Ljudisolering

Kammarrätten i Göteborg kom i en dom från juli 2016 fram till att bidrag skulle beviljas för ljudisolerande åtgärder i form av byte av fönster och balkongdörr.

Domen handlade om en person som hade kraftig överkänslighet för ljud. Här följer ett referat av domen.

Rättsfall om ljudisolering

Förvaltningsrätten
Efter överklagande av kommunens beslut hade förvaltningsrätten kommit fram till att åtgärderna inte var nödvändiga för att bostaden skulle vara ändamålsenlig. Förvaltningsrätten pekade på att det inte fanns stöd för att det fanns buller utöver det normala i en stadsmiljö. Sakkunnig hade intygat behovet men menat att det inte gick att fastställa några referensvärden genom hörseltest. Eftersom befintliga fönster och balkongdörr hade en ljudreduktion som uppnådde de ljudkrav som följer av avsnitt 7:21 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6, BBR, med ändringar och i avsaknad av referensvärden kom förvaltningsrätten fram till att det inte var nödvändigt att utföra aktuella ljudisolerande åtgärder.

Kammarrätten
Sökanden överklagade till kammarrätten. Där anförde sökanden bland annat att Boverkets byggregler med avseende på ljudisolering av bostäder gäller för människors behov i genomsnitt och inte kunde tillämpas i detta fall. I ett läkarintyg från en överläkare, specialist i psykiatri, som åberopades i kammarrätten angavs att det var nödvändigt att sökanden fick maximal ljudisolering av fönster och dörrar i sitt boende.

Kammarrätten fann det styrkt att sökanden på grund av sin funktionsnedsättning hade behov av att lägenheten ljudisolerades och att sökta åtgärder var nödvändiga för att lägenheten skulle vara ändamålsenlig för sökanden.

Kammarrätten i Göteborg, dom 2016-07-20, målnummer 1432-16.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej