Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering av befintlig detaljplaneinformation

Granskad:

Många kommuner strävar idag efter att effektivisera sin handläggning och sina processer för planering och lovgivning. En del i detta arbete är att göra nödvändig information, som regleringen i detaljplaner, digitalt tillgänglig och återanvändbar i interna handläggningsstöd och olika interna och externa e-tjänster. Avsikten med digitalisering är att informationen i detaljplanen ska göras digitalt tillgänglig på ett enhetligt sätt så att information ska kunna användas, tillgängliggöras och utbytas digitalt.

Digitalt tillgänglig och enhetlig information

Regeringen har bestämt att informationen i nya detaljplaner, från den 1 januari 2022, ska kunna tillgängliggöras och behandlas digitalt. Från den 1 januari 2022 ska därför alla nya detaljplaner upprättas enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan. I Boverkets Planbestämmelsekatalog framgår det hur planbestämmelser kan utformas. Från samma tidpunkt är det även obligatoriskt att detaljplaneinformationen i de nya detaljplanerna ska tillgängliggöras enligt de krav som följer av INSPIRE-direktivet, som regleras i lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation och förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation. För att ett sådant tillgängliggörande ska kunna hanteras nationellt har Lantmäteriet fått ansvar för att utveckla en nationell specifikation för detaljplan. Avsikten är att detaljplaneinformationen ska göras tillgänglig via den plattform för samhällsbyggnadsinformation, Nationella geodataplattformen (NGP), som Lantmäteriet har utvecklat. Genom att planinformationen blir enhetligt utformad och strukturerad kan den användas i nationella tjänster.

Boverket anser att det finns goda skäl att vid digitalisering av befintlig detaljplaneinformation utgå från samma föreskrifter, Planbestämmelsekatalog och specifikation som används för att upprätta nya detaljplaner så informationen blir enhetlig och överförbar på samma sätt. Det kan därför finnas skäl att använda en programvara som har stöd för dessa när en detaljplan ska vektoriseras vid digitalisering. Det förutsätter också att planbestämmelserna i den plan som digitaliseras tolkas om till nu gällande bestämmelser i den utsträckning som det är möjligt.

Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan

Planbestämmelsekatalogen

Lantmäteriets nationella specifikation för detaljplan (på Lantmäteriets webbplats)

Digitalisering

Vid digitalisering kan resultatet antingen vara en exakt digital avbildning av pappersplanen eller en tolkning av planbestämmelser och gränser. De olika resultaten ger olika möjligheter att utnyttja planinformationen.

Det digitaliserade materialet ersätter inte originalhandlingen vilken ska beaktas vid beslut. Den digitaliserade detaljplaneinformationen är enbart en tolkning av den gällande planen. Det är därför alltid viktigt att informera den som ska använda informationen om att det är en tolkning och att det saknar juridisk status.

Om ambitionen är att möjliggöra analyser av informationen bör kommunen, i den mån det är möjligt, tolka, härleda och ersätta planbestämmelserna med en eller flera idag gällande bestämmelser. Det är dock viktigt att den ursprungliga bestämmelseformuleringen också görs tillgänglig i det digitala verktyget. Utöver planbestämmelsen kan även olika typer av gränser i den befintliga planen behöva tolkas och anpassas till dagens situation för att kvaliteten ska bli så bra att analysresultatet kan bli användbart.

Tolkningshjälp vid digitalisering

När äldre planbestämmelser tolkas och anpassas till Boverkets föreskrifter om detaljplan och till Planbestämmelsekatalogen resulterar detta i regel till fler bestämmelser än i originalplanen, även om innehållet är detsamma. Detta beror på att de äldre bestämmelserna ofta innehåller flera typer av regleringar och dessa behöver därför delas upp för att göra informationen standardiserad, det vill säga enhetlig och sökbar.

Även planbeskrivningen eller motsvarande handling samt bild på originalplankartan är viktig att ha med vid digitalisering av detaljplaneinformation. För att göra dessa handlingar mer lättillgängliga kan de exempelvis kopplas till planområdet. Detta är möjligt i flera av de programvaror som används för att göra detaljplaner.

Tre förutsättningar för digital detaljplaneinformation

För att e-tjänster, som exempelvis analyserar byggrätter, ska kunna leverera svar måste informationen om vad som gäller på en fastighet vara digital och maskinellt läsbar. Det räcker inte att detaljplaneinformationen finns som en skannad plankarta.

Tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att detaljplaneinformationen ska kunna vara sökbar, återanvändbar och möjlig att överföra vare sig det handlar om upprättande av nya detaljplaner eller digitalisering av befintlig detaljplaneinformation.

  • Informationen måste vara enhetligt strukturerad och utformad. En planbestämmelse om till exempel bostäder ska kunna hämtas från en kommun och jämföras med motsvarande planbestämmelse från en annan kommun.
  • Informationen måste vara knuten till koordinater i ett referenssystem.
  • Informationen ska kunna överföras enligt ett gemensamt gränssnitt.

Vektorisering

Detaljplaner som är digitaliserade i vektorformat är alltid producerade i ett referenssystem. De behöver således inte georefereras i efterhand.

Vektorisering innebär att informationen i detaljplanen delas upp i enskilda objekt; punkter, linjer och ytor eller volymer. Varje objekt förses med den information som anses vara nödvändig.

I en vektoriserad detaljplan är informationen knuten till respektive geografiskt objekt och kan därmed läsas av datorn och lägesbestämmas. Det blir då möjligt att visa den information som är relevant genom att tända och släcka vissa objektstyper. Om en planerare exempelvis vill visa läget för ett u-område inom en fastighet kan övriga objekt släckas så att endast u-området visas. Informationen om planbestämmelserna kan också presenteras sömlöst oberoende av planområde.

Skillnaden mellan detaljplan och detaljplaneinformation

Detaljplaneinformationen är den information som beskriver regleringen i detaljplanen tillsammans med informationen om detaljplanen.

Detaljplan

Detaljplanen har traditionellt tre delar:

  • Plankarta, som är en kartbild över området där planen gäller och som visar regleringen av mark- och vattenanvändningen.
  • En lista med planbestämmelser, även kallad legend eller teckenförklaring, som förklarar beteckningarna i plankartan.
  • Information om planen, som innehåller relevanta uppgifter om planen och dess upprättande.

Enligt Plan- och bygglagen är en detaljplan plankartan med dess bestämmelser.

30 §
  En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av plankartan ska det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.

Om det behövs för att planen ska bli tydlig, får reglering av frågor som avses i 18 § andra stycket redovisas på en särskild plankarta. Lag (2015:668) .

Det är också viktigt vid digitalisering att känna till att:

  • Till detaljplanen hör en planbeskrivning. Planbeskrivningen innehåller detaljerad information om detaljplanen och har som syfte att vara ett stöd för tolkningen av planen. Planbeskrivningen är dock inte juridiskt bindande på det sätt som detaljplanen.
  • En detaljplan gäller tills den ersätts, ändras eller upphävs.
  • Enligt PBL räknas äldre planer, som stadsplaner och byggnadsplaner, också som detaljplaner. Därför gäller även dessa tills de upphävs.
  • Äldre fastighetsplaner och tomtindelningar räknas som planbestämmelser. Även dessa gäller tills planen ändras och de tas bort.

Vad är en detaljplan

Detaljplaneinformation

Detaljplaneinformation består av regleringarna i detaljplanen och annan information som detaljplanen innehåller, exempelvis uppgifter om ärendet, laga kraft och genomförandetid.

Den digitala detaljplaneinformationen ska kunna användas, tillgängliggöras och utbytas som digital information det vill säga det ska framgå vad de enskilda objekten är, var de är belägna och vilken plan de tillhör. Till de olika objekten knyts information som exempelvis anger kvalitet och relation till andra objekt.

Idag associeras detaljplanen ofta med den layout som presenteras på ett papper eller som en bild. Men med all detaljplaneinformation tillgänglig digitalt som georefererad vektordata är det inte självklart att framtidens plan redovisas på samma sätt som idag. Den digitala informationen gör det möjligt att presentera innehållet på andra sätt. I stället för en bild handlar det om olika funktioner där den traditionella redovisningen är en av många. En annan funktion kan exempelvis vara en visualisering i tre dimensioner med möjlighet att panorera och röra sig i och genom planområdet på det sätt användaren vill och behöver göra för att bilda sig en uppfattning om vad planen medger och reglerar.

Fritt att digitalisera befintlig detaljplaneinformation

Det är kommunen som själv bestämmer om befintlig detaljplaneinformation ska digitaliseras. Det finns alltså i dagsläget inga krav på att ett sådant arbete ska utföras. Men om kommunen väljer att göra det är det alltid en fördel att konvertera till ett strukturerat och enhetligt digitalt format.

Eftersom förutsättningarna för att digitalisera ser olika ut i olika kommuner måste ambitionsnivån avgöras utifrån kommunens eget syfte med digitaliseringen. Om ett sådant arbete planeras bör följande fråga ställas: Varför väljer kommunen att digitalisera detaljplaneinformationen och vad ska den användas till? Om syftet exempelvis är att kunna göra analyser och få ett tittskåp som visar gällande fastighetsförhållande tillsammans med planinformation, då är det lämpligt att tolka om planbestämmelserna enligt Planbestämmelsekatalogen samt att justera vissa gränser så att informationen blir maskinellt läsbar.

Det är viktigt att det tydligt framgår hur digitaliseringen gjorts för att användaren ska kunna förstå hur informationen kan användas.

Nyttan med digital detaljplaneinformation

Digital information lägger grunden för effektivare interna handläggningsprocesser och möjliggör för kommunen att skapa e-tjänster som bättre möter medborgarnas behov. Den digitala informationen skapar även möjligheter för kommersiella tjänster och för nationella syften som exempelvis analys av byggrätter och statistik om markanvändning. Digital detaljplaneinformation är en av förutsättningarna för en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Att påbörja och genomföra en digitalisering av kommunens alla befintliga planer kan kännas svårt och det kan vara svårt att bedöma vilka resurser som behövs och hur lång tid ett sådant arbete kräver. Men den samlade erfarenheten är att när arbetet väl är gjort faller resultatet ut som nyttor på flera olika sätt med information som på ett nytt sätt kan användas i flera olika sammanhang över lång tid.

Nyttan med att använda Boverkets föreskrifter om detaljplan, Planbestämmelsekatalogen och Lantmäteriets nationella specifikation för detaljplan

Boverkets föreskrifter om detaljplan, Planbestämmelsekatalogen och Lantmäteriets nationella specifikation för detaljplan lägger grunden för effektivare interna handläggningsprocesser och möjliggör för kommunen att skapa e-tjänster som bättre möter medborgarnas behov.

Att välja att digitalisera detaljplaneinformation enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan, Planbestämmelsekatalogen och den nationella specifikationen för detaljplaner är att ta höjd för en bred användning av informationen internt i den egna organisationen. Samtidigt möjliggörs en vid extern kommunikation med möjlighet för utveckling av kommersiella tjänster. Även om informationen i de äldre planerna inte helt kommer att kunna översättas till moderna planbestämmelser så innebär en enhetlig struktur av bestämmelserna att det blir möjligt att jämföra information mellan detaljplaner, mellan kommuner samtidigt som informationen blir sökbar utan administrativa begränsningar.

Exempel på hur digital detaljplaneinformation kan användas

En kommun som har alla sina gällande detaljplaner digitaliserade kan lätt ta fram olika temakartor, exempelvis kartor som visar användningsform: allmän plats, kvartersmark och vattenområde. Att publicera en karttjänst med fastighetsgränser och all detaljplaneinformation i digitalt format är något som kan komma till nytta för dem som arbetar med exploatering av mark. Det ger möjlighet att snabbt och enkelt skaffa sig en uppfattning om förutsättningarna för att genomföra olika projekt, vilket annars kan vara mycket tidskrävande, eller att svara på frågor som också kan vara tidskrävande. Exploatörer som är verksamma i flera kommuner kan använda samma verktyg för att söka och tillgodogöra sig informationen.

När detaljplaneinformationen är vektoriserad och varje objekt i planen har fått en unik identitet kan informationen sökas ut eller visas i den omfattning eller på det sätt som önskas och är relevant. Exempelvis kan mark som är planlagd för bostäder sökas ut för det område som är av intresse i stället för att manuellt behöva leta igenom en mängd analoga detaljplaner i arkivet eller i PDF-format på webben.

Digitaliserad information skapar även möjlighet att effektivisera insamling och analys av data och att förbättra redovisning av statistik.

Även olika typer av mätningar och beräkningar kan göras för att exempelvis få veta hur stor areal inom ett område som planlagts som kommunal gata eller grönområde och därmed kan det uppskattas vilka driftskostnader som området genererar.

När all befintlig detaljplaneinformation i kommunen är digitaliserad kan kommunen skapa en planbestämmelsemosaik som gör det tydligt vilka planbestämmelser som gäller för ett specifikt område. Om kommunen väljer att inte digitalisera befintlig information utan endast upprätta nya detaljplaner i digital form, kommer det att under lång tid vara stora hål i mosaiken och materialet kommer inte att vara fullt ut användbart.

Vid digitalisering av en befintlig plan görs den grundläggande tolkningen av planen och planbestämmelserna en gång, vilket sparar tid och resurser. När detta sker på ett enhetligt sätt ökar rättssäkerheten. E-tjänster kan också underlätta för dem som söker bygglov. Ju bättre information kommunen erbjuder desto bättre förutsättningar ger man alla lovsökande att lämna fullständiga ansökningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen