Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Handräckning

Granskad:

Byggnadsnämnden får ansöka om att Kronofogdemyndigheten ska besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd. Handräckning innebär att Kronofogdemyndigheten, genom tvångsåtgärder, hjälper byggnadsnämnden att verkställa fattade beslut.

De förelägganden och åtgärder som handräckning kan användas för är:

  • rätt till tillträde och upplysningar,
  • åtgärdsföreläggande,
  • rättelseföreläggande,
  • rivningsföreläggande,
  • förelägganden för ökad trafiksäkerhet,
  • föreläggande om stängsel, utfart eller annan utgång mot gator eller vägar, och
  • föreläggande om stängsel kring byggnadsverk.

39 §
  Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd
   1. som avses i 8 §, eller
   2. som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 § och det inte har förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser.

Den tioårsgräns som anges i första stycket 2 gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.

Bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2011:335) .

Om det har förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser upphör möjligheten att begära handräckning. Detta gäller dock inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Handräckning för tillträde och upplysningar har ingen preskriptionstid.

39 §
  Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd
   1. som avses i 8 §, eller
   2. som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 § och det inte har förflutit mer än tio år från den överträdelse som föreläggandet avser.

Den tioårsgräns som anges i första stycket 2 gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.

Bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2011:335) .

I ett avgörande från Högsta domstolen hade byggnadsnämnden meddelat ett föreläggande om rättelse före tioårsfristens utgång men ansökt om handräckning efter fristens utgång. Högsta domstolen ansåg att handräckning inte kan göras efter tioårsfristens utgång även om ett föreläggande om rättelse meddelats inom fristen.
(HD 2010-03-01 mål nr Ö 1268-08).

Mål: Ö 1268-08 (på Högsta domstolens webbplats)

När det gäller olovlig rivning kan det finnas behov av handräckning i vissa situationer, till exempel när en rivning har påbörjats men inte kommit så långt att ett återställande är orimligt. (jfr prop. 1985/86:1 bilaga 10, sid 312)

Med förslag till ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats)

Bestämmelser om handräckning finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning.

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (på Sveriges riksdags webbplats)

En ansökan om handräckning ska vara skriftlig och innehålla byggnadsnämndens yrkande och grund för yrkandet. Det är viktigt att ansökan utformas på rätt sätt så att inget viktigt saknas i ansökan. Kronofogdemyndigheten kommer att avgöra ärendet på den information som finns i ansökan och de bevis som bifogats. Bevis kan vara en tillsynsrapport från tillsynsbesök, fotografier med mera. Ansökan ska innehålla ett yrkande om ersättning för kostnader som har uppkommit i samband med ansökan om handräckning.

4 §
  En ansökan om särskild handräckning får avse en skyldighet för svaranden att
   1. vidta rättelse när sökandens besittning egenmäktigt har rubbats eller någon annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom, eller utövningen av sökandens rätt till viss egendom på annat sätt olovligen hindras,
   2. vidta eller tåla en åtgärd när särskild handräckning får ske enligt föreskrift i lag.

Om en ansökan enligt första stycket 1 avser en skyldighet för svaranden att flytta från fast egendom, en bostadslägenhet eller något annat utrymme i en byggnad eller i annan lös egendom, ska den handläggas som en ansökan om avlägsnande.

Särskild handräckning enligt första stycket 1 får inte avse avhysning i fall som anges i 3 § 1. Lag (2017:468) .

45 §
  Av 2 kap. 1 § utsökningsbalken följer att kronofogdemyndigheten självmant verkställer utslaget, om inte sökanden har angett att verkställighet inte skall ske.

1 §
  En ansökan om verkställighet görs muntligen eller skriftligen.

Ett utslag i mål om betalningsföreläggande eller handräckning verkställs självmant av Kronofogdemyndigheten, om inte sökanden i målet har angett att verkställighet inte ska ske. En ansökan om verkställighet anses gjord när utslaget meddelades. Lag (2021:790) .

Film

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen