tog del av. Läs mer om stödet hur det har använts och dess resultat i "Relaterad information".

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Havsbaserad vindkraft har potential att utvecklas i Sverige.

Den 1 september 2014 trädde ändringar i miljöbalken för planeringen av havet ikraft. Havsplanerna kommer att omfatta Sveriges havsområden, men inte området närmast kusten. Planeringen av kusten kommer även fortsättningsvis ske genom kommunernas översiktsplanering.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna ger råd och tar fram regionala planeringsunderlag för den kommunala planeringen.

Många länsstyrelser har under de senaste åren tagit fram planeringsunderlag för just vindkraft både på land och till havs. Länsstyrelserna samordnar statens intressen, som riksintresset för vindbruk. De har även ansvar för att granska den kommunala planeringen.

Kommunen

Varje kommun har ansvar för att planlägga mark- och vattenanvändningen inom kommunen.

Ett av de viktigaste instrumenten för en god lokalisering och utformning av vindkraft är den kommunala översiktsplanen. Den spelar en central roll för dialogen med medborgarna och för att göra avvägningar mellan olika allmänna intressen. Den kommunala översiktsplanen är sedan vägledande för lokalisering och efterföljande prövning av vindkraft.

Tillstånd till tillståndspliktiga vindkraftverk får bara ges om kommunen har tillstyrkt det. Anmälan för anmälningspliktiga verk görs hos kommunen. De prövar också bygglov om det är fråga om små verk.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen