På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Geotekniska säkerhetsfrågor vid planläggning

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut om planläggning om beslutet kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till bland annat risken för ras, skred och erosion. För att avgöra om en bebyggelse kan antas bli olämplig måste länsstyrelsen bedöma risken som följer av kommunens beslut. Detta avsnitt syftar till att stödja länsstyrelsen vid denna bedömning.

För att kunna bedöma risker för ras, skred och erosion behövs en god förståelse för jord- och bergmekanik samt de fysikaliska egenskaperna för olika jord- och bergmaterial. Dessutom behövs kunskaper om det aktuella områdets geologiska uppbyggnad, geologiska processer och de laster som påverkar och som i framtiden kan komma att påverka det aktuella området. Det är därför viktigt att de utredningar som behövs görs av geotekniskt sakkunniga.

Geoteknik är läran om jords och bergs tekniska egenskaper samt hur man använder den kunskapen vid planering och byggande, inklusive tekniska lösningar och byggmetoder. Begreppen ras och skred omfattar både jord och berg, medan begreppet erosion kan delas in i kusterosion respektive erosion längs vattendrag och sjöar.

Tidiga skeden i planprocessen

Genom att redan i översiktsplanen identifiera områden med risk för ras, skred och erosion underlättas efterföljande planering. De områden som föreslås som utbyggnadsområden i kommunens översiktsplan bör vara utredda när översiktsplanen antas. Många gånger krävs ett geologiskt och geotekniskt underlag för att klargöra den typen av risker.

I områden med risker för ras, skred eller erosion kan det vara fördelaktigt att ta fram ett tillägg till översiktsplanen för en viss del av kommunen eller att i ett planprogram utföra undersökningar för att mer i detalj klarlägga geotekniska förhållanden. Detta underlag kan bland annat användas som stöd för hur kommande detaljplaner lämpligtvis kan avgränsas geografiskt samt visa på vilka områden som kommunen bör undvika att bebygga.

Säkerhetsfrågor måste redas ut i detaljplanen

I detaljplaneskedet måste de geotekniska säkerhetsfrågorna klarläggas. Planen ska reglera användning, placering, utformning och omfattning av bebyggelse på ett sätt så att hälsa och säkerhet inte äventyras. En detaljplan ska vara inriktad på genomförandet av föreslagen bebyggelse. Den byggrätt som planen medger får därför villkoras endast i mycket begränsad omfattning. Om det är oklart vilka åtgärder som krävs för att marken ska bli lämplig kan inte planbestämmelser med villkor för lov eller startbesked användas. För att kunna använda villkor ska det vara utrett att det finns genomförbara åtgärder, preciserade och effektbeskrivna, som gör marken ändamålsenlig. (jfr.prop. 2009/10:170 sid 209 och 428-429)

Om den åtgärd som krävs för att göra marken lämplig behöver tillstånd utifrån annan lagstiftning eller dispens från exempelvis strandskyddsbestämmelser bör denna prövning som regel vara klar innan planen antas. Länsstyrelsen utövar tillsyn och prövar åtgärder utifrån flera lagar och så långt möjligt bör de olika prövnings- och tillståndsprocesserna samordnas.

Här kan du läsa mer om villkor för lov och villkor för startbesked

Slutsatser från olika utredningar

Det är viktigt att länsstyrelsen bedömer om de utredningar som utförts har tagit hänsyn till den markanvändning som planen medger utifrån platsens förutsättningar. Utredningar inom olika fackområden bör även ta hänsyn till varandras resultat. Exempelvis kan en föreslagen dagvattendamm från en dagvattenutredning behöva beaktas i den geotekniska utredningen.

Om geotekniska säkerhetsfrågor är en betydande planeringsförutsättning för den aktuella planen behöver det framgå i planbeskrivningen hur de geotekniska och bergtekniska förutsättningarna som har utretts i planärendet har beaktats.

Om utförda geotekniska utredningar visar att det krävs förstärkningsåtgärder eller restriktioner för att marken ska anses lämplig måste åtgärderna eller restriktionerna omhändertas i planen.

Myndighetsstöd från SGI

Statens geotekniska institut, SGI, ger myndighetsstöd till landets alla kommuner och länsstyrelser när det gäller geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen. Geotekniska säkerhetsfrågor utgörs av risker för ras, skred, erosion, slamströmmar, bergras/blocknedfall samt geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning.

Det är viktigt att SGI kopplas in i ett tidigt skede i detaljplanprocessen för att geotekniska säkerhetsfrågor ska kunna omhändertas på ett så effektivt sätt som möjligt i planeringen. Den geotekniska granskningen utförs med direkt koppling till aktuellt planförslag. De geotekniska handlingarna behöver granskas tillsammans med aktuellt planförslag med plankarta och planbeskrivning för att avgöra om tillräcklig hänsyn tagits till aktuella risker.

Läs mer om SGI:s arbete med stöd vid planärenden på SGI:s webbplats. Ta del av länk till webbplatsen under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej