Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om processtödet

Granskad:

Boverket har tagit fram ett processtöd som hjälper myndigheter att genomföra offentliga upphandlingar på ett sådant sätt att det kan öka kvaliteten i gestaltade livsmiljöer. Detta stöd är ett resultat av samverkan mellan Boverket och Upphandlingsmyndigheten.

Gestaltad livsmiljö och helhetsperspektivet

Boverket har sedan 2018 regeringens uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Upphandling är utpekat som ett viktigt kunskapsområde i detta uppdrag. Gestaltad livsmiljö kan både handla om medveten och omsorgsfull utformning av fysisk miljö samt vara ett synsätt som handlar om helhetssyn och hur utformning av en plats påverkar oss som människor och vår miljö. Frågan behöver finnas med från planering till byggande och förvaltning. Det rör såväl ny bebyggelse som befintlig, såväl hus som det gröna och mellanrummen, från de stora landskapen till dörrhandtaget samt hela skalan från översiktlig planering till genomförande och förvaltning.

Upphandlingsmyndigheten fick 2020 i uppdrag av regeringen att utveckla ett stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas till vara vid offentlig upphandling. Processtödet är framtaget i samverkan mellan myndigheterna. 

Processen ska stödja offentliga beställare

Stödet fokuserar på hur en beställare genom offentlig upphandling kan främja uppkomsten av gestaltade livsmiljöer med hög kvalitet. Målgrupper för detta processtöd är alltså offentliga beställare. Beställare kan exempelvis vara projektledare, upphandlare, fastighetschefer och projektägare inom stat, kommuner och regioner. Stödet är användbart såväl i nybyggnadsprojekt som i befintlig gestaltad livsmiljö.

Juridiska riktlinjer, som till exempel vilka krav som är kopplade till olika upphandlingsförfaranden, kan ni som beställare läsa om på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Länken finns under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen