Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vårväderstorget i Biskopsgården, Göteborg

Granskad:
Ombyggnaden av Vårväderstorget ökade tillgängligheten och tillförde fler planteringar, sittmöjligheter och en identitetsskapande färgsättning. Foto: Jonas Hernstig/Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Genom satsningen Torguppdraget har stadsdelstorget Vårväderstorget i Biskopsgården genomgått en ombyggnad som planerades utifrån lokal kunskap och erfarenhet. Resultatet ger bättre förutsättningar för Vårväderstorget att vara en trygg och mer aktiv plats för handel, möten och umgänge.

Behovet

Stadsdelstorget i Biskopsgården hade, i likhet med många andra stadsdelstorg byggda på 1960- och 70-talen, ett växande otrygghetsproblem. En del lokaler stod tomma och incidenter med hot och våld förekom. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, som äger och förvaltar de kommersiella lokalerna kring Vårväderstorget, fick i uppdrag av Göteborgs stad att, som en del av det så kallade Torguppdraget (du kan läsa mer om Torguppdraget under rubriken Relaterad information), utföra fysiska åtgärder för att öka attraktiviteten, tillgängligheten och tryggheten på platsen.

Målbilden

Visionen för torget är ”Ett vardagsrum för alla”, och målet med ombyggnaden var att skapa ett trivsamt, tillgängligt och tryggt torg med attraktiva handels- och mötesplatser. GöteborgsLokaler ville fylla lokalerna med ett varierat utbud av det som invånarna behöver i sin vardag, och samtidigt levandegöra de offentliga rummen med hjälp av aktiviteter och evenemang.

Skeden i samhällsbyggnadsprocessen där insatser gjorts

Trygghetsskapande insatser gjordes under projektering, byggnation och förvaltning inom ramen för Torguppdraget.

Samordning/samverkansmodell

Upprustningen skedde i samverkan med stadens trafikkontor, som är fastighetsägare till en del av marken.

För att initiera en torgsamverkan kring trygghetsfrågor genomförde Göteborgs stad och GöteborgsLokaler tillsammans dialoger med fokusgrupper av boende i stadsdelen. Dessa kompletterades med underlag från trygghetsvandringar och intervjuer som utförts med ett tjugotal näringsidkare kring torget. Det samlade resultatet gav ett bra underlag för arbetet med att gestalta de centrala mötesplatserna i området. Ett marknadsråd för näringsidkarna på torget etablerades för att öka samarbetet och gemenskapen dem emellan.

Fysiska åtgärder

Vårväderstorgets ursprungliga utformning skapar goda förutsättningar för folkliv genom sin mänskliga skala och gynnsamma vind- och ljusförhållanden. Torget består av tre nivåer med tre olika torgytor. De trivsel- och trygghetsskapande fysiska åtgärderna som gjordes inom ramen för Torguppdraget bestod av planteringar, lekskulpturer, sittmöbler och ny markbeläggning. Mellan höjdskillnaderna byggdes nya ramper för ökad tillgänglighet och torget fick en ny entré mot lekplatsen vid torgets södra sida. En ny identitetsskapande färgsättning för fasader och entréer togs också fram, liksom en ny grafisk profil för handelsplatsen. Bevakningskameror sattes upp på olika platser runt torget.

Parallellt med de fysiska åtgärderna arbetar GöteborgsLokaler med en rad sociala åtgärder. En torgsamverkan med arrangemang och evenemang för såväl näringsidkare som invånare har initierats. Dagtid finns torgvärdar på plats, och kvällstid finns ordningsvakter för ökad trygghet på och omkring torget.

Trivsel- och trygghetsskapande fysiska åtgärder i form av en lång ramp kantad av planteringar, sittmöbler och ny markbeläggning. Foto: Jonas Hernstig/Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Mätning/utvärdering

Göteborgs stad och GöteborgsLokaler genomför årligen trygghetsvandringar med kundundersökningar. De medborgare som GöteborgsLokaler har pratat med angående ombyggnaden av torget uppger att tillgängligheten har ökat, men att de inte tilltalas av den minimalistiska estetiken.

Lärdomar

En viktig framgångsfaktor har varit att arbeta långsiktigt med lokal närvaro och ett uthålligt engagemang från fastighetsägarens sida. Enbart gestaltningen och de fysiska åtgärderna räcker inte - de fungerar bara i kombination med sociala insatser.

Centrumhandeln är en förutsättning för en levande torgmiljö och skapar en stark identitet åt området i de fall den fungerar väl. Ett brett utbud ökar förutsättningarna för många besökare. Runt Vårväderstorget finns bibliotek, svenska kyrkan, secondhandbutik, torghandel, vård, restaurang, gym, frukthandel och livsmedelsbutik. Utbudet skapar folkliv på torget, liksom flöden och rörelse på och runt platsen under olika tider på dygnet. En större livsmedelsbutik och samhällsservice pekas av Göteborgslokaler ut som de allra viktigaste funktionerna för ett tryggt och välfungerande stadsdelstorg – utan dem blir det fort en öde och otrygg miljö.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen