På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tunnlar och bergrum

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra vissa tunnlar och bergrum. Kravet gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

För att anordna, flytta eller väsentligt ändra tunnlar och bergrum krävs det bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Lovplikten gäller inte för tunnlar och bergrum avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift. Tunnlar och bergrum som är avsedda för totalförsvaret och av hemlig natur kräver inte heller bygglov.

Tunnlar och bergrum ska uppfylla de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden. Tunnlarna och bergrummen får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Vad är en tunnel och ett bergrum

Begreppen tunnel och bergrum är inte definierade i plan- och bygglagstiftningen.

En tunnel är enligt TNC en förbindelseled i berg eller jord som mynnar i dagen i båda ändar. (TNC. Plan- och byggtermer 1994. Tillgänglig på Rikstermbanken)

Enligt, nationalencyklopedin, NE, är en tunnel en underjordisk transportväg för bil eller tåg eller en distributionsled för vatten, avlopp, gas, olja, kablar. En tunnel kan drivas både i berg och i lösa jordmassor. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk - lång, tunnel. Hämtad 2017-09-26).

Det finns ingen definition av bergrum i TNC. Enligt NE är ett bergrum en öppning i berg som via schakt, tunnel eller ortsystem står i förbindelse med markytan. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk-lång, bergrum. Hämtad 2017-09-26).

Ett bergrum kan exempelvis användas för lagring av olja och flytande naturgas. Det kan även anordnas bergrum för andra ändamål till exempel för pumpkraftverk och hetvattenlagring. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 686)

Tunnel, bergrum eller byggnad

Byggande under mark kan ske på olika sätt. Byggnader kan helt eller delvis förläggas under mark. Ett annat sätt att bygga under mark är att anordna tunnlar eller bergrum. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en åtgärd under mark är en anläggning, i form av en tunnel eller ett bergrum, eller om det är en byggnad. Begreppet byggnad finns definierat i plan- och bygglagen, PBL. Där står att en byggnad är en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. I varje enskilt fall måste en bedömning göras om åtgärden är en tunnel eller ett bergrum eller en byggnad.

När krävs bygglov

Bygglov krävs för tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, spårväg, tunnelbana eller gruvdrift. Exempel på bygglovspliktiga tunnlar är tunnlar för tele, avlopp, vatten och fjärrvärme. Bygglovspliktiga bergrum kan vara till exempel bergrum för lagring av olja eller flytande naturgas, pumpkraftverk och hetvattenlagring. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 686)

I ett rättsfall avgjordes om en övertäckt väg skulle anses vara en sådan tunnel som kräver bygglov. Prövningen gjordes enligt ÄPBL. Vägen sträckte sig från en byggnad uppe på en höjd ned mot en strand. Den hade anordnats genom att ett schakt hade sprängts ut i berget. Delar av det utsprängda schaktet hade täckts över med en metall- och träkonstruktion. Domstolen konstaterade att det fanns glipor mellan metall- och träkonstruktionen och bergväggarna. Det fanns även en större öppning med ett större ljusinsläpp. Schaktet omgavs alltså inte av berg eller jordmassor runt om. Domstolen ansåg att anläggningen inte var en tunnel utifrån utformning och konstruktion, tillsammans med de definitioner som finns för tunnel och vad som uppfattas som en tunnel i allmänt språkbruk.. Det krävdes därför inte bygglov. (KR Stockholm 2013-11-27 mål nr 2974-12)

När krävs inte bygglov

I vissa fall krävs det inte bygglov för tunnlar och bergrum.

Avsedd för väg, järnväg, spårväg, tunnelbana eller gruvdrift

Tunnlar för väg, järnväg, spårväg, tunnelbana eller gruvdrift är undantagna från kravet på bygglov. Bygglovsplikt kan dock gälla för byggnader eller andra anläggningar som kompletterar tunneln eller bergrummet, oavsett om byggnaden ligger över eller under marken. Detsamma gäller även för gruvlavar och dylikt. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 686-687)

Med tunnlar för väg avses tunnlar för alla sorters fordon, det vill säga både motorfordon och andra fordon till exempel cyklar. Även tunnlar som är till för gångvägar är undantagna från bygglovskravet.

Åtgärder för totalförsvaret

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra tunnlar eller bergrum som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga kräver inte bygglov. Innan sådana åtgärder vidtas ska dock fastighetsägaren samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska på lämpligt sätt underrätta kommunen om åtgärderna och var de ska utföras.

Ändrad lovplikt för tunnlar eller bergrum

Det krävs inte bygglov om bygglovsplikten för tunnlar och bergrum har tagits bort i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Krävs rivningslov för tunnlar och bergrum

Det krävs varken rivningslov eller en anmälan om rivning för att ta bort en tunnel eller ett bergrum. Detta gäller oavsett om det är inom eller utanför detaljplanelagt område.

Andra tillstånd kan krävas

Oavsett om en tunnel eller bergrum kräver bygglov eller inte kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens eller tillstånd för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Här kan du läsa mer om vilka tillstånd, dispenser och anmälan som kan krävas.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej