Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digital information vid ändring av detaljplan

Granskad:

Boverkets föreskrifter om detaljplan gäller också vid ändring av detaljplan. Det är dock bara den reglering som ändras som behöver uppfylla föreskriften. Om kommunen ska ändra en detaljplan som inte upprättats enligt föreskrifterna finns dessutom undantag från reglerna om digital information.

Digital information vid ändring av detaljplan

Om kommunen påbörjar ett ärende om ändring efter 31 december 2021 gäller Boverkets föreskrifter om detaljplan och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning för ändringen. Vid ändring av en detaljplan är det bara de planbestämmelser som ändras som behöver uppfylla reglerna. Olika regler gäller beroende på om den plan som ändras upprättades enligt föreskrifterna eller inte.

Ändring av plan som upprättats enligt föreskrifterna

Om kommunen ändrar en detaljplan som upprättats enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan ska de ändrade planbestämmelserna uppfylla samtliga regler i föreskrifterna. Om en detaljplan ska ändras och det ursprungliga planarbetet påbörjades efter 31 december 2021 är det alltså samma regler som gäller ändringen som vid antagande av en ny plan. Reglerna gäller dock endast för de ändrade bestämmelserna. Utöver detta finns vissa särskilda regler.

De planbestämmelser som ändras får en ny genomförandetid. Genomförandetiden ska digitalt kopplas till de ändrade bestämmelserna.

Digital koppling av information

6 §    Information om genomförandetid ska digitalt kopplas till planområdet.

Om detaljplanen har olika genomförandetider ska information om genomförandetiderna digitalt kopplas till de användningsbestämmelser de gäller för.

Vid ändring av en detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska genomförandetiden digitalt kopplas till de planbestämmelser ändringen avser.

Vid ändring av en detaljplan som inte upprättats enligt denna föreskrift gäller inte första och andra stycket.

Dessutom ska viss information om ärendet om ändring digitalt kopplas till planområdet:

  •      kommunens diarienummer för ändringen av detaljplanen,
  •      hänvisning till beslutsprotokollet,
  •      när ändringen påbörjades, och
  •      när ändringen fick laga kraft.
Digital koppling av information

4 §    Vid ändring av en detaljplan som är upprättad enligt denna föreskrift ska förutom den information som anges i 3 § följande information digitalt kopplas till planområdet

  • 1.  kommunens diarienummer för ändringen av detaljplanen,
  • 2.  hänvisning till beslutsprotokollet,
  • 3.  när ändringen påbörjades, och
  • 4.  när ändringen fick laga kraft.

Hänvisning till beslutsprotokollet görs först när ändringen beslutats och protokollet justerats. På samma sätt anges det datum som ändringen fick laga kraft först när ändringen fått laga kraft.

Ändring av plan som inte upprättats enligt föreskrifterna

Detaljplaner som inte upprättats enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan saknar oftast digital information att koppla information om ändringen till. Föreskrifternas regler om digitala kopplingar har därför vissa undantag.

Om kommunen ska ändra en detaljplan som inte upprättats enligt föreskrifterna gäller endast att regleringen ska följa 3–7 kap. i föreskriften och att den ska vara identifierbar, lägesbestämd samt punkt-, linje-, yt- eller volymbaserad. Den digitala informationen ska också kunna ingå i en överföring av digital information samt vara möjlig att återge i detaljplanens beslutade form.

1 §    Digital information som avses i 2–8 §§ ska kunna ingå i en överföring av digital information samt vara möjlig att återge i detaljplanens beslutade form.

2 §    Reglering i en detaljplan som bestämts enligt 4–7 kap. i dessa föreskrifter ska vara identifierbar, lägesbestämd samt punkt-, linje-, yt- eller volymbaserad.

Det innebär till exempel att egenskapsbestämmelser som införs genom en ändring av en detaljplan som inte upprättats enligt föreskrifterna inte behöver kopplas digitalt till den befintliga planens användningsbestämmelser. Däremot får bara egenskapsbestämmelser som anges i 7 kap. föreskrifterna användas.

Digitalisering av befintlig detaljplan i samband med ändring

Kommunen väljer ibland att digitalisera den ursprungliga planen i samband med en planändring. En sådan digitalisering innebär en tolkning av äldre beslutad information och skiljer sig därför från den digitala information som ska upprättas vid beslut om ändring.

Om kommunen väljer att på något sätt redovisa den digitaliserade planen tillsammans med ändringen bör det tydligt framgå vilken information som hör till beslutet i det aktuella ändringsärendet och vilken som enbart är tolkad, digitaliserad, information. Detta för att det inte ska leda till osäkerhet till vad som är juridiskt gällande. När en ändring ska redovisas ska det alltid göras med den ursprungliga plankartan som grund, en tolkad detaljplan kan inte användas för detta.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen