Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vad visar en LCA?

Granskad:
Illustration: Infab/Tictac/Boverket

En livscykelanalys (LCA) visar vilken miljöpåverkan en byggnad har utifrån ett antal miljöpåverkanskategorier. Faktorer som omfattning, syfte, metod och avgränsningar avgör sedan hur du kan tolka resultatet.

Välj miljöpåverkanskategorier

Med en LCA kan du välja vilka miljöpåverkanskategorier (miljöindikatorer) du vill analysera. I de LCA-standarder för byggnader som tillämpas i Europa ingår för närvarande följande miljöpåverkanskategorier:

  • klimatpåverkan växthusgaser (GWP – global warming potential)
  • försurning (AP – acidification potential)
  • övergödning (EP – eutrophication potential)
  • utarmning av icke-fossila resurser (ADPe - abiotic depletion potential – elements)
  • utarmning av fossila resurser (ADPf – abiotic depletion potential – fossil fuels)
  • ozonnedbrytning (ODP – ozone depletion potential)
  • marknära ozon (POCP – photochemical oxidant creation potential).

Det finns fler miljöpåverkanskategorier inom LCA än ovan, men för en del av dessa saknas brett förankrade och allmänt vedertagna metoder. Det är till exempel svårt att bedöma påverkan från giftiga ämnen på människa och miljö (humantoxicitet respektive ekotoxicitet) eller påverkan på den biologiska mångfalden. Flera miljöcertifieringssystem för byggnader täcker därför in dessa områden på andra sätt med hjälp av ett antal andra mätbara indikatorer.

Du kan självklart göra en LCA enbart utifrån en eller några kategorier, om det räcker för att uppfylla syftet med studien. Vill du veta mer om respektive kategori, se Miljömålsportalens webbplats, hänvisning under Relaterad information.

I dag ser många klimatpåverkan som det största miljöhotet, och därför det är vanligt att begränsa LCA för byggnader till denna indikator. En sådan beräkning benämns ibland även klimatavtryck eller klimatdeklaration.

I en LCA inkluderas inte ekonomiska kostnader. Däremot kan du göra en så kallad livscykelkostnadsanalys (LCC) som komplement till en LCA. Inte heller ingår social hållbarhet i form av mänskliga rättigheter, jämställdhet, säkerhet eller kulturella aspekter. Sådana aspekter hanteras alltså med andra metoder.

Jämför inte äpplen och päron

Ett av de främsta användningsområdena för LCA för byggnader är att du kan jämföra och utvärdera alternativa byggnadsutformningar med samma funktion. Men om du vill jämföra byggnader måste dessa baseras på samma metodval, ha samma omfattning och samma datakvalitet som din LCA. Utöver detta måste båda byggnaderna uppfylla samma grundläggande funktioner, vilket i LCA-termer kallas en funktionell enhet. Det är vanligt att beskriva den funktionella enheten som att kraven enligt byggreglerna ska vara uppfyllda. Vidare måste miljöpåverkan beskrivas som ett nyckeltal, vilket normalt görs genom att byggnadens miljöpåverkan fördelas per kvadratmeter.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen