Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ägarens ansvar

Granskad:

Här kan du läsa mer om ägarens ansvar och vad besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar innebär.

Ägaren ansvarar för säkerheten

Ägaren eller den som annars ansvarar för en hiss eller annan motordriven anordning ska se till att anordningen fungerar och uppfyller säkerhetskraven vid användning. I ägarens ansvar ingår att se till anordningen får fortlöpande tillsyn, skötsel och underhåll. Ägaren ansvarar också för att anordningen besiktas av ett oberoende ackrediterat besiktningsorgan enligt Boverkets föreskrifter i de fall då det är krav på det.

Tänk på att du som har en hiss som installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag normalt sett är ägare till hissen. Därmed är det du som har ansvaret att se till att hissen underhålls och besiktas.

Åtgärder vid olycka eller olyckstillbud

Om det händer en olycka eller ett olyckstillbud vid användningen av en motordriven anordning ska ägaren se till att det vidtas nödvändiga skyddsåtgärder. Innan det är gjort får anordningen inte användas. Ägaren är dessutom skyldig att omedelbart rapportera en sådan olycka eller tillbud till kommunens byggnadsnämnd.

Besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar

Hissar, rulltrappor, motordrivna portar och skidliftar ska besiktas regelbundet. Motordrivna garageportar och grindar för enskilt bruk i anslutning till småhus är undantagna från krav på besiktning. Detsamma gäller normalt även skjutdörrar, slagdörrar och roterdörrar.

Besiktningen ska göras av ett fristående besiktningsföretag som ackrediterats för uppgiften, ett så kallat kontrollorgan. Över besiktningen upprättas ett besiktningsprotokoll som skickas till ägaren för eventuella åtgärder. Om besiktningen visar på allvarliga brister skickar kontrollorganet även ett exemplar av besiktningsprotokollet till kommunens byggnadsnämnd som är tillsynsmyndighet.

I PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om vilka regler, undantag och intervall för besiktning som gäller för olika typer av motordrivna anordningar, länkar finns under "Relaterad information".

Besiktningsskylt anger när besiktning ska ske nästa gång

Brukare av en hiss eller annan motordriven anordning kan kontrollera att den besiktats. För hissar ska det finnas en giltig besiktningsskylt i hisskorgen eller på plattformen. Även övriga anordningar ska ha en sådan skylt på eller intill anordningen. Av skylten ska framgå när anordningen måste besiktas nästa gång. Om hissen eller anordningen inte besiktats i tid så kan du kontakta byggnadsnämnden som kan ingripa mot ägaren av anordningen.

Användningsförbud om anordningen har allvarliga brister eller inte besiktats

Om kontrollorganet vid besiktningen funnit att en hiss eller annan motordriven anordning har allvarliga säkerhetsbrister får den inte användas. Ägaren ansvarar då för att se till att anordningen inte används och att bristerna åtgärdas innan den tas i bruk igen.

Användningsförbud gäller också om anordningen inte besiktats i tid enligt de besiktningsintervall som gäller enligt Boverkets föreskrifter.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen