Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boendesegregation

Granskad:

Boendesegregation innebär att människor med olika förutsättningar lever separerade från varandra i exempelvis olika bostadsområden. Uppdelningen kan leda till ojämlika livsvillkor som kan få konsekvenser både för individer och för hela samhället. Det gör det angeläget att arbeta för att minska och motverka boendesegregation.

Rumslig åtskillnad

Boendesegregation innebär att individer eller grupper av individer med olika socioekonomiska förutsättningar lever rumsligt åtskilda från varandra i olika geografiska delar av städer eller landet. Det innebär exempelvis att höginkomsttagare eller låginkomsttagare är överrepresenterade i vissa bostadsområden samtidigt som de är underrepresenterade i andra. Forskning visar att socioekonomisk segregation har ökat från 1990-talet och framåt.

Ett relationellt förhållande mellan minst två poler

Boendesegregation beskriver ett förhållande mellan minst två poler där det finns en ojämlik fördelning av människor med olika socioekonomiska förhållanden. Segregation handlar alltså inte om ett geografiskt område, utan om minst två. Ett bostadsområde, eller en stadsdel, kan därmed inte sägas vara segregerad, utan det är en stad, en region etcetera som är segregerad.

Arbete för att minska och motverka segregation

Boendesegregationen har uppkommit dels på grund av strukturer som finns i samhället, dels som en följd av individuella val. Det gör att segregationen kan öka eller minska beroende på hur vi bygger vårt samhälle. För att minska och motverka boendesegregation behövs kunskap, långsiktighet och ett samordnat arbete mellan olika aktörer. I ett sådant arbete kan Segregationsbarometern och områdestyper användas som ett stöd.

Om boendesegregation

Bild på gula villor och flerbostadshus.

Boendesegregation innebär att grupper av individer med olika förutsättningar bor geografiskt åtskilda från varandra.

Om jämlikhet, livsvillkor och segregation

Bild på en grupp människor som fikar i solen på en innergård

Minskad segregation leder till mer lika livsvillkor och livschanser och kan även öka tilliten och engagemanget i samhället.

Boendesegregation i Sverige

Bild med flicka som blåser på en vindsnurra

Boendesegregationen och segregationens följder ses i allmänhet som ett stort samhällsproblem. Samtidigt är boendesegregation en känslig fråga.

Boendesegregationens orsaker

Bild på flerbostadshusområde

Bostadssegregation uppstår främst på grund av strukturella orsaker, som exempelvis inkomstojämlikhet, var olika typer av bostäder ligger i staden och direkt och indirekt diskriminering.

Boendesegregationens konsekvenser

Bild med två pojkar som står framför flerbostadshus.

Bostadssegregationen kan påverka människors uppväxt- och levnadsvillkor och den blir ett problem när platsen påverkar människor så att de får olika livschanser beroende på var de växer upp och bor senare i livet.

Arbete för att minska och motverka segregation

Arbete för att minska och motverka segregation

Segregation är ett komplext samhällsproblem som påverkas av både lokala och strukturella förhållanden. Det gör att arbete för att minska och motverka segregation behöver vara sektorsövergripande och bygga på samordning och samverkan.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen