Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Process för att ta fram en arkitekturstrategi

Granskad:

Denna del av vägledningen handlar om hur processen med att ta fram en arkitekturstrategi kan se ut. Här beskriver vi olika delmoment som kan ge stöd i arbetet med att ta fram en arkitekturstrategi och som kan vara viktiga för att strategin ska bli effektiv och få genomslag i utvecklingen av den gestaltade livsmiljön.

Olika delmoment i processen med att ta fram en arkitekturstrategi. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Följande delmoment ser Boverket som viktiga att gå igenom oavsett om din kommun väljer att ta fram en mer övergripande arkitekturstrategi eller en med geografiska fördjupningar. Delmomenten är också viktiga oavsett om arkitekturstrategin görs som en ändring av översiktsplanen genom tillägg eller som ett fristående dokument som inte formellt tagits fram och processats enligt plan- och bygglagen, PBL. Om din kommun väljer att göra arkitekturstrategin som en ändring av översiktsplanen genom tillägg behöver ni följa PBL:s formella process. De olika delmomenten beskrivs mer på underliggande sidor.

Analysera behovet

Foto över villaområde.

I arbetets inledande fas behöver behovet analyseras som utgångspunkt för ställningstaganden kring strategins innehåll, omfattning och syfte samt processens upplägg. Här får du stöd i hur du kan komma fram till hur ert behov i kommunen ser ut.

Tillägg eller fristående dokument

Foto på två personer som samtalar.

En arkitekturstrategi kan göras som en ändring av översiktsplanen genom ett tillägg eller som ett fristående dokument som inte formellt har tagits fram och processats enligt plan- och bygglagen (PBL). Här får du stöd i för- och nackdelar med att välja det ena eller andra.

Politiskt ställningstagande

Foto på tre personer som fattar beslut.

För att arkitekturstrategin ska fungera i praktiken som ett strategiskt vägledande dokument är det viktigt att den är politiskt förankrad. Här får du stöd i vad som är viktigt att tänka på i startskedet och när strategin ska antas.

Organisera arbetet

Foto på händer som arbetar med planer.

Syftet med att ta fram en arkitekturstrategi är att den ska få genomslag i utvecklingen av den byggda miljön. Detta förutsätter en bra projektorganisation. Här får du stöd i vad som är viktigt att tänka på när projektorganisationen ska sättas samman.

Ta fram och förankra

Foto på interaktiv utställning.

Genom en bra arbetsprocess och kontinuerliga samtal växer innehållet i strategin fram och förankras hos de målgrupper som strategin riktar sig mot. Här får du stöd i vad som är viktigt att tänka på när strategin tas fram och förankras.

Gå från ord till handling

Foto på hand med penna och planritning.

När arkitekturstrategin har tagits fram ska den börja tillämpas i olika processer. Här får ni stöd i hur arkitekturstrategin kan användas i olika kommunala processer och hur ni kan arbeta strategiskt för att främja arkitektur.

Följ upp

Foto på trädgårdsarkitektur.

En arkitekturstrategi behöver följas upp utifrån såväl innehåll, användning och funktion som hur de faktiska miljöerna blir. Här får du stöd i hur du kan arbeta med en kontinuerlig uppföljning och därigenom skapa en lärande process.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen