Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsyn över energideklarationer

Granskad:

Boverket har bland annat tillsyn över att energideklarationer upprättas men inte över energiexperternas sakkunskap. Här kan du läsa om vad vi och andra aktörer gör och när du vänder dig till vem.

När kan man vända sig till Boverket?

Man kan vända sig till Boverket och göra en anmälan om man har klagomål inom följande områden som Boverket har tillsyn över. Man kan anmäla att:

 • energideklarationen inte har upprättats när det krävs
 • sammanfattningen av energideklarationen inte har visats på en väl synlig plats i byggnader som ofta besöks av allmänheten eller upplåts med nyttjanderätt
 • uppgiften om energiprestanda inte har angetts i annonser
 • energideklarationen inte har visats upp för en spekulant innan uthyrning eller försäljning
 • energideklarationen inte har lämnas över till den nya ägaren eller hyresgästen
 • den certifierade energiexperten inte är oberoende i sin yrkesutövning.

24 §
  Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen fullgörs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn och kontroll enligt första stycket. Lag (2013:773) .

25 §
  En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska fullgöras. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Ett föreläggande mot en säljare som avser fullgörande av en skyldighet enligt 13 § andra eller tredje stycket får dock förenas med vite endast i de fall där det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2013:773) .

25 a §
  En behörighet för elektronisk överföring får återkallas av tillsynsmyndigheten om den person som har fått behörigheten inte uppfyller kraven på oberoende eller sakkunskap enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2013:773) .

26 §
  En tillsynsmyndighets beslut om föreläggande som har förenats med vite enligt 25 § och om återkallelse av behörighet enligt 25 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:314) .

10 §
  Den oberoende expert som ska upprätta en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll ska ha särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader och ha certifierats för uppgiften för viss tid av ett certifieringsorgan som är ackrediterat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Energideklarationen eller inspektionsprotokollet ska upprättas på ett oberoende sätt, vilket innebär att den oberoende experten
   1. inte får vara närstående till den som har anlitat honom eller henne, och
   2. ska lämna sådana objektiva rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda som är anpassade efter byggnadens behov och inte för att tillgodose egna eller närståendes kommersiella intressen.

En oberoende expert som är anställd hos den som har en skyldighet att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll får anlitas för att upprätta deklarationen eller protokollet. Det ska i så fall framgå av deklarationen eller protokollet att det finns ett sådant anställningsförhållande. Förordning (2022:1164).

10 a §
  Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:178).

Proaktiv och reaktiv tillsyn

Boverkets arbete med tillsynen av energideklarationer sker både proaktivt och reaktivt. Den proaktiva tillsynen innebär att Boverket, efter kontroll i energideklarationsregistret, skickar ut förelägganden (uppmaningar) till byggnadsägare om att energideklarera.

Den reaktiva tillsynen sker genom att Boverket tar emot anmälningar från enskilda.

Ett föreläggande kan förenas med vite. Ett vite kan dömas ut av domstol.

Energiexperten ska vara oberoende

En energiexpert som ska upprätta energideklaration eller inspektionsprotokoll ska upprätta dessa på ett oberoende sätt. Detta innebär att energiexperten inte får vara närstående till den som anlitat experten.

Experten ska lämna rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda. Rekommendationerna ska vara objektiva och anpassade efter byggnadens behov. De får inte heller tillgodose egna eller närståendes kommersiella intressen.

En byggnadsägare som har en oberoende expert anställd får anlita denne för att upprätta en energideklaration eller inspektionsprotokoll. Detta måste då anges i energideklarationen eller inspektionsprotokollet.

Om den certifierade energiexperten brister i sitt oberoende kan Boverket besluta att energiexpertens behörighet till energideklarationsregistret ska dras in. Energiexperten kan då inte längre göra energideklarationer.

Att tänka på innan du gör en anmälan

Det här är viktigt att veta när en anmälan görs.

 • En anmälan som skickas in till Boverket blir en allmän handling. Som huvudregel blir den också offentlig och måste lämnas ut om någon begär det. Det enda undantaget är om uppgifterna i anmälan kan omfattas av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
 • Boverkets tillsyn gäller endast över de områden där Boverket har tillsynsansvar, se ovan.
 • Boverket utövar tillsyn på eget initiativ, till exempel med anledning av en anonym anmälan
 • Om Boverket ska eller inte ska utöva tillsyn beslutar Boverket i det enskilda fallet.

Så gör du en anmälan

En anmälan bör vara skriftlig och kan göras per brev till: Boverket, Registraturen, Box 534, 372 31 Karlskrona eller via e-post: registraturen@boverket.se. För att Boverket ska kunna handlägga din anmälan ska den innehålla:

 • Vad du vill att Boverket ska utöva tillsyn över.

Boverket utreder anmälan och avgör om tillsyn ska utföras i det enskilda fallet. Boverket kan komma att ta kontakt med byggnadsägaren och uppmana denne att genomföra de skyldigheter som finns i bestämmelserna. Vi har även möjlighet att förelägga ägaren att genomföra dessa. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.

Observera att de kontaktuppgifter som används vid anmälan inte kan sekretessbeläggas.

När ska du vända dig till andra aktörer?

Energiexperter

Har du frågor om innehållet eller resultatet i energideklarationen vänder du dig direkt till energiexperten.

Certifieringsorgan

Om du har klagomål på energiexpertens sakkunskap eller lämplighet för uppgiften vänder du dig till certifieringsorganet. Det är certifieringsorganet som har godkänt energiexperten. Namnet på energiexperten och certifieringsorganet finns i varje energideklaration.

Certifieringsorganet får återkalla certifikatet för en energiexpert om personen har uppvisat olämplighet för uppgiften, till exempel utfärdat felaktiga eller falska energideklarationer.

17 §    Har den certifierade uppvisat uppenbar olämplighet för uppgiften eller erhållit certifiering på felaktiga grunder får det organ som utfärdat certifieringen återkalla denna.

Allmänt råd Olämplighet kan bestå i utfärdande av felaktiga eller falska intyg eller uppvisad oskicklighet vid utförande av arbetsuppgiften.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen