På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturvärden i miljöbalken

Granskad:

I miljöbalkens miljöbegrepp ingår även kulturmiljön och i balken finns ett antal bestämmelser till skydd för kulturvärdena.

Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Balken ska tillämpas så att bland annat värdefulla kulturmiljöer skyddas och vårdas.

1 §
  Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Miljöbalken skall tillämpas så att
   1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
   2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
   3. den biologiska mångfalden bevaras,
   4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
   5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Miljöbalken har ett vitt miljöbegrepp och när det i balken talas om ”miljön” så innefattar det även kulturmiljön. (jfr prop. 1997/98:45 del 1 sid. 159 och del 2 sid. 6-8 och 15)

Hänsynsregler

I hänsynsreglerna beskrivs vilka krav som ställs på en verksamhetsutövare för att förhindra skador på miljön. I miljöbalken beskrivs det också när det kan ställas krav på en verksamhetsutövare ska utföra åtgärder för att kompensera för den skada som uppstår i olika allmänna intressen som till exempel kulturmiljön.

Hushållning med mark- och vattenområden

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som från allmän synpunkt har betydelse på grund av deras kulturvärden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem. Är området av riksintresse för kulturmiljövården så ska det skyddas mot påtaglig skada.

Miljökonsekvensbeskrivningar

I miljöbalken anges det när en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. I en miljökonsekvensbeskrivning ska bland annat de direkta och indirekta effekterna på kulturmiljö och landskap beskrivas.

Områdesskydd

Genom bildandet av ett natur- eller kulturreservat kan kulturvärdena inom ett avgränsat område ges ett speciellt skydd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen