Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunala hyresgarantier

Granskad:

Syftet med kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll som kan betala för en bostad, men som trots det har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd.

Den kommunala hyresgarantin är en extra säkerhet för hyresvärden

En kommunal hyresgaranti är en säkerhet för avtal om hyra i form av ett borgensåtagande. Det kan vara en extra säkerhet för hyresvärden och bidra till att den som söker får ett eget hyreskontrakt. Exempelvis kan den sökande ha en projektanställning i stället för en tillsvidareanställning, men ändå ha en löpande inkomst och ekonomi att klara hyran.

En annan situation där en kommunal hyresgaranti kan vara en hjälp till ett eget boende är om den bostadssökande har en betalningsmärkning och därför har svårt att få ett eget förstahandskontrakt. Vissa kommuner har även ställt ut hyresgarantier för nyanlända med statlig etableringsersättning. Om hyresgästen sedan inte kan betala hyran, träder kommunen in och betalar hyresvärden. Hyresgästen får sedan en skuld till kommunen i stället.

Något fler kommuner svarar att de använder hyresgarantier

I 2023 års bostadsmarknadsenkät svarar 67 kommuner att de ”ställer ut kommunala hyresgarantier i enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 2 kap. 6 §”. Detta är en liten ökning jämfört med föregående år då 61 kommuner svarade ja på denna fråga. År 2021 angav 55 kommuner att de använde hyresgarantier.

I årets enkät svarade 209 kommuner nej på frågan om de använde hyresgarantier, vilket är tre fler jämfört med 2022. Förra året svarade inte 24 kommuner alls, medan det i år bara är 14 som inte lämnar något svar. Det finns dock kommuner som erbjuder kommunala hyresgarantier där ingen ansökt om hjälp på flera år.

Framför allt är det kommunerna i kommungruppen ”högskoleorter med färre än 75 000 invånare” och Storgöteborg (dock inte Göteborgs stad) som ställer ut hyresgarantier.

Andel kommuner per kommungrupp som ställer ut kommunala hyresgarantier i enlighet med lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, januari 2023. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2023, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Det är 41 kommuner som svarar att det är via socialtjänsten som kommunen informerar om möjligheten att erhålla hyresgaranti. Övriga informationskanaler är färre: 12 via allmännyttan, 13 via kommunens webbplats och 10 svarar att ingen information om att erhålla hyresgaranti finns tillgänglig.

Kommunernas skäl till att inte använda hyresgarantier

En kommun som utfärdar en hyresgaranti till ett hushåll som bedöms ha ekonomiska förutsättningar att kunna betala hyran utan försörjningsstöd, kan söka ett statligt bidrag om 5 000 kronor per garanti. På frågan om varför man inte ställer ut hyresgarantier, anger kommunerna följande svarsalternativ (kommunerna har kunnat välja flera alternativ):

Diagram som visar kommunens skäl till att inte ställa ut kommunala hyresgaratier.
Kommunernas skäl till att inte ställa ut kommunala hyresgarantier i enlighet med lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, januari 2023 respektive januari 2022. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2023 och 2022, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Som andra orsaker nämner 8 kommuner att de i stället för garantier förlitar sig på sina socialförvaltningar och på socialtjänstens biståndsbeslutade boendeinsatser, så kallade sociala kontrakt. Detta motiveras bland annat av att systemet med kommunala hyresgarantier är för komplicerat eller att det kommunala bostadsbolaget inte accepterar garantierna. I 5 kommuner har beslut fattats om att utreda förutsättningarna för att införa hyresgarantier, alternativt har frågan utretts men politikerna har ännu inte fattat beslut om att ansöka om hyresgarantier. Andra orsaker som nämns är att kommunen har en alternativ modell till hyresgarantier, att det inte finns behov av garantier, att kommunen inte kände till att möjligheten finns eller att de inte vet orsaken.

Hyresgarantierna hjälper främst personer med skulder och betalningsanmärkningar, men även andra grupper

När kommunerna har bedömt vilka personer de kunde hjälpa med kommunal hyresgaranti under de senaste fem åren, har 40 kommuner nämnt personer med skulder, vilket är 8 fler än förra året. Dessutom har 38 kommuner nämnt personer med betalningsanmärkningar och 29 kommuner nämnt personer som inte har en inkomstkälla eller anställningsform som hyresvärden godkänner. En skillnad jämfört med föregående år är att kategorin personer med låga inkomster i förhållande till hyresvärdens krav nu är den fjärde största gruppen, med 26 kommuner som nämner detta svarsalternativ. Tidigare år var denna grupp den tredje största.

Det har blivit allt vanligare att utfärda hyresgarantier till personer som saknar referenser. Förra året angav 6 kommuner detta svarsalternativ, medan 16 kommuner har angett det i år.

Exempel på de främsta målgrupperna som kommunerna svarar att de har kunnat hjälpa med en kommunal hyresgaranti under de senaste fem åren, januari 2023. Källa: Bostadsmarknadsenkäten 2023, Boverket. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Det vanligaste svaret på frågan om vilka som ingår i svarsalternativet ”annan målgrupp” är att det rör sig om kvotflyktingar och nyanlända. En kommun svarar att hyresgarantin används till personer med omfattande sociala svårigheter, psykisk ohälsa och stora hinder på den ordinarie bostadsmarknaden. Enligt fritextsvaren kan hyresgarantin även användas för att förhindra vräkningar.

Endast 2 av de 20 kommuner som saknar en kommunal allmännytta, nämligen Salems och Hjos kommuner, svarar ja på frågan om man utfärdar kommunala hyresgarantier i enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Av de 23 kommuner som bygger och/eller förvaltar bostäder genom ett kommunalt aktiebolag som inte är allmännyttigt eller en stiftelse, är det bara 4 kommuner som utfärdar kommunala hyresgarantier enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Ett fåtal kommuner har behövt fullfölja sitt åtagande som borgensman

I enkäten ställs en fråga om kommunerna under det gångna året behövt fullfölja sitt åtagande som borgensman och fått betala hyran åt en hyresgäst. Av de 67 kommuner som ställer ut kommunala hyresgarantier är det 21 som behövt fullfölja sitt åtagande under det gångna året. Det är dock mycket få fall det handlar om i varje kommun. I snitt rör det sig om färre än 2 fall per kommun.

Få kommuner ansöker om statligt bidrag

Endast 19 av de 67 kommuner som använder sig av hyresgarantier har ansökt om statligt bidrag för detta de senaste två åren. De finns olika skäl till att man inte har gjort det. En orsak som anges är att det är administrativt betungande. Andra anledningar till att man inte ansökt om statligt bidrag är att det inte funnits något behov eller att kommunen inte känt till att det gick att ansöka om ett sådant bidrag.

Ofta socialförvaltningen som handlägger hyresgarantierna

Systemet med hyresgarantier riktar sig till den eller dem som bedöms ha ekonomiska förutsättningar att utan försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) fullgöra hyresbetalningar. I 60 av 67 kommuner som använder kommunala hyresgarantier är det socialförvaltningen som handlägger hyresgarantierna.  

I några enstaka kommuner handläggs hyresgarantierna av kommunledningskontoret eller av enheten för arbetsmarknad och integration.

Under fördjupningsfliken kan du se fördelningen av samtliga svar på enkätens frågor om bostadsförsörjning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen