Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Buller

Granskad:

Du har kommit till en lättläst sida om buller.
Buller påverkar hur vi mår. 

Forskning visar
att buller påverkar människors hälsa,
ofta mer än vad många tror.
Genom att planera och bygga på rätt sätt
går det att skapa bra hus utan buller.

Det vanligaste bullret är trafik,
det vill säga vägar, järnvägar och flyg.
Även grannar och industrier kan bullra.

Flera myndigheter har på olika sätt
ett ansvar inom bullerområdet:

Vem gör vad?

Kommunen

Kommunen ansvarar för planläggning enligt plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen granskar kommunens planläggning.

Boverket

Boverket ger ut föreskrifter om vilka bullernivåer en byggnad ska klara. Boverket följer upp mål om buller.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för buller i arbetsmiljön.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten arbetar med hälsoaspekterna av buller.

Generalläkaren

Generalläkaren motverkar hälsorisker inom försvaret.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med buller i vattenmiljö.

Konsumentverket

Konsumentverket utövar tillsyn när det gäller produkter.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket vägleder i miljöbalkens tillämpning.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket arbetar för att minimera sjöfartens påverkan.

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen prövar tillstånd för trafik.

Sveriges Kommuner och Regioner

Intresseorganisationen SKR arbetar aktivt med bullerfrågan gentemot förtroendevalda och tjänstemän.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för att
långsiktigt planera transportsystemet för
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart.

Trafikverket ansvarar också för att
bygga, driva och underhålla
statliga vägar och järnvägar.
I Trafikverkets ansvar ingår buller
och andra miljöfrågor.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen