På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handräckning

Byggnadsnämnden får ansöka om att Kronofogdemyndigheten ska besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd. Handräckning innebär att Kronofogdemyndigheten, genom tvångsåtgärder, hjälper byggnadsnämnden att verkställa fattade beslut.

De förelägganden och åtgärder som handräckning kan användas för är:

  • rätt till tillträde och upplysningar,
  • åtgärdsföreläggande,
  • rättelseföreläggande,
  • rivningsföreläggande,
  • förelägganden för ökad trafiksäkerhet,
  • föreläggande om stängsel, utfart eller annan utgång mot gator eller vägar, och
  • föreläggande om stängsel kring industrianläggningar som inte längre används.

Om det har förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser upphör möjligheten att begära handräckning. Detta gäller dock inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Handräckning för tillträde och upplysningar har ingen preskriptionstid.

I ett avgörande från Högsta domstolen hade byggnadsnämnden meddelat ett föreläggande om rättelse före tioårsfristens utgång men ansökt om handräckning efter fristens utgång. Högsta domstolen ansåg att handräckning inte kan göras efter tioårsfristens utgång även om ett föreläggande om rättelse meddelats inom fristen.
(NJA 2010 sid 96)

När det gäller olovlig rivning kan det finnas behov av handräckning i vissa situationer, till exempel när en rivning har påbörjats men inte kommit så långt att ett återställande är orimligt.
(jfr prop. 1985/86:1 bilaga 10, sid 312)

Bestämmelser om handräckning finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning.
Lag om betalningsföreläggande och handräckning (SFS 1990:746)

En ansökan om handräckning ska vara skriftlig och innehålla byggnadsnämndens yrkande och grund för yrkandet. Det är viktigt att ansökan utformas på rätt sätt så att inget viktigt saknas i ansökan. Kronofogdemyndigheten kommer att avgöra ärendet på den information som finns i ansökan och de bevis som bifogats. Bevis kan vara en tillsynsrapport från tillsynsbesök, fotografier med mera. Ansökan ska innehålla ett yrkande om ersättning för kostnader som har uppkommit i samband med ansökan om handräckning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej